Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w I półroczu 2013 r.

Według wstępnych danych GUS o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w I półroczu br. wynika, że niestety, przy nadal niekorzystnej koniunkturze na rynkach światowych, w Polsce utrzymało się spowolnienie gospodarcze. W II kwartale br. w niektórych obszarach aktywności gospodarczej notowano jednak poprawę dynamiki w porównaniu z obserwowaną w pierwszych miesiącach roku.

Po spadku w I kwartale, w okresie kwiecień–czerwiec br. wzrosła produkcja sprzedana przemysłu w skali roku. Wyższa niż w II kwartale ub. roku była sprzedaż detaliczna (w okresie pierwszych trzech miesięcy br. kształtowała się na poziomie sprzed roku). Głębszy niż w okresie styczeń-marzec br. był natomiast spadek produkcji budowlano-montażowej. W II kwartale br., w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, odnotowano również nieco wolniejszy niż w I kwartale wzrost sprzedaży usług w transporcie. W kolejnych okresach br. w obrotach towarowych handlu zagranicznego utrzymał się wzrost eksportu i spadek importu, co wpłynęło na poprawę ujemnego salda wymiany w skali roku.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w I półroczu br. było o 1,0% niższe niż w analogicznym okresie ub. roku. Powyżej poziomu ubiegłorocznego kształtowało się bezrobocie rejestrowane, pomimo sezonowego spadku obserwowanego od marca br. W końcu czerwca br. stopa bezrobocia wyniosła 13,2%.
Mimo nadal trudnej sytuacji na rynku pracy, w II kwartale br. wzrost przeciętnych wynagrodzeń nominalnych w sektorze przedsiębiorstw w skali roku był nieco wyższy niż w pierwszych trzech miesiącach roku, co przy wyraźnym osłabieniu inflacji spowodowało umocnienie siły nabywczej płac. Przeciętne świadczenia emerytalno-rentowe w obu systemach, zarówno w wymiarze nominalnym, jak i realnym, rosły w I półroczu br. szybciej niż wynagrodzenia.

Ludność

Według wstępnych danych, w końcu czerwca br. liczba ludności Polski wyniosła ok. 38507 tys. osób. W wyniku ruchu naturalnego i migracji zagranicznych liczba ludności była o ponad 26 tys. mniejsza w stosunku do stanu w końcu ub. roku oraz o ponad 27 tys. mniejsza niż przed rokiem. W I półroczu br. odnotowano znaczny ubytek naturalny, a ujemne saldo migracji zagranicznych na pobyt stały pogłębiło się.

Rynek pracy

W I półroczu br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było niższe niż przed rokiem, przy czym w II kwartale spadek był nieco głębszy niż w I kwartale. Na koniec czerwca br. zarówno liczba zarejestrowanych bezrobotnych, jak i stopa bezrobocia rejestrowanego były wyższe niż przed rokiem. W okresie styczeń–czerwiec br. więcej osób zarejestrowano jako bezrobotne, ale odnotowano również wzrost liczby osób wykreślonych z rejestrów, w szczególności z powodu podjęcia pracy.
 • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w I półroczu br. ukształtowało się na poziomie 5490,9 tys. osób i było o 1,0% mniejsze niż przed rokiem.
 • W końcu czerwca br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy ukształtowała się na poziomie 2109,1 tys. i zmniejszyła się w porównaniu z poprzednim miesiącem o 3,1% (tj. o 67,2 tys.), natomiast w skali roku wzrosła o 7,4% (tj. o 144,7 tys.).
 • Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 13,2% i obniżyła się o 0,3 p.proc. wobec notowanej w końcu maja br., ale była o 0,9 p.proc. wyższa niż przed rokiem.
Wynagrodzenia i świadczenia społeczne

W I półroczu br. tempo wzrostu przeciętnych nominalnych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw było wolniejsze niż przed rokiem, jednak przy sukcesywnie słabnącej dynamice cen konsumpcyjnych, płace realne rosły w skali roku szybciej niż w analogicznym okresie ub. roku. Dynamika emerytur i rent brutto zarówno w wymiarze nominalnym, jak i realnym była wyższa niż wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw.
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w I półroczu br. wyniosło 3764,49 zł i było o 2,5% wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku (przed rokiem wzrost odpowiednio o 4,2%).
 • Przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w I półroczu br. była o 5,5% wyższa niż przed rokiem i wyniosła 1903,62 zł.
Ceny

W I półroczu br. ceny towarów i usług konsumpcyjnych rosły w skali roku w tempie poniżej dolnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego, a ich dynamika stopniowo słabła w kolejnych miesiącach. Ceny producentów zarówno w przemyśle jak i budownictwie były niższe niż w I półroczu ub. roku.

