Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Sejm przyjął kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców

Blisko 40 ułatwień w prowadzeniu własnej firmy, w tym zniesienie zbędnych obowiązków biurokratycznych w prawie gospodarczym, to główne cele projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Dokument został przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z organizacjami reprezentującymi przedsiębiorców i innymi resortami. Sejm, po rozpatrzeniu poprawek Senatu, przyjął ustawę 7 listopada 2014 r.

Projekt jest kontynuacją trzech wcześniejszych inicjatyw o charakterze deregulacyjnym, w ramach których dokonano już łącznie 284 zmian w zakresie 109 ustaw. Stanowi realizację polityki redukcji „krok po kroku” zbędnych obciążeń administracyjnych, mającej na celu ułatwienie wykonywania działalności gospodarczej.

MG szacuje, że wprowadzenie zmian przyniesie przedsiębiorcom oszczędności w wysokości ok. 0,9 mld zł rocznie, głównie dzięki redukcji obowiązków informacyjnych. Redukcja obowiązków informacyjnych pozwoli przedsiębiorcom efektywniej wykorzystać przynajmniej 21 milionów godzin rocznie, które dotychczas poświęcali na ich wykonywanie. Niektóre zmiany są pozornie nieduże, ale wszystkie propozycje odpowiadają na konkretne, zidentyfikowane w praktyce obrotu gospodarczego bariery prowadzenia działalności gospodarczej - wynikają, zarówno z problemów sygnalizowanych przez przedsiębiorców i organizacji ich reprezentujących jak i propozycji zgłoszonych przez inne resorty i organy administracji.

Część zmian powinna zwiększyć konkurencyjność polskich portów i terminali przeładunkowych. Służą temu propozycje tzw. pakietu portowego, tj. skrócenie czasu kontroli granicznych i koordynowanie ich przez administrację celną, wydłużenie terminu na rozliczenie VAT dla upoważnionych importerów AEO. Z kolei propozycje dotyczące ograniczania obowiązków informacyjnych mają na celu  uproszczenie kontaktów przedsiębiorców z organami administracji, co ograniczy koszty procedur administracyjnych, a tym samym koszty wykonywania działalności gospodarczej w Polsce.

Projekt  wprowadza także prostą i jednoznaczną zasadę określania wartości pieniężnej nieodpłatnego i częściowo odpłatnego świadczenia z tytułu wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych. Zastąpi ona obecny niejasny system rozliczania podatku z tego tytułu. Ponadto zawiera ułatwienia w obrocie olejami opałowymi.

WYBRANE PROPOZYCJE Z PROJEKTU USTAWY:

•    ułatwienia w odprawach w portach morskich:

–      zmniejszenie uciążliwości importowych procedur kontrolnych towarów przez polskie porty morskie (co do zasady przeprowadzanie czynności urzędowych  – innych niż rewizja, badania laboratoryjne czy kwarantanna – niezbędnych do dopuszczenia towaru do obrotu, nastąpi w ciągu 24 godzin od momentu przedstawienia towaru do kontroli granicznej. W szczególnych przypadkach – termin będzie mógł być przedłużony do 48 godzin – proponowane rozwiązanie skróci czas kontroli i w konsekwencji przyspieszy obrót towarem przez przedsiębiorcę),
–  wydłużenie terminu na rozliczenie VAT w imporcie
(propozycja polega na odejściu od terminu płatności podatku VAT od towarów importowanych w ciągu 10 dni od dnia powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych na rzecz rozliczenia wraz ze składaniem deklaracji podatkowej VAT) -  w projekcie ustawy rozwiązanie to przewidziane jest dla przedsiębiorców posiadających status upoważnionego przedsiębiorcy AEO,

•    zmniejszenie obowiązków administracyjnych i informacyjnych w prawie gospodarczym oraz redukcja kosztów działalności:

       umożliwienie zachowania ważności orzeczenia lekarskiego przez nowego pracodawcę w przypadku zatrudnienia na podobne stanowisko (uproszczenie procedur związanych z zatrudnianiem pracownika),
       zniesienie obowiązku obligatoryjnego uzyskiwania przez przedsiębiorców potwierdzania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R (zmniejszenie kosztów rozpoczynania działalności gospodarczej – obecnie jest to koszt 170 zł na podatnika),
       zastąpienie obecnego systemu rozliczania podatku dochodowego z tytułu użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych uproszczonym systemem (ustala się wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia w wysokości 250 zł miesięcznie, dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3 – co przy stawce podatkowej 18% oznacza kwotę 45 zł  zryczałtowanego miesięcznego podatku, natomiast 400 zł miesięcznie, dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3 – czyli 72 zł zryczałtowanego miesięcznego podatku; dla częściowo odpłatnych świadczeń wartość świadczenia będzie stanowiła różnicę między ww. kwotami oraz odpłatnością dokonaną przez pracownika),
       ograniczenie obowiązków statystycznych dla mikroprzedsiębiorców (zwolnienie z obowiązku przekazywania danych w  roku rozpoczęcia działalności),
       zmniejszenie obowiązków płatników w zakresie ZUS (zniesienie obowiązku sprawdzania prawidłowości danych przekazywanych do ZUS, zniesienie obowiązku przekazywania informacji z raportów miesięcznych osobom bezrobotnym),
       zwolnienie pracowników z podatku dochodowego z tytułu uzyskania dowozu do zakładu pracy transportem zbiorowym (autobusem, busem), organizowanym przez pracodawcę (zmniejszenie obowiązków ewidencyjnych dla przedsiębiorców, ułatwienie rozliczeń podatkowych, zmniejszenie obciążeń podatkowych dla pracowników i zachęta do zatrudnienia),
       kontynuacja prac nad tzw. „kulturą oświadczeń” (zmiany w zakresie kolejnych ustaw umożliwiające składanie oświadczeń w miejsce dotychczas wymaganych zaświadczeń),

