Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Wpisy do CEIDG całkowicie wolne od opłat

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedłożony przez ministra gospodarki. Proponowane rozwiązania dotyczą Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i upraszczają procedury administracyjne. Projekt nowelizacji przepisów, przyjęty przez Radę Ministrów 21 lipca 2015 r., ma na celu zwiększenie szybkości i sprawności obsługi przedsiębiorców.

Uproszczenie stosowania przepisów ustawy o swobodzie gospodarczej i usprawnienie systemu CEIDG powinno przełożyć się na zmniejszenie liczby wniosków wymagających wszczęcia postępowania administracyjnego i skrócenie czasu oczekiwania na aktualizację wpisu. Nowelizacja doprecyzuje także istniejące przepisy ustawy, co z kolei uprości i ujednolici stosowanie prawa, a przede wszystkim zapewni wysokiej jakości dane zawarte w ewidencji przedsiębiorców. Będzie to sprzyjać ugruntowaniu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Ma to szczególne znaczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw, których zaufanie do kontrahentów bazuje na informacjach czerpanych z Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

W ramach nowelizacji ustawy przewidziano również zmiany zmierzające do udostępniania danych CEIDG nieodpłatnie – wszystkim zainteresowanym podmiotom – poprzez wyszukiwarkę CEIDG. Nastąpi więc zrównanie podmiotów publicznych i komercyjnych w zakresie udostępniania danych CEIDG, poprzez zniesienie opłaty za ich udostępnianie. Nowelizacja ma umożliwić ponadto organom państwowym takim, jak np. sądy czy prokuratury, dostęp do wszystkich danych wpisowych.

System został uruchomiony przez Ministerstwo Gospodarki 1 lipca 2011 r. Dzięki niemu przedsiębiorcy (osoby fizyczne) mogą rejestrować swoją działalność (przez internet), zmieniać dane, a także sprawdzać informacje o innych osobach prowadzących działalność gospodarczą.

Po roku obowiązywania regulacji dotyczących CEIDG, zaproponowano rozwiązania, które przede wszystkim zwiększą bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Chodzi o:

Uproszczenie procedury wykreślania i dokonywania sprostowań wpisów w CEIDG
Wykreślenie wpisów z CEIDG ma następować bez wszczynania postępowania administracyjnego i wydawania postanowienia lub decyzji ministra gospodarki: dotyczy to np. wpisów z powodu zgonu przedsiębiorcy, upływu 24-miesięcznego okresu zawieszenia działalności gospodarczej oraz z powodu orzeczenia prawomocnego zakazu prowadzenia działalności. Gminy będą mogły również „poprawiać” błędy powstałe przy przekształcaniu wniosku o wpis z formy papierowej na elektroniczną. Takie rozwiązanie skróci czas oczekiwania na wykreślenie/sprostowanie wpisów w CEIDG oraz poprawi jakość danych zawartych w rejestrze.

Uproszczenie i ujednolicenie zasad uzyskiwania zaświadczeń o wpisie z CEIDG
Udostępnianie danych przez CEIDG będzie się odbywać elektronicznie i zgodnie
z zasadami określonymi w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Przedsiębiorca będzie mógł uzyskać z CEIDG zaświadczenie zawierające dane dotyczące adresu jego zamieszkania oraz innych danych niejawnych (np. PESEL).

Poszerzenie zakresu danych zawartych we wpisie do CEIDG
Dane będą uzupełnione m.in. o informacje dotyczące np. przedstawiciela ustawowego. Przedsiębiorca będzie decydował o podaniu numeru telefonu (on sam zdecyduje czy chce, by numer był widoczny we wpisie, czy ma tylko służyć do kontaktów z administracją publiczną). Będzie można także zamieścić informację o dacie trwałego zaprzestania działalności gospodarczej.

Wprowadza się także możliwość dołączenia do wniosku o wpis do CEIDG danych niezbędnych do zgłoszenia przedsiębiorcy i jego rodziny do ubezpieczenia społecznego/zdrowotnego. Umożliwi to przedsiębiorcom złożenie z jednym wnioskiem
o wpis do CEIDG również tych informacji i przekazanie ich elektronicznie do ZUS/KRUS. Obecnie takich zgłoszeń dokonuje się w wybranym oddziale ZUS/KRUS.

Ograniczenie zakresu danych podawanych przez przedsiębiorcę we wniosku o zmianę wpisu w CEIDG w sytuacji zawieszenia działalności gospodarczej
Przedsiębiorca, który zdecyduje się na zawieszenie działalności gospodarczej, we wniosku o zmianę wpisu w CEIDG nie będzie musiał jeszcze raz podawać wszystkich danych adresowych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Ułatwienia w dochodzeniu przez wierzycieli roszczeń od przedsiębiorców wpisanych do CEIDG
Dodano przepis zobowiązujący przedsiębiorcę do posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy podaje we wpisie do CEIDG. Wpis do rejestru musi zawierać także adres do doręczeń jako adres rodzący skutki administracyjne i sądowe. Ułatwi to dochodzenie przez wierzycieli roszczeń od przedsiębiorców wpisanych do tego sytemu. Wpis adresu do doręczeń ma duże znaczenie w doręczania pism w ramach postępowań administracyjnych.

Umożliwienie „rezygnacji” z wpisu w CEIDG przed rozpoczęciem działalności gospodarczej
Jeśli przedsiębiorca, wpisując się do CEIDG, poda przyszłą datę rozpoczęcia działalności gospodarczej, to do czasu, kiedy ten termin nadejdzie, będzie mógł zrezygnować z wpisu i wówczas jego dane nie będą publikowane w CEIDG. Według prawa, osoba taka nie jest przedsiębiorcą (nie rozpoczęła wykonywania działalności gospodarczej), a CEIDG jest rejestrem przedsiębiorców.

Ministerstwo Gospodarki przypomina ponadto, że przedsiębiorcy mogą skorzystać z usług udostępnianych w ramach elektronicznego Punktu Kontaktowego. Prezentuje on informacje na temat funkcjonujących w Polsce rejestrów publicznych i przepisów prawa gospodarczego. Na ePK udostępniono także opisy procedur administracyjnych, interaktywne poradniki przedsiębiorcy – narzędzie, które pozwala na stworzenie spersonalizowanego podręcznika opisującego kroki, jakie powinien wykonać przedsiębiorca w celu realizacji procedur niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej w konkretnej branży lub załatwienia innej złożonej sprawy. Na stronie elektronicznego punktu kontaktowego znajdują się również materiały e-learningowe zawierające m.in. filmy instruktażowe wyjaśniające korzystanie z poszczególnych funkcji portalu. Dodatkowo dla przedsiębiorców dostępna jest profesjonalna bezpłatna pomoc merytoryczna - www.biznes.gov.pl/pomoc.


Źródło: MG i KPRM


dodano: 2015-07-22 08:09:50