Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Ministerstwo Gospodarki podsumowało działania aktywizujące eksport w 2014 r.

Ministerstwo Gospodarki podjęło szereg czynności mających na celu aktywizację eksportu do krajów trzecich. W roku 2014 ponownie odnotowano wzrost umiędzynarodowienia polskiej gospodarki. Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2014 r. eksport towarów z Polski ogółem zwiększył się o 5,2 proc. w stosunku do 2013 r., do poziomu 163,1 mld euro. W tym samym okresie polski import wzrósł o 5,5 proc. osiągając wartość 165,5 mld euro.

Polscy producenci towarów objętych embargiem zrekompensowali sobie straty w wysyłce towarów na wschód zwiększając dostawy do krajów UE i na rynki innych krajów trzecich (głównie Afryki i Azji). Na uwagę zasługuje wysoki wzrost polskiego eksportu do krajów Afryki – o 14,6 proc. (w tym do Algierii – blisko dwukrotnie, Maroka – o ponad 50 proc., Nigerii – o 55,5 proc., RPA – o prawie 11 proc.) oraz niektórych krajów Zatoki Arabskiej (ZEA – o 48 proc., Arabii Saudyjskiej – o 37 proc.).

W celu przeciwdziałania skutkom negatywnych tendencji w relacjach gospodarczych z krajami wschodnimi MG podjęło działania na rzecz pozyskiwania nowych rynków zbytu dla polskich towarów, w tym w ramach programu „Aktywizacji eksportu na wybranych rynkach”. W odniesieniu do towarów rolno-spożywczych, objętych ograniczeniami w eksporcie na rynek rosyjski, podjęto we współpracy z innymi resortami i agendami (MSZ, MRiRW, ARR, GIW, PIORIN, WPHI) rozmowy na rzecz otwarcia rynków krajów trzecich na import tych towarów, opracowano analizę możliwości ich alokacji na tych rynkach, zainicjowano przyjęcie przez KUKE preferencji przy ubezpieczaniu eksportu tej grupy towarowej, a także podjęto wzmożone działania promocyjne na tych rynkach.

Wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński oraz wiceminister Ilona Antniszyn-Klik podczas konferencji prasowej w MG.

W zakresie dwustronnej współpracy gospodarczej w 2014 r. zrealizowano ok. 150 bilateralnych rozmów, wizyt i konsultacji gospodarczych na szczeblu kierownictwa MG z partnerami z ponad 60 krajów (w tym 10 w formule międzyrządowych komisji ds. współpracy gospodarczej: z Azerbejdżanem, Białorusią, Mołdawią, Armenią, Gruzja, Kazachstanem, Tadżykistanem, Mongolią, Serbią i Albanią). Spotkaniom na szczeblu rządowym często towarzyszyły seminaria lub fora gospodarcze, z udziałem przedstawicieli polskiego biznesu. W ramach realizacji Wytycznych Bukareszteńskich ogłoszonych podczas spotkania premierów 16 państw EŚW i Chin w Bukareszcie w dniu 26 listopada 2013 r., jesienią 2014 r. w Polsce utworzono Sekretariat ds. współpracy agencji inwestycyjnych tych krajów oraz Sekretariat Rady Biznesu tych krajów. Jednocześnie w 2014 r. MG i podległe mu WPHI, przygotowywało lub współorganizowało komponenty gospodarcze (misje, fora gospodarcze, seminaria, konferencje) zagranicznych wizyt na najwyższym szczeblu – Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów RP. Dotyczyło to wizyt do lub z następujących krajów: Szwajcaria, Włochy Estonia, Luksemburg, Dania, Niderlandy, Bułgaria, Turcja, USA, Izrael, Kanada, RPA, Ukraina, Mołdawia.

W 2014 r. podpisano Umowę między Rządem RP a Rządem Państwa Izrael o współpracy w zakresie przemysłowych prac badawczo-rozwojowych. Ponadto rozpoczęto prace nad umowami w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji z Armenią i Etiopią (po uzyskaniu upoważnienia KE do formalnego rozpoczęcia ich negocjacji) oraz rozpoczęto procedurę zawierania międzyrządowych umów o współpracy gospodarczej z Nigerią, Iranem i Wietnamem. Ponadto MG wspólnie z PAIiIZ i PARP zrealizowało projekty pomocy rozwojowej z Ukrainą, Mołdawią i Kirgistanem.