Rolnictwo

Na rynku rolnym w I półroczu br. przeciętne ceny skupu podstawowych produktów roślinnych, z wyjątkiem cen żyta, były wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku. Ceny skupu większości podstawowych gatunków żywca wykazały niewielki spadek, a ceny mleka – wzrost.

Przemysł

W I półroczu br. produkcja sprzedana przemysłu była o 0,4% niższa niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 3,7%. Po spadku w I kwartale br. – o 2,0%, w II kwartale odnotowano niewielki wzrost produkcji w skali roku.
 • Wśród głównych grupowań przemysłowych w I półroczu br. niższa niż przed rokiem była produkcja sprzedana dóbr zaopatrzeniowych – o 2,0%, dóbr związanych z energią – o 1,7% oraz inwestycyjnych – o 0,6%. Zwiększyła się natomiast w skali roku sprzedaż dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 3,4% oraz konsumpcyjnych nietrwałych – o 2,3%.
 • Wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego, była w okresie styczeń-czerwiec br. o 0,7% wyższa niż przed rokiem, przy przeciętnym zatrudnieniu mniejszym o 1,1% i wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 2,5%.
W I półroczu br. spadek produkcji sprzedanej w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku notowano w 14 spośród 34 działów przemysłu (w I kwartale – 17, w II kwartale – 15), m.in. w produkcji: komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 9,7% (w tym elektronicznych elementów i obwodów drukowanych – o 15,5%) oraz maszyn i urządzeń – o 9,3% (m.in. maszyn ogólnego przeznaczenia – o 23,6%),

Budownictwo

W I półroczu br. produkcja budowlano-montażowa zrealizowana na terenie kraju była o 21,5% niższa niż przed rokiem (wobec wzrostu o 7,8% w analogicznym okresie ub. roku i spadku o 15,1% w I kwartale br.). W okresie styczeń–czerwiec br. notowano spadek sprzedaży w skali roku we wszystkich działach budownictwa: w robotach związanych z budową budynków – o 20,9% (w tym w jednostkach specjalizujących się w robotach budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – o 20,1%), budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 27,7% oraz w robotach budowlanych specjalistycznych – o 13,9%.

Budownictwo mieszkaniowe

W I półroczu br. oddano do użytkowania nieco więcej mieszkań niż przed rokiem. Liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia oraz których budowę rozpoczęto, była niższa niż w analogicznym okresie ub. roku. Według wstępnych danych w I półroczu br. oddano do użytkowania 68,5 tys. mieszkań, tj. o 1,0% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku. Lepsze niż przed rokiem efekty uzyskano w budownictwie indywidualnym (wzrost o 7,1% do 40,3 tys. mieszkań) oraz komunalnym (o 3,6% do 740 mieszkań). Mniej mieszkań niż w I półroczu ub. roku przekazano w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem (o 5,3%). Gorsze wyniki notowano także w budownictwie spółdzielczym (1574 wobec 2132), społecznym czynszowym (510 wobec 601) oraz zakładowym (141 wobec 152 mieszkań).

Rynek wewnętrzny

W I półroczu br. sprzedaż detaliczna była o 0,8% wyższa niż przed rokiem, na co wpłynął wzrost sprzedaży w II kwartale br.
 • W czerwcu br. sprzedaż detaliczna ukształtowała się na poziomie o 2,6% wyższym niż przed rokiem (po wzroście w maju br. o 1,2%).
Sprzedaż hurtowa w przedsiębiorstwach handlowych w I półroczu br. wzrosła w skali roku o 1,5%, w tym w przedsiębiorstwach hurtowych zwiększyła się o 0,7% (wobec wzrostu odpowiednio o 4,1% i 6,0% przed rokiem).

