Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Szanse i możliwości proeksportowego rozwoju polskiego przemysłu rolno-spożywczego w roku 2013

7 marca 2013 r. odbył się w Warszawie I Kongres Eksporterów Przemysłu Rolno-Spożywczego. W czasie obrad minister Stanisław Kalemba przedstawił szanse i możliwości proeksportowego, proinnowacyjnego  i proekologicznego rozwoju eksportu rolno-spożywczego w 2013 r. oraz prof. dr hab. Jerzy Osiatyński zagadnienia eksportu rolno-spożywczego, w kontekście jego roli w rozwoju całej gospodarki narodowej.

Tematem Kongresu, pod Honorowym Patronatem Wicemarszałka Sejmu RP Eugeniusza Grzeszczaka i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby. były „Szanse i możliwości proeksportowego, proinnowacyjnego i proekologicznego rozwoju polskiego przemysłu rolno-spożywczego w roku 2013”. Wzięło w nim udział ponad 150 reprezentantów firm produkcyjno-eksportowych i instytucji z całego kraju. Kongres prowadził Mieczysław Twaróg, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Eksporterów Polskich.

Podczas obrad przedstawione zostały perspektywy rozwoju eksportu przemysłu rolno-spożywczego przez prof. dr hab. Andrzeja Kowalskiego, Dyrektora Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz zagadnienia dotyczące działań rynków hurtowych na rzecz rozwoju eksportu rolno-spożywczego przez  dr Ryszarda Nowaka, Prezesa Lubelskiego Rynku Hurtowego, a także możliwości skutecznych działań promocyjnych zwiększających szanse rozwoju eksportu rolno-spożywczego - przez Andrzeja Grabowskiego, Radcę Ministra, Kierownika WPHiI Ambasady RP w Kijowie, Katarzynę Krajewską, I Sekretarza WPHiI Ambasady RP w Paryżu,  Sławomira Sonarskiego, I Sekretarza WPHiI Ambasady RP w RPA i  Annę Madej II Sekretarza WPHiI Ambasady RP w Moskwie.

Dyskusje panelowe poświęcone były: możliwościom i szansom rozwoju eksportu mleczarskiego; szansom i możliwościom rozwoju eksportu mięsa i jego wyrobów.

W trakcie Kongresu podkreślono potrzebę wprowadzenia istotnych zmian w dotychczasowej praktyce działania polskich podmiotów gospodarczych na rynkach wschodnich. Perspektywy ekspansji na rynki wschodnie określają trzy czynniki: potencjał, popyt i podaż. Tym dysponujemy. Aby sprostać rosnącej konkurencji musimy nadal wykorzystywać  ceny, jakość ale i w coraz większej mierze – innowacyjność produktową.

Końcowym efektem kongresu było przyjęcie stanowiska o wzmocnienie działań zmierzających do urzeczywistniania strategii proeksportowego rozwoju gospodarki polskiej.

Stanowisko
I Kongresu Eksporterów Przemysłu Rolno-Spożywczego w sprawie urzeczywistniania
„Strategii proeksportowego rozwoju gospodarki polskiej”


Stowarzyszenie Eksporterów Polskich kierując się najwyższą troską o kondycję całej polskiej gospodarki, wspiera wzrost polskiego eksportu rolno-spożywczego, jako istotnej siły napędowej rozwoju gospodarki.  

I Kongres Eksporterów Przemysłu Rolno-Spożywczego stwierdza, że eksport rolno-spożywczy wymaga pogłębienia w zakresie stosowania bezpośrednich i pośrednich instrumentów wsparcia na rzecz  urzeczywistniania polityki makroekonomicznej. Stowarzyszenie Eksporterów Polskich dążyć będzie do utrzymania rozwoju eksportu rolno-spożywczego i nadania mu strategicznego znaczenia w ramach długofalowej perspektywy rozwoju gospodarki Polski. W tym zakresie winny być wykorzystywane instrumenty na rzecz proinnowacyjnego, proekologicznego i proeksportowego rozwoju przemysłu rolno-spożywczego. Chodzi o:
 1. fundusze unijne: Innowacyjna Gospodarka, Rozwój Polski  Wschodniej, Programy Operacyjne
 2. ubezpieczenia kredytów, kontraktów eksportowych i kosztów poszukiwania zagranicznych rynków zbytu  
 3. poręczenia i gwarancje przedsięwzięć proeksportowych i dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych  
 4. priorytetowe projekty promocyjne rozwoju eksportu skoncentrowanego na wybranych rynkach zagranicznych
 5. dotacje na dofinansowanie kosztów uzyskania certyfikatu wyrobu wymaganego za  zagranicą
 6. „Paszport do eksportu”,  który ułatwia firmom z sektora MŚP wejście na rynki zagraniczne
 7. aktywizację działań na rzecz wykorzystania możliwości w ramach priorytetowych rynków zbytu. Chodzi o rynki wschodnie, azjatyckie i afrykańskie kraje arabskie Maghrebu.
I Kongres Eksporterów Przemysłu Rolno-Spożywczego widzi potrzebę skutecznego wsparcia instrumentów eksportu rolno-spożywczego stanowiącego istotną siłę napędową rozwoju gospodarki, a mianowicie:               
 • optymalne wykorzystanie  instrumentów wsparcia zawartych w strategii proeksportowego rozwoju gospodarki 
 • utrzymanie równowagi budżetowej oraz ograniczenie instrumentów finansowania długu publicznego
 • usprawnienie działań organów rządowych  na rzecz wzmocnienia promocji eksportu rolno-spożywczego
 • działania eksporterów zainteresowanych nawiązywaniem zagranicznych kontaktów handlowych 
 • zaktywizowanie działań regionalnych COIE w zakresie  integracji i wspierania eksporterów w regionie
 • usprawnienie działań BGK i KUKE S.A. w zakresie finansowej i ubezpieczeniowej obsługi transakcji eksportowych 
 • wprowadzania instrumentów i form wsparcia oferowanych na poziomie unijnym, takich jak m.in.: programy wspierające internacjonalizację firm; działalność Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji  Ambasad RP na rzecz wzmocnienia promocji  eksportu  oraz wykorzystywania polonijnego środowiska gospodarczego i mediów polonijnych na rzecz promocji współpracy gospodarczej z Polską, w tym możliwości eksportowych i współpracy kooperacyjno-inwestycyjnej
 • poprawy sprawności działania instytucji wydających decyzje w zakresie koncesji i zezwoleń polskim eksporterom na wywóz towarów (np. poprawa bieżącej sytuacji na granicy wschodniej)
 • ujednolicenie w ramach Unii Europejskiej systemów jakości i bezpieczeństwa żywności 
 • kontynuacja działań w zakresie polityki przyjazne państwo w celu wykorzystania dobrych praktyk  z UE              
 • korzystanie z  informacji i publicystyki ekonomicznej w krajowych mediach, tj.: prasie, radiu i telewizji.                
W tym celu dla kontynuacji rzeczowej, konstruktywnej i pożytecznej współpracy współdziałać będzie Korpus Promotorów Eksportu Polskiego.
 
I Kongres Eksporterów Przemysłu Rolno-Spożywczego mając na uwadze przede wszystkim konieczność zwiększenia dynamiki rozwoju eksportu oraz eliminowanie skutków kryzysu finansowego, deklaruje współdziałanie Stowarzyszenia Eksporterów Polskich z organami państwowymi, rządowymi i samorządowymi w urzeczywistnianiu „Strategii proeksportowego rozwoju gospodarki polskiej”. 

Warszawa, 7 marca 2013 r.dodano: 2013-03-15 13:09:51