Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Wzrost cen i produkcji w I kwartale 2017 r.


Z opublikowanych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w I kwartale br. wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w skali roku był wyższy niż w poprzednich kwartałach. Zwiększyła się produkcja budowlano-montażowa, po spadku w ub. roku. Umocnił się wzrost sprzedaży detalicznej oraz sprzedaży usług w transporcie. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych oraz ceny producentów w przemyśle i budownictwie były wyższe niż w I kwartale ub. roku.


Przemysł
Produkcja sprzedana przemysłu w I kwartale br. zwiększyła się w skali roku o 7,3%. Wzrosła sprzedaż w większości sekcji przemysłu, w największym stopniu w przetwórstwie przemysłowym. Spadek utrzymał się jedynie w górnictwie i wydobywaniu. Zwiększyła się sprzedaż we wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych, w tym najbardziej w produkcji dóbr inwestycyjnych, a najmniej w produkcji dóbr związanych z energią. W marcu br. wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w skali roku umocnił się do 11,1% (po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym – do 8,1%).

Budownictwo
Produkcja budowlano-montażowa była o 3,9% wyższa niż w I kwartale ub. roku. Wzrost obserwowano we wszystkich działach budownictwa; najwyższy w budowie budynków. W marcu br. produkcja budowlano-montażowa była o 17,2% wyższa niż w analogicznym miesiącu ub. roku (po wyrównaniu sezonowym – o 10,2%). Sprzedaż detaliczna w I kwartale br. zwiększyła się w skali roku o 7,1%, a marcu br. – odpowiednio o 7,9%.

Rynek pracy
W I kwartale br. tempo wzrostu przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w skali roku było szybsze niż w poprzednich okresach. W okresie styczeń-marzec br. wyniosło 5967,9 tys. osób, tj. zwiększyło się o 4,4% w stosunku do obserwowanego przed rokiem  W urzędach pracy w okresie styczeń–marzec br. zarejestrowało się mniej bezrobotnych niż przed rokiem i jednocześnie mniej bezrobotnych skreślono z ewidencji. W końcu marca br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu marca br. wyniosła 1324,2 tys. i zmniejszyła się zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 4,3%, tj. o 59,2 tys.). Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 8,1%, tj. obniżyła się o 0,4 p.proc. w porównaniu z notowaną przed miesiącem i była o 1,8 p.proc. niższa niż przed rokiem. W największym stopniu stopa bezrobocia zmniejszyła się w województwie świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim oraz zachodniopomorskim (po 0,6 p.proc.).

Wynagrodzenia i świadczenia społeczne
W I kwartale br. wzrost przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń nominalnych brutto w sektorze przedsiębiorstw był wyższy niż w poprzednich okresach. W okresie styczeń–marzec br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie nominalne brutto w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 4390,54 zł i było o 4,5% wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku (wobec wzrostu o 3,7% przed rokiem i o 2,9% w IV kwartale ub. roku). Przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w okresie styczeń–marzec br. ukształtowała się na poziomie 2109,42 zł, tj. wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku o 1,7%.

Bilans płatniczy
Według wstępnych danych, saldo rachunku bieżącego bilansu płatniczego20 w lutym br. wyniosło minus 3,7 mld zł (wobec minus 2,9 mld zł przed rokiem). Wartość oficjalnych aktywów rezerwowych na koniec lutego br. wyniosła 451,8 mld zł, tj. była mniejsza niż przed miesiącem o 11,7 mld zł.

Handel zagraniczny
W okresie styczeń–luty br. obroty towarowe z zagranicą zwiększyły się w skali roku, szybciej po stronie importu niż eksportu. Eksport liczony w złotych zwiększył się w porównaniu z okresem styczeń–luty ub. roku o 4,8% i wyniósł 132 mld 184,0 mln zł, a import wzrósł o 8,6% do 132 mld 032,4 mln zł. Wymiana zamknęła się dodatnim saldem w wysokości 151,6 mln zł (4557,7 mln zł w okresie styczeń–luty ub. roku).

Obroty wyrażone w euro zwiększyły się w skali roku po stronie eksportu o 4,0% do 30 mld 079,5 mln EUR, a po stronie importu o 7,8% i wyniosły 30 mld 049,3 mln EUR. Dodatnie saldo osiągnęło wartość 30,2 mln EUR (1040,5 mln EUR przed rokiem).

Eksport w dolarach USA był nieznacznie (o 0,4%) wyższy niż przed rokiem i wyniósł 31 mld 718,9 mln USD, natomiast import wzrósł o 4,1% do 31 mld 698,8 mln USD. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 20,1 mln USD (1141,6 mln USD w okresie styczeń–luty ub. roku).

Odnotowano wzrost wymiany towarowej ze wszystkimi grupami krajów – największy z krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Eksport zwiększył się o 24,6% do 7,1 mld zł, a import – o 31,9% do 11,6 mld zł. Dodatnie saldo obrotów ogółem było znacznie mniejsze niż przed rokiem. Obroty według cen stałych w styczniu br. wzrosły w skali roku, a wskaźnik terms of trade kształtował się na niekorzystnym poziomie, zbliżonym do notowanego rok wcześniej.

Budżet  państwa
W okresie styczeń–marzec br. dochody budżetu państwa wyniosły 85,2 mld zł (tj. 26,2% kwoty założonej w ustawie budżetowej na 2017 r.), a wydatki 87,5 mld zł (odpowiednio 22,7%). Deficyt ukształtował się na poziomie 2,3 mld zł, co stanowiło 3,8% planu.


Źródło: GUS - Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w I kwartale 2017 r.


dodano: 2017-04-27 06:42:19