Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Polska w międzynarodowym programie budowy superkomputerów

Przystąpiliśmy do międzynarodowej inicjatywy pn. Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Obliczeń Wielkiej Skali (EuroHPC), której celem jest utworzenie europejskiego systemu komputerów dużej mocy obliczeniowej. Inicjatywa ma umożliwić krajom Unii Europejskiej budowę superkomputerów i konkurowanie w tym obszarze ze światowymi liderami w dziedzinie – takimi jak USA, Chiny czy Japonia. Przystąpienie Polski do EuroHPC przysłuży się nie tylko umiędzynarodowieniu polskiej nauki i podnoszeniu jakości badań, ale może mieć także pozytywne skutki dla polskiej gospodarki. Program EuroHPC zacznie funkcjonować w 2019 r.

Superkomputery – przyszłość nauki i technologii

– Podpisując deklarację HPC, tym samym deklarujemy nasze zobowiązanie, by zostać państwem członkowskim Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Obliczeń Wielkiej Skali po jego ustanowieniu. Systemy HPC to bardzo dynamiczna dziedzina badań, która staje się kluczowa dla rozwoju nauki i wspierania innowacji. Systemy te pozwalają obniżyć koszty prowadzenia badań i wdrażania technologii, zapewniając szybszą reakcję na globalne wyzwania – powiedział wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego, podczas podpisywania deklaracji.

Zaawansowana analiza i przetwarzanie danych dla nauki i gospodarki

Systemy HPC należą do kluczowych instrumentów rozwoju nauki i innowacji w erze cyfrowej. Obliczenia wielkiej skali obejmują modelowanie i symulację, zaawansowaną analizę danych i wizualizację, które są wykorzystywane w procesach przetwarzania danych na potrzeby wielu zastosowań - naukowych, medycznych, przemysłowych i biznesowych. Stosowane są także w sektorze publicznym, w dziedzinach takich jak np.: badania nad klimatem i katastrofami naturalnymi czy cyberbezpieczeństwo.

Zakup infrastruktury i program badań naukowych


Inicjatywa będzie opierać się na dwóch zasadniczych filarach:
  1. Zakup infrastruktury HPC i infrastruktury danych: nabycie infrastruktury superkomputerowej i infrastruktury danych, a następnie uruchomienie, eksploatacja i zapewnienie dostępu do tej infrastruktury użytkownikom publicznym i prywatnym.
  2. Program badań naukowych i innowacji w dziedzinie HPC: tworzenie oprogramowania i aplikacji na potrzeby systemów HPC oraz rozwijanie zaawansowanych kompetencji cyfrowych w celu szerokiego wykorzystania komputerów dużej mocy.
EuroHPC przyjmie formę prawną tzw. wspólnego przedsięwzięcia, finansowanego ze środków europejskich i krajowych.

Wspólne przedsięwzięcie krajów UE na rzecz rozwoju nauki


Państwa członkowskie Unii Europejskiej i stowarzyszone podpisały deklarację o współpracy ramowej w zakresie HPC. Do tej pory zainteresowanie inicjatywą wyraziło ok. 15 krajów członkowskich , w tym Polska. Wkład finansowy UE, zgodnie z obecnymi wieloletnimi ramami finansowymi, ma wynieść 486 mln euro - podobną wysokość osiągnie składka państw uczestniczących. Dodatkowo, zakłada się również wkład finansowy i rzeczowy prywatnych partnerów wchodzących w skład EuroHPC. Obecnie trwają prace nad rozporządzeniem ws. wspólnego przedsięwzięcia, które stanie się podstawą do jego utworzenia w 2019 r.

Korzyści dla Polski – transfer wiedzy, nowe możliwości dla nauki i gospodarki

Oprócz pozyskania zasobów obliczeniowych, potrzebnych w wielu dziedzinach nauki, skutkiem uczestnictwa Polski w inicjatywie EuroHPC będzie transfer wiedzy pomiędzy krajami - w szczególności w zakresie sprzętu, oprogramowania, aplikacji, usług, inżynierii, wzajemnych połączeń, wiedzy specjalistycznej i umiejętności. Ponadto, eksaskalowe moce obliczeniowe będą wykorzystywane w gospodarce – np. przyspieszą prace B+R przedsiębiorców. Przełoży się to na szybsze ulepszenie obecnych i opracowanie nowych produktów, na ich wdrożenie oraz produkcję.


Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Odnośnik: Komisja Europejska: Poland signs European declaration on high performance computingdodano: 2018-06-04 07:01:36