Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Korzyści z akredytacji

Każdy aspekt życia codziennego zawiera, na pewnym poziomie, przynależność do określonych, dobrowolnych lub obowiązkowych norm. Są to normy związane np. z bezpieczeństwem żywności, zdrowiem, bezpieczeństwem i higieną w pracy, infrastrukturą pomieszczeń, systemem miar, handlem i wieloma innymi dziedzinami życia. Komu i po co potrzebna jest akredytacja – ocena spełnienia wymagań norm i wytycznych? Jakie korzyści niesie ze sobą przystąpienie do procesu akredytacji? Czy to tylko kaprys czy może jednak prestiż?

– Wdrażanie norm może być odbierane jako czynność, która nie posiada związku z bezpośrednią egzystencją człowieka, niemniej jednak to właśnie normy mają wpływ na nasze życie codzienne, m.in. poprzez zapewnienie prawidłowych konstrukcyjnie materiałów budowlanych, rzetelnej opieki medycznej, niezawodnych systemów zarządzania, doradztwa finansowego, systemów informatycznych czy też produkcji odzieży – mówi Lucyna Olborska, Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji.

Akredytacja jest formalnym uznaniem przez upoważnioną krajową jednostkę akredytującą kompetencji organizacji działających w obszarze oceny zgodności, czyli jednostek certyfikujących, inspekcyjnych lub laboratoriów do wykonywania określonych działań.

– Najważniejszym celem akredytacji jest zapewnienie miarodajności i spójności działań technicznych akredytowanych organizacji. Akredytacja daje gwarancję, że akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji usługi (badania, wzorcowania, certyfikacja, inspekcja) są godne zaufania, nie muszą być powtarzane oraz mogą być zaakceptowane na rynkach europejskich i światowych
– wyjaśnia Olborska

Korzyści z akredytacji

Akredytacja wspiera jakość oraz konkurencyjność przemysłu w Polsce, wzmacnia handel międzynarodowy, umożliwiając akceptację eksportu na całym świecie, po wypełnieniu określonych wymagań technicznych. Dzięki akredytacji można mieć pewność, że wyroby dostawców spełniają wymagania rynku oraz możliwe jest pełne zaufanie do tych wyrobów.

Korzyści z akredytacji… dla akredytowanych organizacji
 • Certyfikaty, sprawozdania z badań, świadectwa wzorcowania i sprawozdania z inspekcji wydawane przez akredytowane przez PCA laboratoria, jednostki certyfikujące i inspekcyjne mogą być uznawane przez zainteresowane instytucje w krajach będących sygnatariuszami wielostronnych porozumień (MLA/ MRA)
 • Akredytacja jest obiektywnym dowodem na to, że organizacje działają zgodnie z najlepszą praktyką
 • Akredytacja jest istotnym argumentem przy wyborze dostawców na rynku krajowym 
i międzynarodowym
Korzyści z akredytacji… dla konsumentów
 • Akredytacja podnosi wiarygodność wyników certyfikacji wyrobów
 • Akredytacja potwierdza wysoką jakość wyrobów i usług oraz kompetencje personelu
 • Dzięki akredytacji możliwe są wiarygodne i precyzyjne wyniki analiz oraz badań w obszarach związanych z bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem (np. badania mechaniczne, analizy medyczne, badania chemiczne)
 • Akredytowane podmioty dostarczają wiarygodne wyniki i informacje, na podstawie których mogą być podjęte decyzje np. w zakresie ochrony środowiska
 • Akredytacja przyczynia się do likwidacji barier w handlu poprzez wzajemne uznawanie procedur oceny zgodności (swobodny handel międzynarodowy jest stymulatorem wzrostu ekonomicznego)
Korzyści z akredytacji… dla rządu
 • Akredytacja jest mechanizmem wykorzystywanym w celu zapewnienia publicznego zaufania do wiarygodności działań, istotnych z punktu widzenia wpływu na zdrowie, bezpieczeństwo 
i środowisko; dlatego jest często stosowanym sposobem identyfikacji jednostek kompetentnych przy wdrażaniu przepisów prawnych
 • Akredytacja odgrywa istotną rolę w procesie notyfikacji; akredytacja stanowi pomoc techniczną dla władz państwowych przy ocenie jednostek, które mają być notyfikowane, poprzez zweryfikowanie kompetencji technicznych jednostki, jej niezależności i bezstronności oraz systemu zarządzania. Potwierdzane jest to podczas regularnego monitoringu i okresowych ocen w nadzorze
Korzyści z akredytacji… dla przemysłu
 • Akredytacja jest niezbędnym narzędziem w procesie podejmowania decyzji oraz przy zarządzaniu ryzykiem; organizacje mogą oszczędzić czas i pieniądze poprzez wybór akredytowanego, a zatem kompetentnego dostawcy usług w obszarze oceny zgodności
 • Akredytacja może posłużyć jako środek umożliwiający dostęp do rynków eksportowych w Europie i na świecie – w myśl zasady „badany lub certyfikowany raz – wszędzie akceptowany”
 • Akredytacja zapewnia wiarygodne pomiary i badania przeprowadzane zgodnie z najlepszą praktyką, ogranicza liczbę wyrobów wadliwych, obniża koszty kontroli i produkcji oraz umożliwia wdrażanie innowacyjnych rozwiązań
 • Akredytacja zmniejsza ryzyko w relacjach biznesowych
Źródło: Polskie Centrum Akredytacji (PCA) – krajowa jednostka akredytująca, upoważniona do akredytowania laboratoriów, jednostek certyfikujących, inspekcyjnych i innych podmiotów przeprowadzających oceny zgodności i weryfikacje oraz sprawowania nadzoru nad akredytowanymi podmiotami w zakresie przestrzegania przez nie warunków akredytacji (na podstawie ustawy z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542). PCA posiada status państwowej osoby prawnej i jest nadzorowane przez ministra właściwego do spraw gospodarki). PCA jest jedyną uznaną krajową jednostką akredytującą, która została upoważniona do realizacji działalności akredytacyjnej w kraju i reprezentowania Polski w organizacjach regionalnych i międzynarodowych w tej dziedzinie (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszącym się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93). PCA prowadzi procesy akredytacji i sprawuje nadzór nad: laboratoriami badawczymi, laboratoriami wzorcującymi, organizatorami badań biegłości, jednostkami inspekcyjnymi, jednostkami certyfikującymi wyroby (w tym działającymi w specyficznych obszarach, takich jak: rolnictwo ekologiczne, ochrona przeciwpożarowa, BRC, produkty tradycyjne i regionalne, weryfikacja świadectw pochodzenia z kogeneracji), jednostkami certyfikującymi systemy zarządzania, jednostkami certyfikującymi osoby (w tym działającymi w specyficznym obszarze, takim jak rzeczoznawcy samochodowi), weryfikatorami EMAS, weryfikatorami rocznych raportów emisji gazów cieplarnianych. Więcej informacji na stronie www.pca.gov.pl


dodano: 2017-01-25 08:16:45