Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Program gospodarczy Jarosława Gowina

W Polsce działa aktywnie blisko 2 miliony firm, z czego olbrzymią większość stanowią mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, często firmy rodzinne. Również na tle europejskim Polacy prezentują się jako wyjątkowo przedsiębiorczy naród. W 2011 roku na 1000 mieszkańców przypadało w Polsce 48 przedsiębiorstw, podczas gdy w Wielkiej Brytanii było ich 27, w Niemczech 25, we Francji 34, na Litwie 12 a na Słowacji 11. W 2010 roku wartość inwestycji polskich przedsiębiorstw prywatnych wyniosła 123 miliardy złotych.

Co najważniejsze, blisko 90% tych inwestycji to środki własne przedsiębiorstw i to dzięki nim, a nie dotacjom unijnym czy kredytom, rozwija się polska gospodarka. Polscy przedsiębiorcy odnoszą jednak swoje sukcesy nie dzięki dobrze zorganizowanemu państwu, ale bardzo często wbrew niemu, walcząc z opornymi urzędnikami. Dalszy rozwój Polski nie jest możliwy bez zdecydowanego poprawienia warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenia miejsc pracy i inwestycji w innowacje.

Fundament dobrych zmian na rzecz przedsiębiorców to:

  • ochrona praw podatnika i uproszczenie prawa podatkowego tak, by ściąganie i kontrola podatków była możliwie najmniej uciążliwa dla przedsiębiorcy (m.in. poprzez uchwalenie Karty Praw Podatnika, powołanie Rzecznika Praw Podatnika w randze zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich, zapewnienie rzeczywistego stosowania ogólnych interpretacji podatkowych, wprowadzenie utrwalonych wykładni wiążących organy podatkowe oraz przyjęcie Kodeksu Podatkowego),

  • likwidacja biurokratycznych absurdów i kosztownych obowiązków administracyjnych (m.in. poprzez przegląd prawa podatkowego w celu zniesienia części kosztownych i nieefektywnych mechanizmów podatkowych, redukcję obowiązków informacyjnych oraz systemowy przegląd instytucji i urzędów publicznych), 

  • zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw poprzez poprawę jakości otoczenia legislacyjnego działalności gospodarczej (m.in. zmiana ustawy o zamówieniach publicznych, zobowiązanie administracji do rozpatrywania wniosków obywateli w ciągu 60 dni oraz uproszczenie prawa budowlanego)

  • systemowa deregulacja prawa, która pozwoli ograniczyć tempo uchwalania przepisów i podnieść jakość stanowionego w Polsce prawa,

  • rygorystyczne egzekwowanie od instytucji państwowych przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ograniczającej liczbę i czas kontroli wobec przedsiębiorców.
Karta Praw Podatnika
Celem przyjęcia Karty Praw Podatnika jest ochrona podatnika przed nadużyciami ze strony państwa i aparatu fiskalnego. Karta wprowadzi standardy w zakresie postępowania organów państwa tak, by działania państwa były przewidywalne i uczciwe. Karta Praw Podatnika gwarantować będzie m.in.:
  • rozsądne vacatio legis - nowe podatki oraz podwyżki stawek podatków wprowadzane powinny być z takim wyprzedzeniem, aby podatnicy mogli dostosować prowadzoną działalność do nowych regulacji pod względem ekonomicznym,
  • zapewnienie realizacji zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika oraz zasady prawdy obiektywnej tak, by obecna praktyka pomijania lub zbywania argumentacji podnoszonej przez podatnika w postępowaniu była niemożliwa,
  • zrozumiałość prawa podatkowego (zarówno w ustawach, jak i rozporządzeniach Ministra Finansów) gwarantowana przez zakazy stosowania wyrażeń nieprecyzyjnych, wielokrotnych odesłań oraz wprowadzania do prawa podatkowego odrębnych definicji dla pojęć obecnych w Kodeksie cywilnym i innych aktach prawnych,
  • udostępnianie informacji z równoległych postępowań - organy podatkowe włączając do postępowania dowody z innego postępowania będą zobowiązane do udostępnienie podatnikowi całości informacji z tego drugiego postępowania,
  • wprowadzenie statusu Sprawdzonego Podatnika tak, by rzetelni podatnicy uzyskiwali ułatwienia w zakresie uzyskiwania zwrotu podatku i obowiązków dokumentacyjnych.

