Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Produkt krajowy brutto w III kwartale 2012 r.

Ze wstępnych danych GUS produkt krajowy brutto w III kwartale 2012 r. (w cenach stałych przy roku odniesienia 2005) wzrósł realnie o 0,4 % w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 1,9 %.

Na spowolnienie tempa wzrostu PKB wpłynęło, podobnie jak w II kw. br., znaczne osłabienie dynamiki spożycia ogółem oraz spadek akumulacji, a w rezultacie – obniżenie o 0,7 % popytu krajowego w skali roku. Wpływ popytu krajowego na wzrost PKB był negatywny i wyniósł -0,7 pkt. proc., w tym – dodatni wpływ spożycia ogółem wyniósł 0,1 pkt. proc. (wyłącznie z tytułu nieznacznego wzrostu spożycia indywidualnego, przy neutralnym wpływie spożycia publicznego).

Utrzymał się pozytywny wpływ eksportu netto na tempo wzrostu gospodarczego (+2,1 pkt.), co było efektem dalszego spadku importu, przy wyraźnie wolniejszym niż w poprzednich kwartałach wzroście eksportu.

W porównaniu z poprzednim kwartałem, w III kwartale 2012 r. PKB wyrównany sezonowo wzrósł realnie o 0,4 %.
  • Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w III kwartale 2012 r. wzrosła realnie o 0,7 %.
  • W przemyśle wartość dodana brutto w III kwartale 2012 r. wzrosła realnie o 1,2 %.
  • Wartość dodana brutto w budownictwie w III kwartale 2012 r. spadła realnie o 2,1 %.
  • Wartość dodana brutto w handlu i naprawach wzrosła realnie o 0,6 %, w transporcie i gospodarce magazynowej wzrosła o 4,3 %, a w działalności finansowej i ubezpieczeniowej - o 1,0 %.
  • Wartość dodana w administracji publicznej i obronie narodowej, obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych, edukacji, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej łącznie w III kwartale 2012 r. wzrosła o 0,3 %.
  • Popyt krajowy w III kwartale 2012 r. spadł realnie o 0,2 %.
  • Spożycie ogółem w III kwartale 2012 r. pozostało na niezmienionym poziomie, natomiast zanotowano spadek realny spożycia indywidualnego o 0,1 %.
  • Nakłady brutto na środki trwałe w III kwartale 2012 r. spadły realnie o 0,8 %.

Źródło: Informacje bieżące GUS, 30.12.2012 r. - Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w III kwartale 2012 r.dodano: 2012-12-03 09:06:44