Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Etyczne wyzwania dla polskiego biznesu

18 października 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju odbyła się konferencja pt. Etyka biznesu – stan obecny i wyzwania na przyszłość zorganizowana z inicjatywy Grupy roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu działającej w ramach Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, organu pomocniczego Ministra Rozwoju i Finansów. Wydarzenie było okazją do podsumowania rocznej działalności Grupy roboczej.Konferencję otworzyli: Jacqueline Kacprzak, Radca Ministra, Koordynator Zespołu ds. CSR i Kontaktów z Interesariuszami Biura Ministra Ministerstwa Rozwoju oraz Robert Sroka, Menedżer EY, Koordynator Grupy roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu.

Robert Sroka opowiedział uczestnikom o toczących się podczas spotkań Grupy dyskusjach inspirowanych prezentacjami zaproszonych gości lub członków Grupy. Omówił również wyniki dotychczasowych prac Grupy nad tworzeniem raportu Etyka biznesu – wokół kluczowych zagadnień oraz przewodnika dla organizacji branżowych nt. wyznaczania i egzekwowania standardów etycznych.

Etyka w biznesie – czyli co?

Pierwszy panel dyskusyjny pt. Etyka biznesu – kluczowe zagadnienia i wyzwania na przyszłość rozpoczęło wprowadzenie dr hab. Barbary Fryzeł z Uniwersytetu Jagiellońskiego, która zaproponowała kilka tez do dyskusji, w tym m.in. tezę o stagnacji narzędzi zarządzania etyką w biznesie, o powszechności kodeksów etycznych oraz o nadmiernej technokracji. Głosy w dyskusji zabierali przedstawiciele biznesu, organizacji pozarządowych i organizacji międzynarodowej, którzy rozważali m.in. sytuację sygnalistów. Zastanawiano się nad dylematem etycznym przed jakim stoją sygnaliści w momencie zgłaszania naruszenia w swoim przedsiębiorstwie, a także nad sposobami ochrony tych osób, często postrzeganych jako donosicieli. Ważnym aspektem poruszonym podczas rozmowy był także sens wprowadzania kodeksów etycznych w przedsiębiorstwach oraz sposoby ich egzekwowania w praktyce działania przedsiębiorstw. W podsumowaniu dyskusji zwrócono także uwagę na potrzebę szerokiej edukacji w zakresie etyki biznesu.

Rola organizacji branżowych

W dalszej części konferencji dyskutowano możliwości organizacji branżowych w wyznaczaniu i egzekwowaniu etycznych postaw przedsiębiorstw. Rozważano jak wielki wpływ na kwestie etyczne ma tempo zmian zachodzących w środowisku biznesowym związane z postępem technologicznym i w konsekwencji z rozwojem nowych specjalizacji oraz powstawaniem nowych zawodów. Jako paneliści głos zabrali przedstawiciele czterech organizacji branżowych: farmaceutycznej, przedsiębiorstw finansowych, producentów spożywczych oraz firm public relations. Wypowiadali się m. in. na temat wpływu organizacji branżowych na kształtowanie postaw etycznych, a także zależności między odpowiedzialnością wobec klienta a etyczną komunikacją np. w odniesieniu do rzetelnej i etycznej reklamy.

Nie taki audyt straszny

Istotną kwestią poruszoną podczas konferencji był wątek audytu jako narzędzia kontroli zachowań etycznych. Zarówno Danuta Kędzierska, Kierownik Standardów Odpowiedzialności Społecznej, TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o., która przygotowała wprowadzenie do dyskusji, jaki i pozostali paneliści, podkreślili konieczność zmiany nastawienia polskich przedsiębiorców do audytów. Zauważono, iż firmy często nie dostrzegają korzyści płynących z przeprowadzenia audytu, a przecież  rozpoznanie problemów jest szansą na poprawę standardów etycznych firmy i jej wizerunku. Co więcej, dzięki rzetelnemu audytowi firma może zdobyć zaufanie nowych partnerów biznesowych oraz inwestorów. Podczas tej dyskusji zaprezentowane zostały również praktyki przedsiębiorstw, które prowadzą swoją działalność nie tylko w Polsce, ale i na rynkach zagranicznych.

W podsumowaniu wydarzenia podkreślono, że podczas konferencji poruszono wiele ważnych zagadnień, które będą kontynuowane w dalszych pracach Grupy roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu.


Źródło: Ministerstwo Rozwoju


dodano: 2017-10-20 07:12:20