Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Raport o inflacji

11 marca br. Narodowy Bank Polski przedstawił Raport o inflacji.  Jest to dokument zawierający: 1. aktualną ocenę procesów inflacyjnych i determinant inflacji, 2. opis polityki pieniężnej prowadzonej w ciągu ostatnich trzech miesięcy, 3. projekcję inflacji i PKB na rok bieżący i dwa pełne lata po nim następujące. Przedstawiona w rozdziale 4 Raportu Projekcja inflacji i PKB została opracowana w Departamencie Analiz Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego (NBP). Nadzór merytoryczny nad pracami związanymi z projekcją sprawował Piotr Szpunar, Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych. Do opracowania projekcji wykorzystano model makroekonomiczny NECMOD. Zarząd NBP zaakceptował przekazanie projekcji Radzie Polityki Pieniężnej. Projekcja inflacji i PKB stanowi jedną z przesłanek, na podstawie których Rada Polityki Pieniężnej podejmuje decyzje w sprawie stóp procentowych NBP.W II połowie 2018 r. pojawiły się sygnały pogarszania się koniunktury w gospodarce światowej. W III kw. ub.r. tempo wzrostu globalnego PKB osłabło przede wszystkim wskutek niższej dynamiki aktywności w strefie euro oraz w części krajów azjatyckich, w tym w Chinach. W IV kw. 2018 r. i na początku br. pogłębiło się spowolnienie produkcji przemysłowej, zwłaszcza produkcji dóbr kapitałowych. Niższa była również dynamika sprzedaży detalicznej.

Dynamika cen konsumpcyjnych w gospodarce światowej obniża się od listopada ub.r., przy czym zarówno jej wcześniejszy wzrost, jak i ostatnie spadki odzwierciedlają głównie silne zmiany cen surowców energetycznych na rynkach światowych. Inflacja bazowa w gospodarkach rozwiniętych utrzymuje się na relatywnie niskim poziomie.

W tych warunkach EBC utrzymuje stopę depozytową poniżej zera i zapowiada utrzymywanie stóp procentowych na obecnym poziomie przynajmniej do lata 2019 r. Jednocześnie zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w grudniu ub.r. Eurosystem zakończył zakupy nett o w ramach programu skupu aktywów i obecnie reinwestuje w całości raty kapitałowe z zakupionych papierów wartościowych. Natomiast Fed – po podwyżce w grudniu ub.r. przedziału dla stopy procentowej – na początku br. zaprzestał sygnalizowania dalszych podwyżek stóp. Równolegle Fed nadal stopniowo zmniejsza swoją sumę bilansową, ograniczając reinwestycje aktywów zgodnie z wcześniej ogłoszonym planem. Jednak ze względu na pogorszenie się perspektyw wzrostu gospodarczego na świecie oraz sygnały płynące w ostatnich miesiącach z EBC i Fed, osłabiły się oczekiwania na zacieśnianie polityki pieniężnej przez główne banki centralne.

Pogorszenie się perspektyw globalnego wzrostu gospodarczego było jednym z czynników niekorzystnie wpływających na nastroje na rynkach finansowych. Natomiast w przeciwnym kierunku oddziaływało osłabienie się oczekiwań na zacieśnianie polityki pieniężnej przez EBC i Fed. W efekcie w ostatnich miesiącach ceny aktywów uznawanych za bezpieczniejsze wzrosły, a ceny bardziej ryzykownych papierów wartościowych na rynkach rozwiniętych, po silnych wahaniach na przełomie roku, ukształtowały się istotnie poniżej szczytu z września ub.r. Jednocześnie na rynkach wschodzących ceny aktywów pozostały nieco niższe niż średnio w 2018 r.

W Polsce dynamika cen konsumpcyjnych – mimo relatywnie wysokiego wzrostu gospodarczego oraz szybszego niż w 2017 r. wzrostu płac – obniżyła się pod koniec 2018 r. (w grudniu ub.r. inflacja CPI wyniosła 1,1% r/r, a według wstępnych danych w styczniu br. 0,9% r/r). Wynikało to głównie ze spadku dynamiki krajowych cen żywności i energii. Niskiej inflacji sprzyjała także nadal niska inflacja bazowa. Ankietowe opinie konsumentów dotyczące przyszłego kształtowania się cen, po przejściowym wzroście w grudniu 2018 r. – związanym prawdopodobnie w znacznym stopniu z obawami o silny wzrost cen energii – w styczniu i lutym br. obniżyły się. Z kolei ekonomiści ankietowani przez NBP nadal spodziewają się, że w kolejnych kwartałach inflacja będzie zbliżona do celu inflacyjnego NBP.

Choć pod koniec 2018 r. koniunktura gospodarcza w Polsce nieco się pogorszyła, to roczne tempo wzrostu gospodarczego w II połowie ub.r. pozostało relatywnie wysokie. W III i IV kw. ub.r. tempo wzrostu PKB wyniosło odpowiednio 5,1% r/r i 4,9% r/r, tj. było tylko nieznacznie niższe od obserwowanego w poprzednich kilku kwartałach. Głównym czynnikiem wzrostu pozostał popyt konsumpcyjny, mimo że rósł on już nieco wolniej niż w 2017 r. Znaczący wkład do wzrostu PKB miały również inwestycje, którym sprzyjała zwiększająca się absorpcja środków unijnych oraz wysokie wykorzystanie zdolności produkcyjnych. W III kw. ub.r. wkład eksportu netto do wzrostu PKB był ujemny, natomiast w IV kw. okazał się nieznacznie dodatni.

