Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Rekordowy zysk netto GPW w II kw. 2018 r.

Grupa Kapitałowa GPW drugi kwartał 2018 r. zapisała pod znakiem bardzo dobrych wyników finansowych. Zysk netto ukształtował się na poziomie 79,1 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 86,6 mln zł. Wskaźnik C/I zgodnie z założeniami strategicznymi osiągnął poziom 46,2%.

W II kw. 2018 r. GK GPW wypracowała 86,6 mln zł przychodów ze sprzedaży (-1,1% rdr i +0,8% kdk). Spadek przychodów Grupy w ujęciu rocznym wynika w znacznej mierze z niższej aktywności inwestorów na rynku finansowym. Przychody na rynku towarowym (TGE) były wyższe zarówno w ujęciu rocznym jak i kwartalnym. Zysk EBITDA Grupy w II kw. 2018 r. wyniósł 54,4 mln zł (-3,0% rdr i +27,7% kdk). W II kw. 2018 r. Grupa  osiągnęła  rekordowy poziom 79,1 mln zł zysku netto (+88,6% rdr i +177,7% kdk). Znaczny wpływ na wynik netto okresu miały przychody finansowe uzyskane głównie ze sprzedaży akcji spółki stowarzyszonej Aquis Exchange. Pod koniec czerwca Grupa Kapitałowa opublikowała zaktualizowaną strategię rozwoju #GPW2022 oraz zaprezentowała 14 inicjatyw zorientowanych na wzrost skali biznesu. W nadchodzących latach Grupa skoncentruje się na rozwoju technologicznym oraz dywersyfikacji źródeł przychodów.

– GPW niedawno ogłosiła 14 nowych inicjatyw strategicznych Grupy GPW i już rozpoczęliśmy prace nad ich wdrażaniem. Już udało się m.in. pozyskać finansowanie na jedną z naszych inicjatyw z programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „DIALOG”. Docelowo ma jeszcze dojść kolejne dziesięć projektów, które przyczynią się do rozwoju nie tylko polskiej giełdy, ale też całej polskiej gospodarki – powiedział Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW. – Światowe giełdy dywersyfikowały znacznie strukturę swoich przychodów i weszły w nowe obszary działalności. GPW świadoma zmian zachodzących na rynku będzie dostarczała swoje produkty w lepszy sposób, a także będzie skupiała się na nowych źródłach przychodów. Zarząd GPW, wzmocniony dwiema bardzo kompetentnymi osobami Izabelą Olszewską i Piotrem Borowskim, jest gotowy do nowych wyzwań i pracy na rzecz rozwoju polskiego rynku kapitałowego – dodał Prezes Dietl.

Koszty operacyjne w II kw. 2018 r. wzrosły o 5,9% w porównaniu z tym samym okresem przed rokiem i spadły o 17,3% wobec poprzedniego kwartału 2018 r. do 40,0 mln zł. Wskaźnik kosztów do przychodów (C/I) ukształtował się na poziomie 46,2%, wobec 43,1% w II kw. 2017 r. oraz 56,3% w I kw. 2018 r.
W II kwartale 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) GPW podjęło uchwałę w sprawie wypłaty 92,3 mln zł dywidendy (2,20 zł na akcję), co stanowi 63,3% skonsolidowanego zysku netto spółki GPW za rok obrotowy 2017 przypadającego akcjonariuszom GPW i skorygowanego o udział w jednostkach stowarzyszonych. Poziom dywidendy jest zgodny z obowiązującą polityką dywidendową GPW. ZWZ GPW ustaliło dzień dywidendy na 19 lipca 2018 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 2 sierpnia 2018 r.


Źródło: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej GPW za II kwartał 2018.


dodano: 2018-08-02 07:25:03