W 2014 r. delegaci Ministerstwa Gospodarki brali udział na forum unijnym w kształtowaniu stanowiska UE w zakresie negocjacji umów o strefach wolnego handlu i współpracy z krajami trzecimi. Polska kontynuował a prace na forum UE w zakresie możliwości poprawy dostępu do rynków krajów spoza UE dla polskiego eksportu. W 2014 r. kontynuowano działania na rzecz budowy jednolitego rynku UE poprzez aktywny udział w pracach nad projektami aktów legislacyjnych przedłożonych w ramach strategii Single Market Act II oraz w ramach aktywności na forum Rady ds. Konkurencyjności. Funkcjonujące instrumenty rynku wewnętrznego, tj. Punkt Kontaktowy ds. Produktów, sieć SOLVIT, system IMI, portal Twoja Europa stanowiły w 2014 istotne wsparcie dla transgranicznej aktywności obywateli i przedsiębiorstw. W październiku MG we współpracy z KE zorganizowało w Warszawie Krajowe Forum Jednolitego Rynku SIMFO 2014 pod hasłem: „Dekada polskiej przedsiębiorczości na jednolitym rynku Unii Europejskiej”.

W 2014 roku Polska aktywnie działała na forum UE na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego, ukończenia budowy wspólnego rynku energii UE, dalszego rozwoju infrastruktury przesyłowej oraz wypracowania jak najkorzystniejszych dla Polski ram polityki klimatyczno-energetycznej, w szczególności pod kątem procesu redukcji emisji gazów cieplarnianych. Działania MG obejmowały m.in. promowanie koncepcji i założeń Europejskiej Unii Energetycznej, aktywny udział w pracach nad konkluzjami Rady UE ds. Energii do Komunikatu ws. wewnętrznego rynku energii oraz cen i kosztów energii, kształtowanie stanowiska Rządu RP dot. Komunikatu KE „Europejska strategia bezpieczeństwa energetycznego”, a także udział przy wypracowaniu Konkluzji RE ws. ram polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 r. Polska wielokrotnie kładła nacisk na priorytety, którymi są ograniczenie do minimum ryzyka wzrostu cen energii oraz zachowanie konkurencyjności Europy. MG podkreślało konieczność zachowania spójności pomiędzy poszczególnymi politykami UE, w tym polityką przemysłową i energetyczno-klimatyczną.

Ponadto, Polska działała na rzecz skutecznej i efektywnej współpracy regionalnej, aktywnie uczestnicząc m.in. w pracach Grupy Wyszehradzkiej oraz Forum Europy Środkowo-Wschodniej ds. rynku Energii Elektrycznej (CEEE Forum), BASREC oraz BEMIP. Polska przewodniczyła pracom Komitetu Doradczego dla wspólnego projektu IRENA oraz Funduszu Abu Dhabi na rzecz Rozwoju, który finansuje projekty z zakresu energii odnawialnej w krajach rozwijających się.

W zakresie promocji gospodarczej, w 2014 r. MG kontynuowało realizację projektu systemowego Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych (poddziałanie 6.5.1 PO IG), którego celem jest wykreowanie silnej, nowoczesnej i rozpoznawalnej w świecie marki polskiej, podniesienie konkurencyjności polskich branż w oparciu o innowacyjne produkty i usługi, zacieśnienie współpracy gospodarczej z krajami objętymi programami, zwiększenie świadomości konsumentów nt. polskiej oferty eksportowej w wyniku akcji promocyjnej na rynkach tych krajów.

W 2014 r. Polska pozostawała regionalnym liderem w napływie inwestycji zagranicznych. Według raportu Ernst & Young z maja 2014 r., inwestorzy zagraniczni nadal postrzegają Polskę jako najatrakcyjniejszą lokalizację dla nowych projektów w Europie Środkowo-Wschodniej. Jednocześnie Polska utrzymała 3 miejsce w całej Europie pod względem liczby stworzonych miejsc pracy dzięki BIZ (13 860 miejsc pracy – za Wielką Brytanią i Francją).

W ubiegłym roku uruchomione zostały kolejne projekty inwestycyjne, m.in. produkcja nowej generacji silnika Toyoty w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, produkcja silnika MDB koncernu Volkswagen w zakładzie w Polkowicach. Ogłoszono także decyzje o budowie nowej fabryki we Wrześni (samochody dostawcze Crafter) oraz nowej inwestycji GMMP – produkcja silników Diesla 1,6 w Tychach.


Źródło: Ministerstwo Gospodarki

dodano: 2015-03-27 12:15:56