Rzecznik Praw Podatnika
W celu przeciwdziałania nadużyciom organów skarbowych zakresem działania Rzecznika Praw Obywatelskich powinny zostać objęte także sprawy podatkowe. W tym celu proponuję powołanie zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich do spraw podatkowych (Rzecznik Praw Podatnika). Rzecznik Praw Podatnika mógłby włączać się do toczących się postępowań podatkowych na prawach strony w celu wsparcia podatnika. Rzecznik mógłby również wstrzymywać lub uchylać wybrane działania organów podatkowych (zajęcia majątku) do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd. Wreszcie Rzecznik miałby kompetencję, by wypowiadać się w trakcie procesu legislacyjnego, również inicjując ten proces.

Rzeczywiste interpretacje ogólne prawa podatkowego
Kompetencja do wydawania interpretacji ogólnych prawa podatkowego powierzona powinna zostać organowi niezależnemu od Ministra Finansów. Organem takim może być Rada ds. Stosowania Prawa Podatkowego, której niezależność zagwarantowana byłaby kadencyjnością jej członków. Warto zwrócić uwagę, że obecnie Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie Rady ds. Unikania Opodatkowania, której głównym zadaniem – projektowanym przez Ministerstwo Finansów – jest dostarczanie pretekstów do odmowy wydawania podatnikom indywidualnych interpretacji prawa podatkowego. Zamiast organu o charakterze opresyjnym, służącego zwiększeniu arbitralnej władzy urzędników i ograniczeniu praw podatników, proponuję zatem powołanie organu mającego pozytywny wpływ na jakość prawa podatkowego oraz równość jego stosowania.

Utrwalona wykładnia prawa podatkowego

Obecnie stanowisko organów podatkowych, nawet jeśli jest konsekwentnie i wielokrotnie przedstawiane w interpretacjach indywidualnych może ulec w dowolnym momencie zmianie. Pozostawia to bez ochrony tych podatników, którzy wobec dotychczasowej jednolitej linii interpretacyjnej zrezygnowali z wystąpienia o interpretację indywidualną. Proponuję, aby po spełnieniu pewnych kryteriów, takich jak liczba wydanych interpretacji danego przepisu oraz ich jednolitość, stanowisko wyrażane przez organy podatkowe zyskiwało status utrwalonej wykładni prawa podatkowego wiążącej organy w każdej podobnej sprawie i wobec wszystkich podatników.

Skrócenie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego do 3 lat
Zbyt długi termin przedawnienia narusza zasadę pewności, zwiększa koszty prowadzenia biznesu w Polsce (np. koszt due dilligence w przypadku przejęcia lub łączenia przedsiębiorstw). Nie jest on także uzasadniony, co pokazuje praktyka działania organów podatkowych charakteryzująca się przeprowadzaniem kontroli pod koniec 5-letniego okresu przedawnienia. Zjawisko takie zyskało nawet obiegową nazwę „hodowania odsetek” przez organy podatkowe. Skrócenie do 3 lat terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego umożliwi także skrócenie terminu obowiązkowego przechowywania dokumentów (faktur, paragonów), co w przypadku przedsiębiorców dokonujących licznych transakcji na mniejsze kwoty generuje obecnie istotne koszty.

Kodeks podatkowy
Jednym z problemów, przed którymi staje polski podatnik jest mnogość aktów prawnych i definicji w prawie podatkowym. W efekcie prawo podatkowe traci spójność, a poruszanie się po nim jest utrudnione. Rozwiązaniem byłoby przyjęcie Kodeksu podatkowego zawierającego podstawowe definicje i reguły mające zastosowanie do wszystkich rodzajów podatków. Specyficzna ścieżka legislacyjna dla kodeksów gwarantuje centralną rolę takiej ustawy w systemie prawa podatkowego i utrudnia jej pochopne zmiany motywowane doraźnymi względami.

Zniesienie kar, gdy nie ma straty dla budżetu
Moim postulatem jest odejście od penalizacji sytuacji, gdy działania podatnika nie powodują obniżenia kwoty otrzymanej przez budżet. Dotyczy to np. sytuacji przy świadczeniach okresowych, gdy na skutek pomyłki lub niejasności przepisów podatnik przypisuje uzyskiwane dochody do niewłaściwych okresów. Pomimo faktu, że należność budżetowa jest w pełni uregulowana, organy podatkowe twierdzą, że nie uiszczono w sposób prawidłowy podatków za konkretne okresy rozliczeniowe i nakładają na podatników kary.

