Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Dodatkowe obciążenia informacyjne dla firm?

Komisja Europejska przyjęła 2 maja br. tzw. "Compliance Package" w celu wzmocnienia egzekwowania zasad wspólnego rynku oraz ułatwienia funkcjonowania na nim firm, obywateli oraz konsumentów w wymiarze transgranicznym. Największe obawy rynku wzbudza projekt rozporządzenia SMIT, który nakłada na firmy obowiązek przekazywania, na prośbę Komisji Europejskiej, informacji potrzebnych do realizacji przezeń zadań w obszarach: rynku wewnętrznego, rolnictwa i rybołówstwa, transportu, ochrony środowiska i energii.

Na pakiet składają się trzy elementy:

1)      Projekt  rozporządzenia w sprawie Single Digital Gateway, który pozwala obywatelom i firmom dotrzeć do informacji, uzyskać wsparcie w rozwiązywaniu problemów i uzyskać dostęp do procedur, w zakresie w jakim stosują lub zamierzają stosować swe prawa wynikające z prawa unijnego w obszarze rynku wewnętrznego.

2)      Plan działania na rzecz poprawy funkcjonowania SOLVIT, tj. systemu w ramach którego urzędy administracji państwowej w krajach UE oraz w Islandii, Liechtensteinie i Norwegii pomagają obywatelom i firmom w rozwiązywaniu problemów wynikających z błędnego stosowania przepisów unijnych (m.in. w obszarze uznawania kwalifikacji zawodowych, wiz i prawa pobytu, pojazdów i prawa jazdy).

3)      Projekt rozporządzenia ustanawiający  Single Market Information Tool (SMIT) dotyczący warunków przekazywania przez jednostki i jednostki stowarzyszone (w rozumieniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG Tekst mający znaczenie dla EOG) informacji do Komisji Europejskiej.

BusinessEurope wyraźnie zaprotestowała przeciwko nakładaniu na firmy dodatkowych obciążeń informacyjnych, zwłaszcza w sferze danych sensytywnych (np. strategie biznesowe, polityka cenowa, szczegóły dotyczące zawieranych umów) bez żadnego uzasadnienia i pod groźba sankcji.

Firmy członkowskie zainteresowane udziałem w konsultacjach projektów prosimy o kontakt z Aleksandrą Musielak, ekspertem Konfederacji Lewiatan, i przekazywanie uwag na adres mailowy: amusielak@konfederacjalewiatan.pl

Źródło: Konfederacja Lewiatan


dodano: 2017-05-12 06:21:43