Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2011 r.

Ze wstępnych danych GUS wynika, że wartość aktywów badanych podmiotów na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniosła 2348,6 mld zł, z tego 58,3 proc. stanowiły aktywa trwałe, a 41,7 proc. aktywa obrotowe. W porównaniu z rokiem 2010 zanotowano wzrost wartości aktywów o 10,1 proc.
  • Aktywa trwałe netto osiągnęły wartość 1370,3 mld zł, z czego w sektorze prywatnym znajdowało się 70,9% majątku, a w sektorze publicznym 29,1% (rok wcześniej odpowiednio 69,5% i 30,5%).
  • Kapitały (fundusze) własne badanych przedsiębiorstw na koniec 2011 roku wyniosły 1170,3 mld zł, z czego 72,4% przypadało na jednostki sektora prywatnego.
  • Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły na koniec roku 1178,3 mld zł.
  • Przychody z całokształtu działalności wyniosły 2889,3 mld zł, tj. o 13,0% wyższe niż w 2010 r., a koszty uzyskania przychodów 2751,8 mld zł i były o 13,6% wyższe niż w 2010 r.

W badanych przedsiębiorstwach odnotowano w 2011 roku nieznaczne pogorszenie podstawowych wskaźników ekonomiczno-finansowych w stosunku do notowanych w 2010 r.dodano: 2012-10-30 16:02:25