Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Polska gospodarka nabiera rozpędu

Wzrost PKB o 4 proc., najniższe od 27 lat bezrobocie, wzrost inwestycji, poprawa koniunktury w przemyśle i budownictwie – wyniki polskiej gospodarki są coraz lepsze. Szybko rośnie wartość inwestycji dofinansowanych z funduszy europejskich. W środę 24 maja z informacją o sytuacji gospodarczej kraju i stanem wykorzystania funduszy UE zapoznała się Rada Ministrów.W I kwartale 2017 r. polska gospodarka przyspieszyła do 4% wzrostu PKB. Pozytywne tendencje to efekt polityki gospodarczej rządu, realizacja programu 500+, dobra sytuacja na rynku pracy i dobre nastroje konsumentów. Duże znaczenie ma też wyższa dynamika inwestycji, spowodowana m.in. przyspieszeniem tempa i wzrostem efektywności wykorzystania funduszy unijnych. W całym roku należy oczekiwać zbliżonego tempa wzrostu. Dostrzegają to także instytucje europejskie, międzynarodowe instytucje finansowe, banki i niezależne ośrodki eksperckie, podnosząc prognozy wzrostu polskiej gospodarki.

Systematycznie rosną płace i zatrudnienie. Stopa rejestrowanego bezrobocia obniżyła się do historycznie niskiego poziomu i wynosi obecnie 7,7%. Pozytywnym tendencjom na rynku pracy towarzyszy poprawa koniunktury w przemyśle i budownictwie. Kwietniowa wartość wskaźnika PMI (wskaźnik aktywności finansowej) dla polskiego przemysłu to 54,1 pkt. Znacząco przewyższa on długoterminową średnią dla Polski (50,4 pkt.). Łączny wzrost produkcji przemysłowej w pierwszych miesiącach 2017 r. wyniósł 5,4%, a budowlanej 2,3%.

Dane za I kwartał 2017 r. świadczą o wyraźnym ożywieniu polskich obrotów towarowych z zagranicą. W okresie styczeń-marzec 2017 r. eksport wzrósł o 9,2% (do blisko 48,7 mld euro), a import o 12,3% (do 48,3 mld euro). Nadal więc utrzymujemy nadwyżkę w handlu zagranicznym.

W kolejnych kwartałach inflacja pozostanie umiarkowana. W ocenie Rady Polityki Pieniężnej w średnim okresie ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego (2,5%) jest niewielkie.

Polska pozostaje atrakcyjną lokalizacją dla inwestorów. Z raportu fDI Intelligence opublikowanego 15 maja br. wynika, że wartość inwestycji typu greenfield zapowiedzianych przez inwestorów zagranicznych w Polsce w 2016 r. wyniosła 9,9 mld dolarów, co plasuje Polskę na 5. pozycji w Europie.

Dobrej koniunkturze sprzyja efektywne inwestowanie funduszy europejskich 2014-2020. Polska pozostaje unijnym liderem w wykorzystaniu europejskich pieniędzy. Do końca kwietnia 2017 r. Komisja Europejska wypłaciła nam środki w wysokości 3,9 mld euro za zrealizowane działania. Stanowi to ponad 35% całej kwoty przekazanej dotychczas wszystkim państwom członkowskim w ramach funduszy 2014-2020. Pozostałe 27 krajów otrzymało łącznie 7,2 mld euro.

Poniższe wykresy przedstawiają porównanie udziału środków przeznaczonych na realizację polityki spójności oraz środków wypłaconych na rzecz państw członkowskich (stan na 30.04.2017 r.)


Środki wypłacone przez KE – Polska na tle państw członkowskich UE (stan na 30. 04.2017 r.)


Kwota unijnego dofinansowania w zawartych umowach z beneficjentami sięga już niemal 100 mld zł (32% przyznanych Polsce funduszy), a całkowita wartość blisko 17 tys. inwestycji realizowanych z unijnym wsparciem wynosi 154,4 mld zł. Nadal szybciej realizowane są programy krajowe (zakontraktowane środki to ponad 36% alokacji), niż regionalne (27% alokacji).

Dane dotyczące złożonych wniosków o dofinansowanie potwierdzają, że inwestycje współfinansowane ze środków europejskich nie zwolnią tempa. Wnioskodawcy przedstawili dotąd 52,5 tys. aplikacji na łączną kwotę 315,7 mld zł, z czego 198,8 mld zł dotyczy wkładu z funduszy UE, czyli 65% alokacji na lata 2014-2020.

Najwięcej funduszy europejskich (blisko 37,3 mld zł) przeznaczono na wsparcie zrównoważonego transportu. Znacząca ich pula została wykorzysta na projekty z zakresu podnoszenia konkurencyjności MŚP, innowacyjności i B+R (19,2 mld zł), wspierania przejścia na gospodarkę niskoemisyjną (9,3 mld zł) oraz trwałego zatrudnienia (8,8 mld zł). Tempa nabiera także rozliczanie wydatków poniesionych przez beneficjentów.

We wnioskach o płatność wykazali już oni kwotę 27,8 mld zł. Z tego dofinansowanie UE wynosi 20,9 mld zł. Co stanowi blisko 7% całej puli dla Polski.


Źródło: Ministerstwo Rozwoju


dodano: 2017-05-26 07:41:16