Rozszerzenie karty podatkowej
Proponuję rozszerzenie zakresu podatników uprawnionych do rozliczeń uproszczonych za pomocą karty podatkowej (zarówno w zakresie przedmiotu działalności podatników, jak i limitów kwotowych), a także podjęcie próby uzyskania dla Polski możliwości ryczałtowego rozliczenia VAT przez niektórych podatników przy zastosowaniu mechanizmu analogicznego do karty podatkowej (na wzór rozwiązań przyjętych przez Hiszpanię).

Likwidacja niepotrzebnych instytucji i urzędów państwowych
Uważam, że konieczne jest uchwalenie ustawy wprowadzającej ogólne klauzule wygaszające obowiązywanie ustaw ustanawiających wybrane instytucje administracji rządowej po upływie określonego czasu. Ustawa taka powinna określać procedurę ewaluacji funkcjonowania tych instytucji – począwszy od autoewaluacji dokonywanej przez te instytucje przez ewaluację dokonywaną przez wyspecjalizowany organ ekspercki. W procesie przeglądu i ewaluacji funkcjonowania tych instytucji powinien zostać zapewniony jak najszerszy udział obywateli, między innymi przez instytucję wysłuchania publicznego. Katalog instytucji poddanych takim obowiązkowym okresowym przeglądom powinien być jak najbardziej wyczerpujący i powinien powstać w procesie szerokich konsultacji społecznych.

Zmiana ustawy o zamówienia publicznych
System zamówień publicznych wymaga gruntownej reformy. Polska ponosi dziś olbrzymie straty z powodu jego funkcjonowania. Nasze prawo zamówień publicznych, w porównaniu do innych krajów, jest znacznie bardziej sformalizowane i kazuistyczne. Na jakość legislacji narzekają zresztą nie tylko przedsiębiorcy-wykonawcy, ale również zamawiający. Problemy wynikają też z braku kompetencji i paraliżu decyzyjnego związanego z obawą przed kontrolami po stronie administracji. Kwestią podstawową jest to, że przetargi najczęściej rozstrzyga się wyłącznie w oparciu o kryterium najniższej ceny. Innym problemem jest brak równowagi między stronami, absolutna dominacja zamawiającego i przez to brak zaufania i warunków do dobrej współpracy pomiędzy publicznym zamawiającym a prywatnym wykonawcą. Potrzebne jest z jednej strony przyjęcie powszechnego Kodeksu dobrych praktyk zamawiającego, a z drugiej zmiany ustawowe. Większą rolę niż obecnie powinny odgrywać inne niż cena kryteria oceny ofert, takie jak: spełnienie parametrów technicznych, harmonogram wykonania prac, długość okresu gwarancyjnego, czy termin wykonania zamówienia.

Ograniczenie obowiązków informacyjnych spoczywających na przedsiębiorcach

Na polskich przedsiębiorcach spoczywa zdecydowanie zbyt wiele obciążeń administracyjnych. W roku 2010 na zlecenie Ministerstwa Gospodarki dokonano pomiaru obciążeń, związanych z wypełnianiem obowiązków informacyjnych przez przedsiębiorców. Analiza 492 aktów objęła 6187 takich obowiązków (rachunkowość, sprawozdawczość, przechowywanie dokumentów itd.). Okazało się, że suma rocznych kosztów takich obciążeń wyniosła 37,3 mld złotych, co stanowiło wtedy ok. 2,9% PKB Polski. Celem tamtego badania miało być umożliwienie głębokiej redukcji obowiązków informacyjnych. Niestety, w odróżnieniu od takich państw jak m.in. Holandia, Dania, Niemcy, Portugalia czy Węgry, rząd nie zdecydował się na przeprowadzenie zalecanej przez Komisję Europejską redukcji tych obowiązków o 25%. Aby polska gospodarka stała się bardziej konkurencyjna należy jak najszybciej powrócić do tego projektu. Takiej deregulacji należy dokonać poprzez całkowitą likwidację wielu obowiązków, rozszerzenie stosowania oświadczeń zamiast zaświadczeń czy też upowszechnienie procedur elektronicznych. Jest to pracochłonny, ale fundamentalny projekt ułatwiający działalność przedsiębiorcom, przede wszystkim małym i średnim.

Uproszczenie prawa budowlanego
Olbrzymią barierą dla inwestycji jest brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu przygotowywanych przez gminy. Wymogi proceduralne przy opracowaniu planów powinny zatem zostać radykalnie uproszczone. Usprawnienie tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego możliwe jest poprzez nałożenie na samorządy obowiązku ustawowego sporządzenia miejscowych planów w określonym wymiarze i w określonym czasie, poprzez np. obowiązek pokrycia minimum 90% obszaru gminy z zachowaniem 3-5 letniego okresu dojścia (np. w pierwszym roku - 30%, w drugim 60%, w trzecim 90%). W przypadku braku planu zagospodarowania możliwe byłoby podjęcie budowy w oparciu o normy urbanistyczne określane dla danego tereny przez organy administracji państwowej.

