Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Sytuacja społeczno-gospodarcza w lutym 2016 r.

Z podanych przez Główny Urząd Statystyczny informacji wynika, że w lutym br. w większości podstawowych obszarów gospodarki utrzymały się tendencje obserwowane w poprzednich miesiącach: produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w skali roku w większym stopniu niż w styczniu br., na co częściowo wpłynęły czynniki o charakterze sezonowym pogłębił się spadek produkcji budowlano-montażowej wzrost sprzedaży detalicznej był szybszy niż w styczniu br. sprzedaż usług w transporcie była wyższa niż przed rokiem (po spadku przed miesiącem).

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych obniżyły się w skali roku w nieco mniejszym stopniu niż w styczniu br. Pogłębił się natomiast spadek cen producentów w przemyśle i budownictwie.

Wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w skali roku w lutym br. był wyższy niż w styczniu br. Stopa bezrobocia rejestrowanego, podobnie jak przed miesiącem, wyniosła 10,3% i była niższa niż przed rokiem. Według wyników badania popytu na pracę w 2015 r. utworzono w skali roku nieco mniej nowych miejsc pracy; jednocześnie mniej miejsc pracy zlikwidowano.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia nominalne brutto w sektorze przedsiębiorstw oraz ich siła nabywcza w lutym br. zwiększyły się w skali roku w tempie zbliżonym do obserwowanego w styczniu br. W podobnym stopniu jak przed miesiącem wzrosły również nominalne i realne emerytury i renty brutto w obu systemach.

Na rynku rolnym w lutym br. przeciętne ceny większości podstawowych produktów roślinnych (z wyjątkiem cen pszenicy) były wyższe niż przed rokiem, a ceny większości produktów pochodzenia zwierzęcego – niższe. Relacje cen poprawiły się, ale nadal były niekorzystne dla producentów trzody chlewnej.

W obrotach towarowych handlu zagranicznego (liczonych w złotych) w styczniu br. obserwowano nieznaczny wzrost eksportu, przy niewielkim spadku importu. Dodatnie saldo wymiany było wyższe niż przed rokiem. Zwiększyła się wymiana z krajami rozwiniętymi (w tym z krajami UE), a z pozostałymi grupami krajów – zmniejszyła się.

Dochody budżetu państwa w okresie dwóch miesięcy br. Wyniosły 56,2 mld zł, a wydatki – 59,3 mld zł (odpowiednio 17,9% oraz1 6,1% kwot założonych w ustawie budżetowej na 2016 r.). Budżet zamknął się deficytem w wysokości 3,1 mld zł, co stanowiło 5,7% planu.

W 2015 r. wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw niefinansowych były nieco wyższe niż przed rokiem. Większość relacji finansowych nie uległa istotnej zmianie. Wzrósł udział przedsiębiorstw wykazujących zysk netto w ogólnej liczbie przedsiębiorstw oraz udział ich przychodów w przychodach z całokształtu działalności ogółu podmiotów. Przychody ze sprzedaży na eksport były wyższe niż przed rokiem, jednak podstawowe relacje ekonomiczno-finansowe eksporterów pogorszyły się i były nieco słabsze niż dla ogółu przedsiębiorstw.

Nakłady inwestycyjne badanych przedsiębiorstw w 2015 r. były o 11,9% wyższe niż przed rokiem. Szybciej rosły nakłady na zakupy niż na budynki i budowle. Nieco wyższa niż dla ogółu przedsiębiorstw i większa niż w 2014 r. była dynamika nakładów podmiotów z kapitałem zagranicznym. W 2015 r. rozpoczęto więcej niż przed rokiem nowych inwestycji, a ich wartość kosztorysowa była zbliżona do notowanej w roku poprzednim.


Źródło: GUS - Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej Polski w lutym 2016 r.


dodano: 2016-03-31 07:32:22