Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Sytuacja społeczno-gospodarcza w sierpniu 2019 r.


Główny Urząd Statystyczny opublikował miesięczną, krótkookresową analizę zjawisk i procesów zachodzących m.in. w obszarze rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny) oraz handlu zagranicznego. Dane gospodarcze dotyczą jednostek o liczbie pracujących powyżej 9 osób.


Rynek pracy

W końcu sierpnia br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 865,5 tys. bezrobotnych, tj. o 2,9 tys. (o 0,3%) mniej niż przed miesiącem i o 93,1 tys. (o 9,7%) mniej niż przed rokiem. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,2%, tj. utrzymała się na poziomie notowanym w końcu lipca br., a w skali roku obniżyła się o 0,6 p.proc.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu br. ukształtowało się na poziomie 6389,6 tys. osób i było o 2,6% wyższe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 3,4% w sierpniu ub. roku). Najbardziej zwiększyło się zatrudnienie w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 7,4%), zakwaterowaniu i gastronomii (o 6,8%), informacji i komunikacji (o 6,3%), transporcie i gospodarce magazynowej (o 5,2%) oraz budownictwie (o 3,7%).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu br. wyniosło 5125,26 zł i było o 6,8% wyższe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 7,4% w lipcu br. oraz o 6,8% w sierpniu ub. roku). Płace wzrosły we wszystkich sekcjach, najbardziej w administrowaniu i działalności wspierającej (o 9,9%).

Przeciętne miesięczne emerytury i renty brutto

Przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w sierpniu br. ukształtowała się na poziomie 2362,13 zł, tj. wzrosła o 5,3% w skali roku. Przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto rolników indywidualnych w sierpniu br. wyniosła 1294,91 zł, tj. o 6,0% więcej niż przed rokiem.

Ceny

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w skali roku w tempie podobnym do notowanego w poprzednim miesiącu. Obserwowano dalsze przyspieszenie wzrostu cen żywności i napojów bezalkoholowych. Nieco zwolniła natomiast dynamika cen towarów i usług związanych z mieszkaniem. Po raz pierwszy od ponad roku odnotowano spadek cen towarów i usług związanych z transportem.

Według wstępnych danych w sierpniu br. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 0,2% wyższe niż przed miesiącem. Ceny produkcji budowlano–montażowej były o 0,2% wyższe niż przed miesiącem, a w skali roku wzrosły o 3,4%.

Produkcja sprzedana przemysłu

W sierpniu br. produkcja sprzedana przemysłu była o 1,3% niższa niż przed rokiem (wobec wzrostu o 5,8% w lipcu br. oraz o 5,0% w sierpniu ub. roku). Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym notowano wzrost produkcji w skali roku – o 1,7%, przy spadku w skali miesiąca – o 1,2%.

Produkcja budowlano-montażowa

W sierpniu br. produkcja budowlano-montażowa była o 2,7% wyższa niż w analogicznym miesiącu ub. roku (wobec wzrostu o 6,6% przed miesiącem i o 20,1% przed rokiem). Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa wzrosła w skali roku o 5,6%, a w skali miesiąca – o 2,0%.

Sprzedaż detaliczna

W sierpniu br. sprzedaż detaliczna zwiększyła się w skali roku o 4,4% (wobec wzrostu o 5,7% przed miesiącem oraz o 6,7% w sierpniu ub. roku). W okresie styczeń–sierpień br. sprzedaż detaliczna była o 5,9% wyższa niż przed rokiem.

Rolnictwo

Na rynku rolnym ceny skupu większości gatunków zbóż były niższe niż przed rokiem, wzrosły natomiast ceny ziemniaków. Powyżej poziomu sprzed roku kształtowały się ceny większości produktów pochodzenia zwierzęcego, z wyjątkiem cen żywca wołowego. Według wstępnych wyników czerwcowych badań pogłowie trzody chlewnej zmniejszyło się w skali roku, natomiast pogłowie bydła – wzrosło.

Handel zagraniczny w okresie styczeń–lipiec 2019 r.

Tempo wzrostu eksportu i importu było wolniejsze niż w okresie styczeń–czerwiec br. Wymiana zamknęła się mniejszym niż przed rokiem ujemnym saldem. Wzrosły obroty z większością grup krajów, z wyjątkiem importu z krajów Europy Środkowo–Wschodniej. Wskaźnik terms of trade w I półroczu br. kształtował się korzystnie (wobec niekorzystnego rok wcześniej).


Eksport liczony w złotych (w cenach bieżących) wzrósł w porównaniu z okresem styczeń–lipiec ub. roku o 6,6% do 578,5 mld zł, a import zwiększył się o 5,0% do 579,2 mld zł. Wymiana zamknęła się ujemnym saldem w kwocie 0,7 mld zł (wobec minus 9,0 mld zł przed rokiem).

Bilans płatniczy

Według wstępnych danych saldo rachunku bieżącego bilansu płatniczego w lipcu br. wyniosło minus 3,5 mld zł (wobec minus 3,3 mld zł w lipcu ub. roku). Saldo obrotów towarowych ukształtowało się na poziomie minus 1,6 mld zł (wobec minus 1,0 mld zł rok wcześniej); eksport zwiększył się o 7,1% do 82,0 mld zł, a import wzrósł o 7,7% do 83,6 mld zł.

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2019 r.


Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego oceniają koniunkturę nieznacznie pozytywnie, tj. ostrożniej niż w poprzednim miesiącu. Mniej korzystne niż w sierpniu br. są wskazania podmiotów prowadzących działalność w budownictwie. Zbliżone do formułowanych przed miesiącem są natomiast pozytywne oceny koniunktury w handlu detalicznym.

Koniunktura konsumencka we wrześniu 2019 r.

Wskaźniki ufności konsumenckiej, określające bieżące i oczekiwane tendencje konsumpcji indywidualnej, są pozytywne i lepsze niż w sierpniu br. Najbardziej poprawiły się przewidywania dotyczące możliwości oszczędzania pieniędzy oraz sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, a także oceny bieżącej sytuacji ekonomicznej kraju.


Źródło: GUS - Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w sierpniu 2019 r.


dodano: 2019-09-26 06:06:08