Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Podsumowano realizację Programu Kapitał Ludzki

10 mln uczestników, w tym osób młodych, osób z niepełnosprawnościami i osób z obszarów wiejskich skorzystało z pomocy Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w latach 2007-2015. Podsumowanie realizacji programu Kapitał Ludzki (PO KL) było głównym celem ostatniego posiedzenia Komitetu Monitorującego Program. W spotkaniu uczestniczył wiceminister rozwoju Paweł Chorąży. Podczas posiedzenia zaprezentowano i jednogłośnie przyjęto sprawozdanie z realizacji PO KL. Przedstawiono również ewaluację ex-post z realizacji Programu.
Podczas posiedzenia zaprezentowano i jednogłośnie przyjęto sprawozdanie z realizacji PO KL. Przedstawiono również ewaluację ex-post z realizacji Programu.

– Program Kapitał Ludzki był największym programem współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Unii Europejskiej w latach 2007- 2013. Zainicjował i wprowadził wiele zmian jakościowych w realizowanych w Polsce politykach publicznych. Wpłynął m.in. na wzmocnienie integracji społecznej, rozwój zasobów ludzkich i potencjał adaptacyjny przedsiębiorstw, poprawę jakości systemu oświaty oraz dostosowanie szkolnictwa wyższego i nauki do potrzeb rynku pracy, czy poprawę działania administracji publicznej
– powiedział wiceminister Paweł Chorąży.

Efekty POKL
 • blisko 10 mln wspartych osób, czyli ¼ populacji naszego kraju,
 • 74% osób objętych aktywizacją zawodową podjęło zatrudnienie,
 • ponad 500 tys. firm skorzystało, ze wsparcia, czyli ¼ wszystkich przedsiębiorstw aktywnie działających w Polsce,
 • 9,7 tys. osób powróciło na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka,
 • działalność rozpoczęło 380 form opieki nad dziećmi tj: żłobki, kluby dziecięce i instytucje dziennego opiekuna,
 • blisko 250 tys. osób otrzymało dotacje lub pożyczki na rozpoczęcie własnego biznesu, co przyczyniło się do utworzenia nowych miejsc pracy,
 • wsparto ponad 7,2 tys. ośrodków wychowania przedszkolnego. Dzięki temu zwiększył się udział dzieci w wieku 3-5 lat uczestniczących we wczesnej edukacji z poziomu 38% w 2004 r. do 84% w 2015 r.,
 • 287 podmiotów ekonomii społecznej skorzystało z preferencyjnych pożyczek,
 • utworzono 752 spółdzielnie socjalne – co 3 spółdzielnia socjalna powstała w Polsce w tym czasie dzięki środkom EFS,
 • ze wsparcia w obszarze adaptacyjności przedsiębiorstw skorzystało 1,8 mln pracowników,
 • ponad 250 tys. uczniów wzięło udział w stażach i praktykach,
 • blisko 170 tys. osób wzięło udział w kształceniu ustawicznym.  
Dzięki PO KL wprowadzono rozwiązania zwiększające efektywność wykorzystania funduszy, tj.:zainicjowanie i wprowadzenie wielu zmian jakościowych w realizowanych w Polsce politykach publicznych,wprowadzenie mechanizmów efektywnościowych, które weszły do głównego nurtu wdrażania EFS i EFSI:
 • efektywność zatrudnieniowa, reguła proporcjonalności,pierwsze podejście do indywidualizacji wsparcia na rzecz osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem – upowszechnienie IPD i kontraktu socjalnego na skalę masową,
 • skuteczne wdrożenia zasady partnerstwa w ramach realizacji Programu i funkcjonowania Komitetu Monitorującego, czego dowodem były wyróżnienia za najbardziej partnerski Komitet w ramach NSRO,
 • początek terytorializacji wdrażania EFS, którego następstwem było przygotowanie dwufunduszowych regionalnych programów operacyjnych,
 • silne profilowanie wsparcia i reagowanie na potrzeby społeczno-gospodarcze – rozbudowany system kryteriów wyboru projektów,
 • wykorzystanie ewaluacji jako istotnego narzędzia do zarządzania Programem – system monitorowanie wdrożenia rekomendacji.
Podsumowując przebieg ostatniego Komitetu Monitorującego, wiceminister Paweł Chorąży złożył na ręce uczestników podziękowania za dotychczasową współpracę oraz wręczył każdemu pamiątkowy dyplom.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju


dodano: 2017-03-20 06:42:47