Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Pracodawcy za mniejszymi obciążeniami związanymi z PPK

Postulujemy zmniejszenie obciążeń pracodawców związanych z administrowaniem pracowniczymi planami kapitałowymi, wyjaśnienie kilku wątpliwości dotyczących nowych obowiązków, a także zagwarantowanie pewności obrotu prawnego i gospodarczego (niespodziewane zmiany w projekcie w zakresie PPE) – napisała Konfederacja Lewiatan w ocenie projektu ustawy o PPK.

– Jeżeli oszczędzanie w pracowniczych planach kapitałowych ma mieć masowy charakter, to udziałem w tej formie odkładania pieniędzy na emeryturę powinni być zainteresowani zarówno pracownicy, jak i pracodawcy. Tworzeniu pracowniczych planów kapitałowych powinno towarzyszyć zaufanie i współpraca pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami – mówi Robert Lisicki, radca prawny, dyrektor departamentu pracy, dialogu i spraw społecznych Konfederacji Lewiatan.

Do idei utworzenia PPK pozytywnie odniosło się, we wspólnym porozumieniu, sześć reprezentatywnych organizacji, członków Rady Dialogu Społecznego. Jednocześnie uznały one, że niektóre zaproponowane w ustawie rozwiązania należałoby zmienić. Chodzi np. o zabezpieczenie sytuacji pracodawców, którzy zdecydowali się bądź zdecydują się na oferowanie benefitu w postaci PPE, uwzględnienie w szerszym kontekście kosztów działalności pracodawców i obciążeń pracowników, dostosowanie przepisów karnych nakładających sankcje na podmioty zatrudniające.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan wyjaśnienia wymagają m.in:

Obowiązki administracyjne

  • Wciąż nie jest jasna kwestia zasad prowadzenia dokumentacji związanej z PPK (w szczególności dotyczącej wpłat). Ma to również znaczenie w kontekście rozporządzenia RODO.

  • Pracodawcy podtrzymują stanowisko, iż przedsiębiorca nie powinien być zaangażowany w transfer środków zgromadzonych z innych programów PPK, w stosunku do których uczestnik nie jest już osobą zatrudnioną. Wynika to z faktu, że jednostkowe koszty administracyjne będą szczególnie wysokie w średnich i małych firmach o dużej fluktuacji pracowników.
  • 
Nie zostały wyjaśnione jednoznacznie wątpliwości związane z obowiązkiem zawarcia umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób podlegających ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytułów umów zlecenia, w przypadku osób zatrudnionych przez kilka podmiotów.
PPK a PPE. Istotnym elementem projektu jest wzajemna relacja PPE a PPK. Wprowadzanie pracowniczych planów kapitałowych nie powinno wpływać negatywnie na pracodawców, którzy zdecydowali się bądź zdecydują na oferowanie pozapłacowego benefitu w postaci PEE, którego celem jest zabezpieczenie finansowe pracowników w okresie emerytalnym.

Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia zmianę warunków wymaganych w przypadku PPE
składka w wysokość 3,5% wynagrodzenia oraz wymóg przystąpienia co najmniej 25% zatrudnionych. Natomiast jednoznacznie krytycznie odnosi się do zmiany terminu w jakim utworzenie PPE, spełniającego określone warunki, zwalnia z tworzenia PPK. Zmiana projektu ustawy na ostatnim etapie prac Rady Ministrów, o tak zasadniczym znaczeniu dla przedsiębiorców, jak i pracowników, podważa zaufanie do nowo tworzonego instrumentu.

Koszty. Realizacja celów stawianych przez PPK, nie może abstrahować od kosztów działalności pracodawców i obciążeń pracowników. Mając na uwadze wzrost kosztów pracy w wyniku wdrożenia PPK (składki do PPK i koszty administracyjne) konieczna jest rezygnacja ze zniesienia limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Przepisy karne. Projekt wciąż przewiduje abstrakcyjnie wysokie sankcje (nawet 1 000 000 mln zł.) przy często niejasno określonych działaniach/zaniechaniach, z którymi się one mają wiązać. Przykładowo Kodeks pracy za brak dokumentacji pracowniczej przewiduje sankcje w wysokości do 30 000 złotych.

Współpraca ze związkami zawodowymi. W projekcie ustawy zapisano, że w przypadku braku porozumienia ze związkami zawodowymi lub reprezentacją pracowników, wymaga się od podmiotu zatrudniającego wyboru tej instytucji, która oferuje najbardziej korzystne warunki zarządzania środkami w PPK. Takie brzmienie przepisu rodzi ryzyko powstania po stronie pracowników roszczeń w stosunku do pracodawcy, jeśliby po czasie okazało się, że wybrana instytucja finansowa nie osiągnęła najlepszych wyników zarządzania.

Terminy na stosowanie ustawy. Lewiatan proponuje wprowadzenie do projektu ustawy daty: 1 stycznia 2020 r., z którą wiązałoby się stosowanie ustawy przez podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób. Umożliwi to lepsze przygotowanie się zainteresowanym podmiotom, osobom i spokojniejsze wdrożenie całego systemu, z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych.

Konfederacja Lewiatan / Robert Lisicki, radca prawny, dyrektor departamentu pracy, dialogu i spraw społecznychdodano: 2018-09-17 07:24:17