Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Wyniki finansowe banków


Wynik finansowy netto sektora bankowego w 2017 r. wyniósł 13,6 mld zł, tj. o 1,7% mniej niż w poprzednim roku. Suma bilansowa wzrosła w skali roku o 4,1% i wyniosła 1777,0 mld zł. Wartość kredytów dla sektora niefinansowego zwiększyła się o 3,2% do 1040,3 mld zł, a depozytów o 4,0% do kwoty 1062,5 mld zł.Wynik działalności bankowej wyniósł 61,6 mld zł, tj. o 4,2% więcej niż w 2016 r. Wynik z tytułu odsetek wzrósł o 12,1% do poziomu 42,5 mld zł, a wynik z tytułu opłat i prowizji zwiększył się o 9,2% do 13,7 mld zł. Łączny wynik z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu oraz z tytułu różnic kursowych netto zmniejszył się o 20,2%, osiągając wartość 3,3 mld zł, a przychody banków z tytułu dywidend były niższe o 10,7% i wyniosły 1,2 mld zł.Koszty działania banków wzrosły o 4,2% do 32,9 mld zł. Koszty pracownicze stanowiły 50,4% tych kosztów, tj. 16,6 mld zł (wzrost o 5,7%). Koszty ogólnego zarządu zwiększyły się o 2,8% do 16,3 mld zł, głównie z powodu kosztów z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych2 oraz kosztów informatycznych.

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych wyniosły 8,3 mld zł (o 7,8% więcej), z czego 99,3% tej wartości zostało przeznaczone na pokrycie utraty wartości kredytów i pożyczek. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zwiększyła się o 1,2% i wyniosła 2,9 mld zł. Rezerwy zmniejszyły się o 35,9% do poziomu 0,7 mld zł. Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych obniżył się o 19,7% do 2,0 mld zł. W rezultacie wynik z działalności operacyjnej zwiększył się o 0,3 mld zł (o 1,8%) i osiągnął wartość 18,4 mld zł. Podatek dochodowy dotyczący działalności kontynuowanej wyniósł 4,8 mld zł (wzrost o 13,8%).

Działalność operacyjną w końcu grudnia 2017 r. prowadziło 616 banków, tj. o 5 mniej niż rok wcześniej. Zmniejszenie liczby banków ogółem było wynikiem zmniejszenia się liczby banków spółdzielczych do 553, z powodu połączenia się 5 banków spółdzielczych z innymi bankami spółdzielczymi. Liczba banków komercyjnych nie zmieniła się i wyniosła 63. Liczba oddziałów instytucji kredytowych zwiększyła się do 28 (o 1 więcej – jeden bank ze 100% udziałem kapitału zagranicznego został przekształcony w oddział instytucji kredytowej oraz działalność rozpoczęły dwa nowe oddziały instytucji kredytowych, a dwa oddziały instytucji kredytowych zakończyły działalność decyzją swoich właścicieli). Liczba banków z przewagą kapitału zagranicznego wyniosła 49 (o 2 mniej – podmioty z przewagą kapitału polskiego odkupiły od za-granicznego właściciela kontrolny pakiet akcji w jednym banku, uzyskując również kontrolę nad innym bankiem wchodzącym w skład grupy kapitałowej tego banku).


Źródło: Główny Urząd Statystyczny. Opracowano na podstawie danych Narodowego Banku Polskiego z sektora bankowego za 2017 r. przekazanych do GUS 16.02.2018 r. Liczba banków została podana według danych UKNF. Niniejsza informacja nie uwzględnia wyników banków w fazie organizacji, upadłości lub likwidacji.


dodano: 2018-04-06 07:05:49