Transport

W I półroczu br. sprzedaż usług w jednostkach transportu ogółem12 w cenach stałych była o 2,1% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (przed rokiem notowano wzrost o 10,3%). W drugim kwartale tempo wzrostu było wolniejsze niż w pierwszym (0,7% wobec 3,7%).
 • Przewozy ładunków ogółem w I półroczu br. wyniosły 215,9 mln ton, tj. o 3,5% mniej niż w analogicznym okresie ub. roku.
W okresie styczeń-czerwiec br. środkami komunikacji publicznej przewieziono 360,3 mln pasażerów, tj. o 12,0% mniej niż przed rokiem. Transportem samochodowym przewieziono 223,2 mln pasażerów (spadek o 16,9%), lotniczym – 3,2 mln (spadek o 6,7%), natomiast transportem kolejowym – 133,6 mln (spadek o 2,7%).

Łączność

W I półroczu br. sprzedaż usług w łączności rosła w skali roku wolniej niż w analogicznym okresie ub. roku, przy czym w I kwartale obserwowano spadek (o 1,4%), a w II kwartale – wzrost (o 2,3%).
 • W końcu czerwca br. liczba abonentów i użytkowników (usługi z przedpłatą) telefonii ruchomej (komórkowej) ukształtowała się na poziomie 55,5 mln (w tym ok. 54% to użytkownicy) i była o 6,4% większa niż przed rokiem oraz o 2,2% wyższa niż w końcu grudnia ub. roku. Na 100 mieszkańców przypadało 144,0 abonentów i użytkowników (wobec 140,9 w końcu grudnia ub. roku oraz 136,5 przed rokiem).
 • W sieci publicznej telefonii przewodowej utrzymał się zapoczątkowany w 2005 r. spadek liczby telefonicznych łączy głównych, która w końcu I półrocza br. wyniosła ok. 5,8 mln i była o ok. 5% mniejsza niż w końcu ub. roku. Liczba łączy w dostępach ISDN15 w końcu czerwca br. ukształtowała się na poziomie ok. 925 tys. (w tym ok. 93% – w miastach) i była o ok. 4% mniejsza niż przed rokiem. Wskaźnik gęstości abonenckiej, mierzony liczbą łączy głównych na 100 mieszkańców, w końcu I półrocza br. wyniósł 15,0 (w końcu ub. roku – 15,7).

Bilans płatniczy

Według wstępnych danych, saldo rachunku bieżącego bilansu płatniczego w maju br. było dodatnie i wyniosło 574 mln EUR (wobec minus 454 mln EUR przed rokiem). Korzystniejszy wynik rachunku bieżącego spowodowany był m.in. dodatnią wartością salda obrotów towarowych oraz mniejszym niż w maju ub. roku ujemnym saldem dochodów.
 • Saldo rachunku finansowego bilansu płatniczego w maju br. wyniosło minus 419 mln EUR (wobec minus 1165 mln EUR przed rokiem).
 • Saldo inwestycji zagranicznych w Polsce było ujemne i ukształtowało się na poziomie minus 2594 mln EUR, przy czym wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych wyniosła minus 336319 mln EUR.
 • Polskie inwestycje za granicą wyniosły 2185 mln EUR, w tym polskie inwestycje bezpośrednie za granicą ukształtowały się na poziomie 3117 mln EUR.
 • Wartość aktywów rezerwowych w maju br. wzrosła o 2391 mln EUR20. Stan oficjalnych aktywów rezerwowych na koniec maja br. wyniósł 84665 mln EUR.