Reforma procesu stanowienia prawa

Polskie prawo charakteryzuje nieustająca nadprodukcja przepisów (inflacja prawa), niestabilność i niespójność regulacji. Co roku Dziennik Ustaw zawiera kolejne kilkanaście tysięcy stron. Zdecydowaną większość uchwalanych ustaw stanowią nowelizacje, co świadczy o dużej niestabilności prawa. Potrzebna jest ustawowa regulacja procesu legislacyjnego zapewniająca obywatelom prawo do rzeczywistych konsultacji publicznych, gwarantująca przejrzystość procesu tworzenia prawa oraz rzetelną i profesjonalną ocenę ekonomicznych skutków regulacji, zarówno uprzednią, jak i następczą, dokonywaną po paru latach obowiązywania przepisów. Ustawa ta powinna zapewniać konsultacje już na etapie analizy problemu, po to, żeby powstrzymać wprowadzanie regulacji zbędnych. Ustawa określiłaby również reguły zasady „jeden za dwa”, według której jeśli rząd zechce wprowadzić jakiekolwiek nowe obciążenia administracyjne dla obywateli, będzie musiał usunąć obciążenia, które kosztują ich dwukrotnie więcej. Szczegółowa koncepcja takiej ustawy jest już gotowa, a dla jej wdrożenia potrzebna jest jedynie wola polityczna!

Wprowadzenie zasady UE+0
Jednym z podstawowych kryteriów głębokiej deregulacji polskiego prawa, a także zasadą ściśle przestrzeganą przy tworzeniu prawa nowego, powinna stać się formuła „UE+zero”. Państwo polskie powinno zatem usunąć ograniczenia wolności działalności gospodarczej przekraczające wymagania narzucone przez prawodawstwo Unii Europejskiej. Przy implementacji prawa unijnego natomiast nie wolno dodawać żadnych obciążeń ponad te, do których jesteśmy zobowiązani przez członkostwo w Unii. Rząd powinien się też jak najszybciej zaangażować w intensywny lobbing na rzecz inicjatyw deregulacyjnych na poziomie unijnym - szczególnie tych wspomagających małe i średnie przedsiębiorstwa - w porozumieniu z takimi państwami jak Wielka Brytania, Holandia czy Szwecja.

Kontrole pod kontrolą

Konieczne jest bardziej rygorystyczne egzekwowanie od instytucji państwowych przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ograniczającej liczbę i czas kontroli wobec przedsiębiorców. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej reguluje zasady prowadzenia kontroli działalności gospodarczej przez uprawnione podmioty, począwszy od administracji skarbowej, przez inspekcję pracy, handlową, sanitarną, weterynaryjną, ochrony środowiska, straż pożarną, nadzór budowlany, nadzór finansowy, a na UOKiK-u skończywszy. Ustawa przewiduje między innymi obowiązek zawiadamiania o zamiarze kontroli, zakaz prowadzenia równoczesnych kontroli, oraz ograniczenie czasu kontroli. Obowiązki te obwarowane są licznymi wyjątkami, które niestety często interpretowane są rozszerzająco. W praktyce okazuje się zatem, że to wyjątki te stanowią regułę, a same zakazy wyjątek.

„Milcząca zgoda” administracji po 60 dniach od złożenia wniosku

Niezałatwianie spraw w terminie przez administrację publiczną jest źródłem olbrzymich utrudnień dla obywateli i przedsiębiorców. Aby temu zaradzić należy jak najszerzej wprowadzić do polskiego prawa zasadę pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy jako skutku milczenia administracji. Milczenie organu administracji oznaczać zatem będzie z mocy prawa aprobatę dokonanego przez jednostkę określenia przysługującego jej uprawnienia lub wykonania ciążącego na niej obowiązku. Koncepcja pozytywnego rozstrzygnięcia jako skutku milczenia organu administracji znana jest większości europejskich systemów prawnych, a szczególnie szeroko stosowana jest w prawie francuskim, włoskim, hiszpańskim i niemieckim.


Źródło: Program Jarosława Gowina: Przedsiębiorczość – Rodzina - Obywatelskość


dodano: 2013-08-01 10:31:08