Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Od 1 stycznia 2018 r. zmiana zasad upubliczniania zapytań ofertowych przez wnioskodawców

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że od 1 stycznia 2018 r. zmianie ulegają zasady dotyczące upubliczniania zapytań ofertowych przez wnioskodawców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zgodnie z rozdziałem 6.5.2 pkt 14 obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dla postępowań przeprowadzanych w ramach zasady konkurencyjności (powyżej 50 tys. zł netto):
W przypadku, gdy ze względu na specyfikę projektu wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego powinien upublicznić zapytanie ofertowe na stronie internetowej wskazanej przez instytucję ogłaszającą nabór wniosków o dofinansowanie projektu.
Od 1 stycznia 2018 r. stroną internetową właściwą do zamieszczania przez wnioskodawców zapytań ofertowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój będzie strona https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. Wszystkie postępowania przeprowadzane zgodnie z zasadą konkurencyjności, które będą ogłaszane od 1 stycznia 2018 r. powinny być publikowane na powyższej stronie.

Jednocześnie PARP informuje, że do postępowań przeprowadzanych przez wnioskodawców zgodnie z zasadą konkurencyjności, które zostały wszczęte przed końcem 2017 r. zastosowanie mają zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w wersji obowiązującej do 22 sierpnia 2017


Źródło: PARP


dodano: 2017-12-28 06:50:17