Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Stabilne wyniki finansowe warszawskiej giełdy

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w II kw. 2019 r. wypracowała 89,1 mln zł przychodów ze sprzedaży i osiągnęła 42,6 mln zł zysku netto. Zysk EBITDA wyniósł 57,6 mln zł w tym okresie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o 5,9% wobec I kw. 2019 r. i o 2,9% wobec II kw. 2018 r. Wzrost przychodów w ujęciu rocznym wynika przede wszystkim z wyższych o 4,2 mln zł (o 10,7%) przychodów z rynku towarowego.

Większe przychody z rynku towarowego w ujęciu rocznym wynikają, w głównej mierze, z wyższych przychodów z obsługi obrotu. Wpływ na to miały wzrosty przychodów z obrotu gazem o 1,1 mln zł oraz o 1,9 mln zł z obrotu prawami majątkowymi. Przychody zwiększyły się również w obszarze rozliczenia transakcji (o 1,7 mln zł).

Przychody Grupy z rynku finansowego w II kw. 2019 r. były niższe rdr oraz kdk. Przychody z obsługi obrotu spadły w ujęciu rocznym o 5,6%, tj. o 1,7 mln zł. W II kw. 2019 roku zanotowano również spadek przychodów z obsługi emitentów o 0,8 mln zł rdr do 5,1 mln zł. Trend wzrostowy został utrzymany na przychodach ze sprzedaży informacji, które w II kw. 2019 r. wzrosły w stosunku do okresu porównywalnego w 2018 roku o 7,5%, tj. o 0,8 mln zł.

W II kw. 2019 r. spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej GPW kontynuowały prace związane z wdrażaniem strategii rozwoju #GPW2022.

– Od roku konsekwentnie wdrażamy nasze inicjatywy strategiczne. Z pewnością krokiem milowym na drodze do zdywersyfikowania przychodów grupy i zmniejszenia zależności wyników finansowych od koniunktury na prowadzonych przez nas giełdach była decyzja o rozpoczęciu budowy autorskiego systemu transakcyjnego. Dla perspektyw naszego obecnego biznesu w średnim terminie duże znaczenie ma Program GPW Growth. Systematyczne wspieranie rozwoju kompetencji potencjalnych emitentów przełoży się w ciągu paru lat na liczbę i jakość IPO. Obecnie koncentrujemy się na rozwoju tych biznesów giełdy, które wpisują się w przyjęte założenia strategiczne #GPW2022 – mówi Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW.

Koszty operacyjne w II kw. 2019 r. wzrosły o 8,4% w porównaniu z tym samym okresem przed rokiem i spadły o 20,2% wobec I kw. 2019 r. sięgając 43,3 mln zł. Wskaźnik kosztów do przychodów (C/I) ukształtował się na poziomie 48,6% wobec 64,5% w I kw. 2019 r. oraz 46,2% w II kw. 2019 r.

Na wzrost kosztów działalności operacyjnej w ujęciu rocznym złożyły się: wzrost o 1,3 mln zł kosztów amortyzacji oraz o 2,7 mln zł łącznych kosztów osobowych w związku z wyższym zatrudnieniem wynikającym z realizacji strategii rozwoju #GPW2022. Koszty czynszów i innych opłat eksploatacyjnych spadły o 0,9 mln zł rdr.

W II kwartale 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPW zdecydowało o wypłacie 133,5 mln zł dywidendy, co daje 3,18 zł na akcję i stanowi 77,1% skonsolidowanego zysku netto spółki GPW za rok obrotowy 2018 r. przypadającego akcjonariuszom GPW i skorygowanego o udział w jednostkach stowarzyszonych. Dniem dywidendy był 19 lipca, a jej wypłaty będzie 2 sierpnia 2019 r.


Źródło: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie


dodano: 2019-08-02 07:21:49