•    wsparcie inwestycji:

       ułatwienie dostępu do ubezpieczeń eksportowych gwarantowanych przez Skarb Państwa – KUKE (m.in. zwiększenie pojemności katalogu składników pochodzenia krajowego o te, które nie są wydobywane i wytwarzane na terytorium RP lub gdy ich parametry wydobywane lub wytwarzane na terytorium RP nie odpowiadają parametrom określonym w kontrakcie eksportowym, co umożliwi zaliczenie do kontraktu eksportowego podlegającego wsparciu produktów z większym udziałem składnika zagranicznego),
       ułatwienie dostępu przedsiębiorców do finansowania inwestycji ze środków NFOŚiGW i wojewódzkich funduszy (rozszerzenie przedmiotu poręczeń o spłaty pożyczek oraz spłaty odsetek od kredytów lub pożyczek, objęcie dopłatami również opłat ustalanych w umowach leasingu, umożliwienie udzielania wsparcia również przez WFOŚiGW, udostępnienie środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji proekologicznych wszystkim bankom chcącym uczestniczyć w systemie dystrybucji środków publicznych, niezależnie od ich wielkości, obrotów czy zakresu terytorialnego),

•    usprawnienie i ułatwienie firmom prowadzenia wymiany transgranicznej:


       umożliwienie wydawania niepreferencyjnych świadectw pochodzenia, przez inne niż organy celne, podmioty, tj. Krajową Izbę Gospodarczą (zapewnienie możliwości wyboru przez eksportera miejsca uzyskania świadectwa, ułatwienie dostępu do tej usługi),
       umożliwienie samodzielnego wystawiania paszportów roślin szerszej grupie podmiotów,
       ułatwienie wwozu importowanych z państw trzecich produktów (zwiększenie dostępnych punktów granicznych dla produktów, które nie podlegają kontroli fitosanitarnej),

•    ułatwienia w podatku akcyzowym:

       ułatwienia w zakresie obrotu olejami opałowymi (zmniejszenie obowiązków informacyjnych, zastąpienie obecnej kontrowersyjnej i kosztownej sankcji w podatku akcyzowym nałożonej na sprzedawcę olejów za nieterminowe przekazanie do organu celnego zestawienia oświadczeń od nabywców karą grzywny z kodeksu karno-skarbowego, proporcjonalną do skali przewinienia oraz odstąpienie od stosowania stawki „sankcyjnej” w sytuacji, w której podmiot uchybił wprawdzie przepisom dotyczącym oświadczeń, ale paliwo zostało użyte zgodnie z przeznaczeniem tj. do celów opałowych),
       wprowadzenie wiążącej informacji taryfowej (WIA) w zakresie podatku akcyzowego (możliwość uzyskania informacji od urzędu celnego co do właściwej stawki taryfy celnej do zastosowania - zwiększenie pewności prawnej przedsiębiorców),
       umożliwienie wydania znaków akcyzy producentom wina będącym rolnikami (zapewnienie podstaw prawnych dla sprzedaży wina przez rolników, usunięcie luki prawnej w tym zakresie).

•    zwolnienie z PIT wartości świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej uzyskanej przez osoby niezamożne korzystające z pomocy społecznej oraz uzyskujące zasiłki rodzinne (zwiększenie dostępności bezpłatnych porad prawnych),

•    ułatwienie w stosowaniu ustawy o kredycie konsumenckim do umów leasingu (doprecyzowanie, że obowiązki nałożone na firmy leasingowe w zakresie tej ustawy nie dotyczą co do zasady umów leasingu operacyjnego),

•    zwiększenie dostępu do orzeczeń sądów i trybunałów, jako informacji publicznej,

•    zmniejszenie obowiązków wobec GIODO w zakresie rejestru danych osobowych.


Źródło: Ministerstwo Gospodarki


dodano: 2014-11-10 09:11:21