Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Sytuacja sektora przedsiębiorstw po analizie NBP

W świetle wyników szybkiego monitoringu Narodowego Banku Polskiego, w drugiej połowie 2017 r. przedsiębiorstwa odnotowały wysoki popyt. W III kw. 2017 r. nastąpił wzrost przychodów ze sprzedaży, przy czym silniej rosła sprzedaż krajowa, podczas gdy wzrost dynamiki eksportu był nieco wolniejszy. Korzystne są zarówno oceny kształtowania się popytu w IV kw. 2017 r., jak również jego perspektywy w I kw. 2018 r.

Dynamika kosztów pracy przyspieszyła w III kw. 2017 r., w związku z wyższą niż w poprzednim kwartale dynamiką wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, której towarzyszył dalszy wzrost zatrudnienia. Jednocześnie więcej firm wskazuje na problemy ze znalezieniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Prognozy przedsiębiorstw wskazują na kontynuację wzrostu popytu
na pracę oraz wynagrodzeń w I kw. 2018 r.Dane za III kw. 2017 r. wskazują na wyhamowanie negatywnego trendu widocznego w ostatnich kwartałach, wskazującego na pogorszenie wskaźników rentowności. Wzrost zysków i rentowności był wynikiem rosnącej sprzedaży, jednocześnie jednak silnie obciążały go wzrost kosztów surowców i kosztów pracy. W świetle wyników SM NBP w IV kw. ub.r. sytuacja przedsiębiorstw poprawiła się, ale w 2018 r. przedsiębiorstwa oczekują niewielkiego pogorszenia swojej kondycji ekonomicznej, zwłaszcza w początku roku. Mimo umocnienia w ostatnich miesiącach kurs walutowy pozostaje czynnikiem wspierającym w średnim okresie rentowność przedsiębiorców.

W IV kw. 2017 r. nastąpił wzrost cen producenta w przemyśle w ujęciu kwartalnym, choć dynamika roczna wskaźnika PPI była niższa niż w poprzednim kwartale. Prognozy badanych przedsiębiorstw wskazują na kontynuację tendencji wzrostowej cen materiałów i surowców oraz cen własnych w I kw.2018 r.

Inwestycje w sektorze średnich i dużych przedsiębiorstw wzrosły w III kw. 2017 r. w ujęciu realnym jedynie o 0,1% r/r, wolniej od wzrostu inwestycji w gospodarce narodowej (3,3% r/r), na co w dużej mierze złożył się spadek inwestycji w energetyce. W układzie rodzajowym rosły jedynie nakłady na środki transportu. W analizie cykliczności inwestycji odnotowano dodatni wkład komponentu cyklicznego, jednocześnie inwestycje będzie wspierać wzrost wykorzystania funduszy unijnych. Zgodnie z wynikami badania SM NBP przedsiębiorstwa zamierzają podjąć zdecydowanie więcej nowych inwestycji niż deklarowały w ubiegłorocznych planach, choć ich rozpoczęcie nie nastąpi jeszcze na początku roku. Ponadto, planowane inwestycje są w mniejszym stopniu kierowane na rozbudowę zdolności produkcyjnych. Wzrost aktywności inwestycyjnej zapowiadają przede wszystkim przedsiębiorstw a z sektora publicznego oraz z sektorów o dużym wykorzystaniu funduszy unijnych.W sektorze przedsiębiorstw utrzymuje się wysoki poziom bezpieczeństwa finansowego. Zadłużenie przedsiębiorstw z tytułu kredytów stabilnie rośnie, przy utrzymującej się wysokiej koncentracji kredytów. Nadal większe znaczenie w finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw mają środki własne. Wyniki SM NBP wskazują, że w IV kw. 2017 r. wzrósł odsetek przedsiębiorstw ubiegających się o kredyt, ale jednocześnie spadł odsetek zaakceptowanych wniosków. Prognozy na I kw. 2018 r. sugerują brak większych zmian w zapotrzebowaniu sektora przedsiębiorstw na finansowanie bankowe. W III kw. ub.r. utrzymała się wysoka zdolność przedsiębiorstw do obsługi zadłużenia kredytowego.

Mimo, że wskaźniki opisujące płynność sektora przedsiębiorstw wciąż utrzymują się na bezpiecznym poziomie, to w III kw. ub.r. lekko się obniżyły. Zwiększyło się także znaczenie kredytu handlowego jako źródła finansowania bieżącej działalności.


Źródło NBP - Szybki Monitoring NBP. Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw, Warszawa, 2018 r.


dodano: 2018-02-05 07:02:15