Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Styczniowa oferta prawie 200 naborów unijnych


W 2018 roku można spodziewać się ponad 700 konkursów z Funduszy Europejskich. Już w styczniu otwiera się prawie 90 nowych naborów. Szansy na pozyskanie pieniędzy unijnych można też szukać w 193 trwających konkursach.  Wśród nich 40 naborów z programów ogólnopolskich, 144 konkursy z programów regionalnych i 9 konkursów z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.Z oferty mogą skorzystać szczególnie przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, ale także uczelnie, jednostki naukowe, instytucje kultury, kościoły, czy podmioty lecznicze. Poniżej najważniejsze informacje o wybranych konkursach.

PRZEDSIĘBIORCY

Efektywność energetyczna. Pod koniec stycznia otwiera się nabór na projekty w obszarze energetyki. To oferta skierowana do dużych przedsiębiorców. Środki unijne mają pomóc w poprawie efektywności energetycznej w Twojej firmie. Dzięki nim można np. przebudować linie produkcyjne, zmodernizować energetycznie budynki, wymienić na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne.

Projekt może otrzymać maksymalnie 75% dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych. Jest to pomoc zwrotna przyznawana zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej. Budżet konkursu wynosi 100 mln zł.

Badania i rozwój. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą jeszcze do 19 stycznia składać wnioski na utworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych w swojej firmie. Na projekty tego typu dostępnych jest 460 mln zł w ogólnopolskim konkursie. Dotację można przeznaczyć na inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Chodzi o tworzenie innowacyjnych produktów i usług. Dofinansować można również m.in. koszty wiedzy technicznej, doradztwa, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, ADMINISTRACJA RZĄDOWA,
SPÓŁDZIELNIE I WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE


Środowisko. W styczniu w programach regionalnych można również składać wnioski na projekty związane z ochroną środowiska, na przykład:
    •    na budowę, rozbudowę i modernizację ośrodków edukacji ekologicznej, w tym projekty edukacji ekologicznej, zlokalizowane na terenie parków krajobrazowych (woj. małopolskie),
    •    na rozwój infrastruktury związanej z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo (np. projektowanie szlaków turystycznych, małej infrastruktury turystycznej (woj. podlaskie),
    •    na budowę, przebudowę lub modernizację budowli przeciwpowodziowych (woj. wielkopolskie),
    •    na opracowywanie planów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo (dot. parków krajobrazowych oraz rezerwatów przyrody  (woj. wielkopolskie).

Energetyka. Styczeń to także miesiąc z kilkunastoma konkursami w obszarze energetyki. Wspierane będą na przykład:
    •    inwestycje w zakresie modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i mieszkaniowej wraz z wymianą źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii (dostępne dla województw: łódzkiego, śląskiego);
    •    projekty dotyczące budowy/przebudowy sieci elektro-energetycznych, ciepłowniczych (woj. dolnośląskie i woj. lubuskie);
    •    instalacje odnawialnych źródeł energii (OZE) w instalacjach domowych (woj. podlaskie).

E-usługi. Administracja rządowa, sądy, partnerstwa z np. przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi mają w styczniu ostatnią szansę na złożenie wniosku o dofinansowanie na projekty dotyczące rozwoju e-usług publicznych. Wydatki kwalifikowane w projekcie mogą wynieść do 50 mln EUR. Projekt może otrzymać maksymalne dofinansowanie na poziomie 100% kosztów kwalifikowanych.
 
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, JST,
INSTYTUCJE KULTURY, UCZELNIE, KOŚCIOŁY, PODMIOTY LECZNICZE

Nauka i edukacja. Dla wyższych uczelni publicznych i niepublicznych styczeń to szansa na pozyskanie środków unijnych na projekty dotyczące programów kształcenia. Wnioski o dofinansowanie takich projektów można składać w dwóch konkursach.

Pierwszy nabór dotyczy opracowania programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat. Programy mają służyć m.in. rozbudzaniu ciekawości poznawczej, inspirowaniu do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji, czy szerzeniu kultury innowacyjności.
Wartość projektu może wynieść maksymalnie 500 tys. zł. Projekt może otrzymać dofinansowanie do 97% (ze środków UE i środków budżetu państwa).

Drugi konkurs dotyczy projektów polegających na opracowaniu programów kształcenia i realizację studiów dualnych. Chodzi o kształcenie przemienne tj. zarówno w formie zajęć dydaktycznych na uczelni, jak i zajęć praktycznych odbywanych u pracodawcy.  

Maksymalna wartość projektu zależy od liczby studentów, którzy kształcą się na uczelni i może wynieść od 3 mln zł do 10 mln zł.

W regionalnych programach również są zarezerwowane środki na projekty edukacyjne. Są one dostępne m.in. w konkursach w województwie wielkopolskim, podlaskim I śląskim.

Rewitalizacja. Do projektów związanych z rewitalizacją, aplikować może liczne grono instytucji - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, spółdzielnie  i wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, instytucje kultury (lub partnerstwa ww. podmiotów). Projekty uruchomione w konkursach regionalnych, w województwach m.in. podlaskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, śląskim) mogą dotyczyć:
    •    poprawy bezpieczeństwa publicznego;
    •    zagospodarowania lub zmiany zagospodarowania terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych

 Infrastruktura społeczna. Teraz można również składać wnioski na projekty aktywizacji społecznej, a konkretnie na:
    •    wsparcie dla osób dorosłych (w tym zwłaszcza osób  w wieku 50 lat i więcej, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach, osób zamieszkujących tereny wiejskie) chcących podnosić swoje umiejętności, wiedzę i kompetencje zawodowe poprzez udział w kursach szkoleniowych;
    •    wsparcie rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: wielodzietnych, ubogich z dziećmi, z osobami starszymi, osobami z niepełnosprawnościami oraz rodzin z innymi osobami niesamodzielnymi i rodziców samotnie wychowujących dzieci;
    •    projekty w zakresie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń/ staży/ praktyk prowadzących do podniesienia, uzupełnienia i zmiany kwalifikacji;
    •    wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji.
 
W programach regionalnych (m.in. województwo lubuskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie śląskie, podlaskie) dostępnych będzie aż 25 konkursów o tej tematyce. Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego, ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, społeczne oraz przedsiębiorcy.

Zdrowie. Instytucje rynku pracy, organizacje pozarządowe, podmioty utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (jst) realizujące zadania publiczne, jst i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty, czy niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia, mogą składać projekty z zakresu m.in.:
    •    prac remontowo-budowlanych, np. w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami, a także wyposażenia w sprzęt medyczny oraz zakupu rozwiązań w zakresie rozwiązań IT (woj. lubelskie),
    •    wdrożenia programów zdrowotnych, na rozwój usług świadczonych w ramach wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i z niepełnosprawnościami (woj. łódzkie),
    •    wspierania aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne (woj. pomorskie, śląskie, wielkopolskie),
    •    profilaktyki i diagnostyki w zakresie chorób będących specyficznym problemem zdrowotnym danego regionu,
    •    promocji i edukacji zdrowotnej,
    •    zakupów aparatury medycznej dla podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie ochrony zdrowia (woj. mazowieckie).

Szczegóły

To tylko wybrane przykłady konkursów. Szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach znajdują się poniżej:
Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście, dzwoniąc lub wysyłając maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą bezpłatnych informacji. Za miesiąc kolejne informacje o nowych naborach unijnych! A już wkrótce bardziej szczegółowe i aktualne informacje o naborach unijnych dla przedsiębiorców!

Źródło: Ministerstwo Finansów


dodano: 2018-01-04 07:24:35