Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Sytuacja sektora przedsiębiorstw

Z opublikowanego przez Narodowy Bank Polski najnowszego, styczniowego "Szybkiego Monitoringu NBP. Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw" wynika, że ogólna sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw (SP) w III kw. 2018 r. była dobra. Część danych sygnalizuje jednak możliwość pewnego pogorszenia koniunktury w tym sektorze – przede wszystkim z powodu czynników zewnętrznych. W szczególności, wyraźnie spadła dynamika sprzedaży zagranicznej. Coraz bardziej widoczna staje się także tendencja spadkowa zagregowanego wskaźnika rentowności SP, choć pozostaje on na dobrym poziomie. Obniżyła się również dynamika wyniku finansowego SP na sprzedaży.

Ankietowane firmy także w IV kw. 2018 r. oceniały swoją sytuację jako dobrą i stabilną – najlepiej od kryzysu finansowego – sygnalizując jednak również szereg problemów, w tym rosnących kosztów, braku rąk do pracy czy zmian prawa. Utrzymały się również korzystne oceny popytu, a odsetek przedsiębiorstw wskazujących tę barierę był najniższy w historii badania. Jednocześnie wskaźnik wykorzystania zdolności produkcyjnych osiągnął historyczne maksimum (w szczególności w budownictwie oraz handlu i usługach).

Dobre są także prognozy popytu na I kw. 2019 r., choć w przypadku eksportu wykazują wyraźną tendencję spadkową. Znacząco pogorszyły się natomiast kwartalne prognozy własnej sytuacji przedsiębiorstw i są jednymi z najniższych w okresie ostatnich 5 lat. Można przypuszczać, że ewentualny spadek w kolejnych kwartałach będzie słabszy, gdyż roczne prognozy tej kategorii nie zmieniły się.

W IV kw. 2018 r. wzrosły odsetki przedsiębiorstw sygnalizujących nasiloną presję płacową i problem braku pracowników. Prognozy na I kw. 2019 r. wskazują zarówno na wzrost udziału firm planujących podniesienie przeciętnego wynagrodzenia, jak i na wzrost indeksu przewidywanego zatrudnienia. W świetle opinii respondentów czynniki te nie powinny jednak tworzyć nadmiernej presji płacowej – zmianie nie uległa bowiem mediana wysokości planowanych podwyżek wynagrodzeń.

W IV kw. 2018 r. osłabiła się tendencja wzrostowa cen produkcji w przemyśle. W świetle prognoz ankietowanych przedsiębiorstw w I kw. 2019 r. możliwe jest jednak ponowne przyspieszenie wzrostu cen – zarówno produkowanych wyrobów, jak i zaopatrzenia. Także w horyzoncie najbliższych 12 miesięcy większość firm oczekuje wzrostu cen produkcji. Prognozy te mogą zostać jednak skorygowane w dół, gdyż SM NBP przeprowadzony był przed wprowadzeniem ustawy regulującej wzrost cen energii elektrycznej w 2019 r. Ponad 4/5 przedsiębiorstw informuje też, że ma ograniczone możliwości (ryzyko utraty klientów, kontrakty cenowe, regulacje administracyjne etc.) przerzucenia wyższych kosztów w ceny produkcji.

W III kw. 2018 r. nadal dynamicznie rosły inwestycje średnich i dużych przedsiębiorstw. Wzrósł też udział działów PKD zwiększających nakłady w tempie dwucyfrowym. Korzystna była także struktura tych nakładów; w szczególności w sektorze prywatnym. Wyraźnie poprawiły się – w obu sektorach własności – krótkoterminowe prognozy aktywności inwestycyjnej, a roczne ustabilizowały się na wysokich poziomach. Można jednak oczekiwać lekkiego spadku aktywności firm sektora publicznego. Perspektywy silniejszego wzrostu inwestycji mogą także pogarszać symptomy osłabienia koniunktury w sektorze przedsiębiorstw.

Pomimo lekkiego spadku w III kw. średnich wartości wskaźników płynności, nadal kształtowały się one na dobrym poziomie. Także wysoki i stabilny jest odsetek firm posiadających bezpieczny poziom płynności gotówkowej. Przedsiębiorstwa deklarują ponadto, że nie spodziewają się większych problemów z płynnością w I kw. 2019 r. Pogarsza się natomiast sytuacja płatnicza sektora – firmy zarówno dłużej regulują zobowiązania, jak i oczekują na spływ należności.

W III kw. dynamika kredytu lekko przyspieszyła, ale dominującą rolę w finansowaniu inwestycji wciąż odgrywają środki własne. Odsetek kredytobiorców, mimo dobrej dostępności tego źródła finansowania, pozostaje niski, a prognozy przedsiębiorstw na I kw. 2019 sugerują, że dynamika wzrostu zadłużenia kredytowego nie powinna się zasadniczo zmienić. Jednocześnie obsługa tego zadłużenia przez sektor przedsiębiorstw niefinansowych jest bardzo dobra.


Źródło: NBP. Więcej w "Szybki Monitoring NBP. Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw", Departament Analiz Ekonomicznych, Warszawa, styczeń 2019 r.


dodano: 2019-01-29 07:02:05