Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Makroekonomiczne wyzwania i prognozy dla Polski

W bieżącym roku Europejski Kongres Finansowy rozpoczyna sporządzanie makroekonomicznych ekspertyz i prognoz dla Polski. Ogłaszane będą w czerwcu i grudniu każdego roku. Ich autorami są eksperci EKF, wybitni makroekonomiści, głównie z największych banków oraz instytucji nadzorczych i regulacyjnych, renomowanych firm konsultingowych, a także ze środowiska akademickiego. Dzielą się oni pro publico bono swoją wiedzą, doświadczeniem i obliczeniami, wyrażając wyłącznie własne poglądy, a nie instytucji, w których pracują.

Obok klasycznych prognoz makroekonomicznych, nasze badanie dużą wagę przykłada do czynników o charakterze jakościowym i behawioralnym. Do ekspertyz makroekonomicznych, podobnie jak i do opracowywanych przez EKF stanowisk polskich ekspertów wobec różnych koncepcji budowania nowej architektury systemu finansowego w Unii Europejskiej, wykorzystujemy zmodyfikowaną metodę delficką.

W pierwszym etapie prosimy ekspertów o przedstawienie swoich prognoz (jeśli takowe sporządzają) na rok bieżący i kolejne trzy lata, a ponadto o określenie w tym horyzoncie:
  • trzech największych zagrożeń dla koniunktury gospodarczej w Polsce,
  • trzech największych zagrożeń dla stabilności polskiego systemu finansowego,
  • trzech propozycji (rekomendacji) działań dla krajowej polityki gospodarczej.
W drugim, i ewentualnie w trzecim, etapie sporządzania ekspertyzy grupowej, rozsyłamy prognozy i opinie wszystkich ekspertów do wiadomości pozostałych, z zachowaniem ich anonimowości. Opinie ekspertów dotyczące zagrożeń i rekomendacji grupujemy w homogeniczne klasy i prosimy każdego o rozdzielenie określonej ilości punktów (100) między poszczególne klasy pod względem ich ważności. Ponadto każdy ekspert nadaje swoją subiektywną ocenę prawdopodobieństwa zaistnienia przewidywanego zdarzenia. W ten sposób, obok klasycznej prognozy ilościowej, powstaje mapa wyzwań dla koniunktury gospodarczej i stabilności systemu finansowego w Polsce, a także rekomendacje pożądanych działań w krajowej polityce gospodarczej.

Generalnie wśród makroekonomistów, ekspertów EKF istnieje konsensus, że należy w najbliższych trzech latach oczekiwać spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego. Można przyjąć, że lata 2017–2018 to szczyt koniunktury i choć polska gospodarka będzie nadal się szybko rozwijać, to już wolniej niż w roku 2018. Kluczowe jest to, co będzie się działo u naszych głównych partnerów handlowych i to właśnie w tym obszarze eksperci EKF dostrzegają najważniejsze źródło ryzyka dla rozwoju polskiej gospodarki. Z kolei najsilniej podkreślaną wewnętrzną barierą wzrostu jest ograniczona dostępność pracowników, wynikająca z niekorzystnych zmian demograficznych i niewystarczającej migracji.Zgodnie z prognozami, tempo wzrostu PKB w Polsce ma się obniżyć z 4,5% w roku 2018 do poniżej 3% w roku 2021. Prognozowany w 2018 r. wzrost popytu krajowego wynosi ok. 5%. Ważnym składnikiem popytu krajowego mają być nakłady brutto na środki trwałe, czyli inwestycje, które po okresie stagnacji w ostatnich latach po-winny wzrosnąć o 8% w roku 2018. Niestety, w następnych latach prognozowany jest spadek ich tempa wzrostu, co podkreśla potrzebę zdecydowanych działań na rzecz zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej Polski dla kapitału prywatnego. Wśród ekspertów EKF nie ma pełnego konsensusu w zakresie przewidywanego tempa wzrostu inwestycji w następnych kilku latach. Odchylenie standardowe od średniego przewidywanego tempa wzrostu inwestycji w roku 2021, szacowanego na 4,6%, wynosi 2,1 pkt. proc.

Spożycie indywidualne, czyli konsumpcja prywatna, pozostanie nadal istotnym czynnikiem wzrostu PKB, czemu będzie sprzyjało bardzo niskie bezrobocie (poniżej 4%) oraz szybko rosnące płace (6–7% rocznie). Nie należy jednak oczekiwać, że wzrost konsumpcji utrzyma się na obecnym poziomie (4-5% rocznie) i prawdopodobnie spadnie do ok. 3% w roku 2021. Zbieżność opinii ekspertów jest w tym zakresie wysoka.


Źródło: Biuro Prasowe Europejskiego Kongresu Finansowego


dodano: 2018-06-19 12:05:58