Handel zagraniczny

W okresie styczeń–maj br. dynamika obrotów towarowych była słabsza niż przed rokiem. Odnotowano wzrost eksportu w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, natomiast import obniżył się – w największym stopniu z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Znacznie poprawiło się ujemne saldo obrotów ogółem.
 • Eksport liczony w złotych w cenach bieżących był wyższy niż przed rokiem o 3,2% i wyniósł 254,7 mld zł.
 • Import zmniejszył się o 4,8% do 257,1 mld zł.
 • Obroty liczone w euro zwiększyły się po stronie eksportu o 6,2% do 61,6 mld EUR, natomiast po stronie importu obniżyły się o 1,9% do 62,2 mld EUR.
 • Wskaźnik terms of trade ogółem kształtował się na poziomie 101,8 (wobec 96,8 przed rokiem).

Pieniądz


W końcu czerwca br. podaż pieniądza M3 wyniosła 947 535,3 mln zł i była wyższa niż w końcu ub. roku – o 2,8% oraz niż przed miesiącem – o 0,6%.
 • Zasoby pieniądza gotówkowego w obiegu (poza kasami banków) w końcu czerwca br. wyniosły 12 812,9 mln zł i zwiększyły się o 10,1% w porównaniu z końcem ub. roku oraz o 3,2% w stosunku do maja br.
 • Depozyty i inne zobowiązania, stanowiące główną pozycję w strukturze podaży pieniądza (M3), w końcu czerwca br. wyniosły 814 215,1 mln zł i wzrosły o 2,0% w stosunku do końca ub. roku.
 • Aktywa zagraniczne netto, które w końcu czerwca br. wyniosły 177 880,8 mln zł. Ich wartość w stosunku do końca ub. roku zwiększyła się o 4,8%, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 0,9%.
 • Aktywa krajowe netto na koniec czerwca br. wyniosły 769 654,5 mln zł i były wyższe o 2,4% w porównaniu ze stanem na koniec grudnia ub. roku, a w stosunku do końca maja br. – o 0,5%.
 • Należności, stanowiące największą pozycję w strukturze aktywów krajowych netto, na koniec czerwca br. ukształtowały się na poziomie 929 530,7 mln zł i wzrosły w porównaniu z końcem ub. roku o 3,2%.
 • Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego wyniosło na koniec czerwca br. 122 801,3 mln zł. Zadłużenie to zwiększyło się o 13,3% w porównaniu z końcem ub. roku, a w stosunku do stanu na koniec maja br. wzrosło o 1,3%.
Podstawowe stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego, po obniżce o 0,25 p.proc. w dniu 6 czerwca br., wyniosły odpowiednio: stopa lombardowa – 4,25%, stopa redyskonta weksli – 3,00%, stopa referencyjna – 2,75%, stopa depozytowa – 1,25%. Z dniem 4 lipca br. Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o kolejnej obniżce stóp procentowych o 0,25 p.proc., do poziomu: stopa lombardowa – 4,00%, stopa redyskonta weksli – 2,75%, stopa referencyjna – 2,50%, stopa depozytowa – 1,00%.

Budżet państwa


W I półroczu br. dochody budżetu państwa wyniosły 133 624,9 mln zł (tj. 44,6% kwoty założonej w ustawie budżetowej na 2013 r.), a wydatki 159605,0 mln zł (odpowiednio 47,7%). Deficyt ukształtował się na poziomie 25980,1 mln zł, co stanowiło 73,0% planu.

Giełdowy rynek papierów wartościowych


W I półroczu br. na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie debiutowało 10 spółek, wycofało się 6 i w rezultacie na koniec czerwca br. notowane były 442 spółki. Kapitalizacja na ostatniej sesji w I półroczu br. wyniosła 725,4 mld zł (wzrost o 55,6 mld zł, tj. o 8,3% w stosunku do ostatniej sesji w analogicznym okresie ub. roku).

Ruch graniczny z krajami spoza strefy Schengen


Według danych Straży Granicznej, w I półroczu br. dokonano 19,3 mln odpraw osób w ruchu granicznym między Polską a krajami spoza obszaru Schengen (o 2,3 mln więcej niż przed rokiem). Odprawy osobowego ruchu granicznego rejestrowano na 59 przejściach zlokalizowanych na granicy z Rosją, Białorusią i Ukrainą oraz na lotniskach i w portach morskich.


Źródło: GUS, Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w I półroczu 2013, Warszawa, 23.07.2013


dodano: 2013-07-23 12:19:25