Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Obniżka stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej, na posiedzeniu w dniach 5-6 marca, biorąc pod uwagę ryzyko kształtowania się inflacji poniżej celu inflacyjnego w średnim okresie, postanowiła ponownie obniżyć stopy procentowe NBP. Decyzja stanowi dopełnienie rozpoczętego w listopadzie 2012 r. cyklu łagodzenia polityki pieniężnej.

W ocenie Rady, napływające dane potwierdzają utrzymywanie się niskiego wzrostu gospodarczego w Polsce, czemu towarzyszy brak presji płacowej i niska presja inflacyjna. W kolejnych kwartałach możliwa jest stopniowa poprawa koniunktury, jednak dynamika PKB prawdopodobnie pozostanie umiarkowana, co nadal będzie ograniczać presję inflacyjną. Taką ocenę wspiera marcowa projekcja inflacji i PKB.

Napływające dane wskazują również na utrzymanie niskiego wzrostu gospodarczego na początku bieżącego roku. Niskiemu wzrostowi aktywności towarzyszy spadek zatrudnienia w przedsiębiorstwach oraz wzrost bezrobocia, co przyczynia się do wyhamowania wzrostu wynagrodzeń. Jednocześnie utrzymuje się niska dynamika akcji kredytowej, zarówno dla gospodarstw domowych jak i przedsiębiorstw.

W związku z powyższym Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,50 pkt proc. do poziomu:
  • stopa referencyjna 3,25% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 4,75% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 1,75% w skali rocznej;
  • stopa redyskonta weksli 3,50% w skali rocznej.

Źródło: NBP, Informacja po posiedzenia RPP w dniach 5-6 marca 2013dodano: 2013-03-07 10:23:26