Korzystna koniunktura w gospodarce oddziałuje w kierunku dalszego wzrostu zatrudnienia oraz obniżania się stopy bezrobocia, choć zarówno przyrost zatrudnienia, jak i spadek bezrobocia stopniowo spowalniają. Wobec umacniania się pozycji pracowników w negocjacjach płacowych nominalne wynagrodzenia w gospodarce nieznacznie przyśpieszyły w ostatnich kwartałach. Towarzyszyła temu stabilizacja dynamiki wydajności pracy, co w II połowie ub. r. przełożyło się na nieco wyższą dynamikę jednostkowych kosztów pracy względem w I połowy 2018 r.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania makroekonomiczne, Rada Polityki Pieniężnej utrzymuje stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, w tym stopę referencyjną na poziomie 1,50%. Od publikacji poprzedniego Raportu oczekiwania uczestników rynku dotyczące kształtowania się stóp procentowych w przyszłości istotnie się obniżyły i wskazują na stabilizację stóp procentowych NBP w kolejnych kwartałach. Wpłynęła na to niższa bieżąca i oczekiwana inflacja oraz oznaki pogarszającej się światowej koniunktury gospodarczej, przy jednoczesnym osłabieniu oczekiwań na zacieśnienie polityki pieniężnej przez główne banki centralne.

Obniżenie się oczekiwanej ścieżki stóp procentowych w Polsce, wraz z malejącymi rentownościami obligacji na rynkach światowych oraz niską podażą papierów skarbowych na rynku pierwotnym, sprzyjało wzrostowi cen polskich obligacji skarbowych. Obniżenie się w ostatnich miesiącach rentowności obligacji skarbowych, w szczególności tych o dłuższych terminach zapadalności, odzwierciedlało także korzystną ocenę sytuacji fundamentalnej polskiej gospodarki przez inwestorów i brak istotnych nierównowag makroekonomicznych. Równocześnie ceny akcji, p o wcześniejszych spadkach, w II połowie 2018 r. ustabilizowały się. Od październikowego lokalnego minimum wartość indeksu WIG wzrosła jednak o ponad 10%. Rosnącym cenom polskich obligacji i akcji w ostatnich miesiącach towarzyszył stabilny kurs złotego.

W II połowie 2018 r. dynamika szerokiego pieniądza w gospodarce wzrosła. Podobnie jak we wcześniejszych okresach największy wkład do zmiany agregatu M3 miał wzrost wartości depozytów gospodarstw domowych. Od strony czynników kreacji w IV kw. ub.r. do zwiększenia się stanu szerokiego pieniądza przyczynił się głównie wzrost aktywów zagranicznych netto oraz kredytów dla sektora niefinansowego. Od kilku kwartałów dynamika kredytu jest zbliżona do dynamiki nominalnego PKB, a relacja stanu zadłużenia sektora niefinansowego z tytułu kredytów do PKB jest stabilna i na koniec 2018 r. wyniosła 51,5%.

Wskaźniki nierównowagi zewnętrznej świadczą o wysokim stopni u zrównoważenia polskiej gospodarki. W szczególności w III kw. obniżyło się zadłużenie zagraniczne Polski w relacji do PKB, a międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto Polski poprawiła się wobec 2017 r. Jednocześnie w II połowie 2018 r. saldo na rachunku obrotów bieżących obniżyło się względem I połowy roku, czemu jednak towarzyszył wzrost nadwyżki na rachunku kapitałowym w związku z wyższym napływem środków unijnych.

Raport ma następującą strukturę: w rozdziale 1 przedstawiono analizę sytuacji gospodarcze j w otoczeniu polskiej gospodarki w kontekście jej wpływu na procesy inflacyjne w Polsce. Procesy te oraz wpływające na nie czynniki krajowe opisano w rozdziale 2. W rozdziale 3 umieszczone są Opisy dyskusji na posiedzeniach decyzyjnych Rady Polityki Pieniężnej w okresie listopad 2018 r. – luty 2019 r. wraz z Informacją po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w marcu br. Opis dyskusji na marcowym posiedzeniu zostanie opublikowany 19 marca 2019 r., a następnie umieszczony w kolejnym Raporcie. W rozdziale 5 znajdują się Wyniki głosowań Rady Polityki Pieniężnej w okresie od października 2018 r. do stycznia 2019 r. Ponadto w niniejszym Raporcie zamieszczono ramkę: Zakończenie zakupów netto w ramach programu skupu aktywów Eurosystemu. W rozdziale 4 Raportu przedstawiono projekcję inflacji i PKB z modelu NECMOD stanowiącą jedną z przesłanek, na podstawie których Rada Polityki Pieniężnej podejmuje decyzje o wysokości stóp procentowych NBP. Marcowa projekcja uwzględnia dane i informacje opublikowane do 15 lutego br. – w tym informacje dotyczące ustawowego zamrożenia cen energii – oraz wstępne informacje o zapowiedzianych w 23 lutego br. zmianach w zakresie polityki fiskalnej. Zgodnie z marcową projekcją z modelu NECMOD roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 1,2–2,2% w 2019 r. (wobec 2,6–3,9% w projekcji z listopada 2018 r.), 1,7–3,6% w 2020 r. (wobec 1,9–3,9%) oraz 1,3–3,5% w 2021 r. Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według tej projekcji znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,3–4,7% w 2019 r. (wobec 2,7–4,4% w projekcji z listopada 2018 r.), 2,7–4,6% w 2020 r. (wobec 2,3–4,2%) oraz 2,4–4,3% w 2021 r.


Źródło: NBP - Marzec 2019 r. Raport o inflacji


dodano: 2019-03-12 06:09:59