Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
UE upraszcza zasady korzystania z budżetu

Komitet Stałych Przedstawicieli COREPER (instytucja, która składa się ze stałych przedstawicieli krajów członkowskich Unii Europejskiej przy Radzie w Brukseli) zatwierdził porozumienie z Parlamentem Europejskim upraszczające przepisy o korzystaniu z funduszy unijnych. Zmiany mają ułatwić dostęp do funduszy zarządzanych zarówno bezpośrednio przez Komisję Europejską i jej agendy, jak i wspólnie z władzami krajowymi. Znowelizowano dotychczasowe rozporządzenie finansowe (ogólne ramy zarządzania budżetowego) oraz szereg aktów dotyczących wieloletnich programów UE w określonych dziedzinach, m.in. w polityce spójności.

Łatwiejsze otrzymywanie refundacji

Nowe przepisy poszerzą możliwość stosowania systemu, w którym podstawą płatności z budżetu UE są osiągnięte wyniki czy wcześniej ustalone kryteria, a nie drobiazgowe rozliczenia kosztów. Jeżeli nie będzie dostępnych danych statystycznych czy historycznych, przy szacowaniu kosztów będzie można polegać na ocenie eksperckiej. Odciąży to zarówno beneficjentów, jak i odnośne organy, i pozwoli im bardziej skupić się na osiąganiu celów aniżeli na gromadzeniu i sprawdzaniu dokumentów finansowych. Zmniejszy się też ryzyko błędu, a małym beneficjentom o ograniczonym zapleczu łatwiej będzie sięgać po unijne fundusze.

Niepowielanie kontroli i ocen

Komisja będzie w większym stopniu mogła polegać na audytach i ocenach dokonywanych przez partnerów międzynarodowych czy państwa członkowskie. Pozwoli to uniknąć wielokrotnego kontrolowania tych samych działań i podmiotów. Komisja nie będzie mogła również dwukrotnie żądać tych samych informacji.

Prostsze łączenie różnych źródeł

W myśl nowych przepisów łatwiej będzie łączyć dotacje z unijnych funduszy strukturalnych z instrumentami finansowymi i środkami z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych dzięki „instrumentom łączonym”. Można też będzie łączyć dotacje z instrumentami finansowymi w ramach instrumentu „Łącząc Europę”, by finansować projekty w dziedzinie transportu, energetyki czy technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Jednolity zbiór przepisów

Dla większej zwięzłości i czytelności przepisy finansowe UE zostały zmodyfikowane. Rozporządzenie finansowe i najważniejsze przepisy wykonawcze scalono w postaci jednolitego zbioru przepisów.

Wejście w życie nowelizacji

Rozporządzenie – po przyjęciu przez Parlament Europejski i zatwierdzeniu przez Radę UE – wejdzie w życie w lipcu 2018 r. Większość jego przepisów zacznie obowiązywać natychmiast, ale instytucje UE otrzymają pewien czas na dostosowanie swoich wydatków administracyjnych do nowych przepisów. Rozporządzenie zaczną stosować od 1 stycznia 2019 r.


Źródło: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju


dodano: 2018-05-02 07:29:24