Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Zasady dostępności
Zasady dostępności i korzystania
z Materiałów
publikowanych w magazynie "PRESTIŻ - RELACJE GOSPODARCZE"
i portalu www.prestiz.info.pl


1. Użytkownik oświadcza, iż jest mu wiadome, że wszystkie Materiały, zamieszczone, publikowane czy wykorzystywane, stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych przysługujących Wydawcy lub nabytych przez Wydawcę uprawnień licencyjnych i innych zgód w zakresie rozpowszechniania, i podlegają ochronie na zasadach ustawy, z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz konwencji międzynarodowych.
2. Jakiekolwiek korzystanie z Materiałów w zakresie wykraczającym poza zapoznawanie się ich treścią za pomocą przeglądarki internetowej oraz zakres dopuszczalny na podstawie postanowień Zasad, stanowić będzie naruszenie praw autorskich ze skutkami w postaci odpowiedzialności cywilnej i karnej.
3. Udostępnienie Materiałów w Portalu oraz korzystanie przez Użytkownika z Portalu w celu zapoznawania się z ich treścią nie uprawnia Użytkownika w szczególności do:
3.1. kopiowania, zwielokrotniania i rozpowszechniania Materiałów, w tym umieszczania ich w innych serwisach internetowych lub rozpowszechniania w inny sposób w całości lub w części;
3.2. umieszczania odesłań do strony internetowej Portalu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów;
3.3. zwielokrotniania Materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy;
3.4. rozpowszechniania opracowań Materiałów niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania, jak również dokonywania i rozpowszechniania ich przeróbek, zmian, skrótów czy synchronizacji z innymi utworami.
3.5. realizowania jakichkolwiek nadań wykorzystujących Materiały, zarówno w całości, jak i we fragmentach, w tym w zakresie synchronizacji z innymi utworami lub przedmiotami praw pokrewnych.
4. Wszelkie oznaczenia handlowe publikowane w Portalu oraz oznaczenia handlowe umieszczane w reklamach rozpowszechnianych w Portalu są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub nierejestrowanymi oznaczeniami handlowymi i podlegają ochronie na podstawie ustawy Prawo własności przemysłowej, konwencji międzynarodowych, Kodeksu spółek handlowych oraz Kodeksu cywilnego.
5. Dozwolone jest korzystanie z treści Materiałów jedynie poprzez przywołanie tytułu i pierwszego akapitu, pod warunkiem, że towarzyszy temu podanie źródła i link do strony internetowej Portalu, na której opublikowana jest pełna treść.
6. Podmioty gospodarcze, opisywane w Materiałach, mogą uzyskać uprawnienie licencyjne do publikacji archiwalnych Materiałów na zasadach poniższych:
6.1. Materiał uznawany jest za archiwalny po upływie 14 dni od opublikowania go w magazynie „Prestiż - relacje gospodarcze”, stronie internetowej prestiz.info.pl. lub w innych publikacjach, których wydawcą jest Usługodawca.
6.2. Nabycie licencji odbywa się poprzez złożenie zamówienia na udostępnienie Materiału wraz z uprawnieniami licencyjnymi i otrzymanie Materiału w formie elektronicznej (np. plik tekstowy, plik pdf), po uiszczeniu należności licencyjnej określonej w Portalu.
6.3. Nabycie licencji uprawnia licencjobiorcę do publikacji Materiału w formie elektronicznej, wyłącznie na ogólnodostępnych stronach internetowych, na zasadach i z ograniczeniami określonymi w punktach 6.4. – 6.9.
6.4. Licencjobiorca w ramach udzielonej licencji uprawniony jest do publikacji tekstu wyłącznie na własnej stronie internetowej bez prawa dalszej sublicencji. W szczególności licencjobiorcy nie przysługuje uprawnienie do udostępniania Materiału osobom trzecim do dalszej publikacji lub jakiegokolwiek innego wykorzystania.
6.5. Zakazana jest w szczególności jakakolwiek dalsza dystrybucja, zwielokrotnianie, obrót, powielanie oraz rozpowszechnianie, udostępnianie w sieci wewnętrznej lub zewnętrznej oraz udostępnianie publiczne Materiału, w szczególności w celach zarobkowych, niezależnie od sposobu i formy, także w zamkniętych serwisach internetowych, jak intranet, newsletter wewnętrzny.
6.6. Przy dozwolonej publikacji tekstu licencjobiorca ma obowiązek opatrzyć go oznaczeniem danych dotyczących źródła, autora i numeru wydania, a w przypadku Materiału publikowanego w wersji elektronicznej oznaczeniem danych autora, wydawcy i linkiem do tekstu źródłowego w domenie prestiz.info.pl.
6.7. Na podstawie uzyskanej licencji do publikacji tekstu Użytkownik nie nabywa autorskich praw majątkowych do tekstu, a jedynie zezwolenie na opublikowanie Materiału na warunkach określonych w Zasadach.
6.8. Uiszczenie należności licencyjnej jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków.
6.9. Jakiekolwiek inne korzystanie z tekstu nie objęte postanowieniami Zasad wymaga udzielenia przez Usługodawcę odrębnej, uprzedniej zgody i zawarcia w tym zakresie odrębnej umowy, pod rygorem odpowiedzialności wobec Usługodawcy z tytułu bezprawnej eksploatacji i naruszenia praw podmiotowych.
4.7. Użytkownik oświadcza, ze jest mu wiadome, że treść Materiałów nie stanowi wytycznych, zaleceń ani rekomendacji do jakichkolwiek zachowań i nie może stanowić podstawy do faktycznych decyzji o charakterze ekonomicznym lub prawnym z powołaniem się na treść Materiałów.