Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Bardzo dobre wyniki obrotów towarowych handlu zagranicznego w 2018 roku


Biorąc pod uwagę istotne czynniki zmienności otoczenia gospodarczego Polski, w tym spowolnienie wzrostu PKB i popytu zagranicznego naszych głównych parterów handlowych, ogólnoświatowe spowolnienie w wymianie towarów oraz niepewności w zakresie polityk celnych i wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, osiągnięte w 2018 r. wyniki obrotów towarowych handlu zagranicznego należy uznać za bardzo dobre – mówi
Jadwiga Emilewicz, szefowa Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

W kontekście sygnałów napływających z gospodarki niemieckiej (czego potwierdzeniem jest spadek PKB w III kw. w ujęciu kw/kw, spowolnienie handlu i zamówień oraz styczniowe obniżenie prognoz wzrostu PKB na rok 2019 r. do poziomu 1%) szczególnie cieszy wysoki wzrost sprzedaży na ten rynek (o 9,6%). Dynamicznie w 2018 r. rosła także sprzedaż na wiele rynków pozaunijnych, m.in. do USA, Rosji, Norwegii, Arabii Saudyjskiej, Chile oraz na Białoruś.

W 2018 r., po raz kolejny obroty towarowe handlu zagranicznego osiągnęły rekordowo wysoką wartość. Eksport wyniósł 221 mld EUR i był wyższy o 7% (r/r), a import wyniósł blisko 226,1 mld EUR, tj. poziom wyższy o 9,7%.

Biorąc pod uwagę istotne czynniki zmienności otoczenia gospodarczego Polski, w tym spowolnienie wzrostu PKB i popytu zagranicznego naszych głównych parterów handlowych, ogólnoświatowe spowolnienie w wymianie towarów (wg MFW w ujęciu realnym spowolniło o 1,3 pkt. proc., tj. do 4%) oraz niepewności w zakresie polityk celnych oraz wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, osiągnięte w 2018 r. wyniki obrotów należy uznać za bardzo dobre.

Wyższa dynamika importu wynikająca z silnego popytu konsumpcyjnego, ożywienia w inwestycjach oraz wyższych cen nośników energii, w tym ropy naftowej, skutkowała pogorszeniem zrównoważenia wymiany towarowej. Notowana za 2017 rok nadwyżka w wysokości 0,56 mld EUR uległa przekształceniu w deficyt na poziomie 5 mld EUR.

W 2018 r. lista pięciu najważniejszych rynków eksportowych, kształtowała się tak samo jak przed rokiem. Już tradycyjnie pierwsze miejsce zajęły Niemcy (28% udziału), z kolei na kolejnych pozycjach uplasowały się: Czechy (6,4%),  Wielka Brytania (6,2%), Francja (5,5%) oraz Włochy (4,6%).

Jesli chodzi o kolejność, nie odnotowano zmian także na liście najważniejszych rynków importowych. W 2018 r. prezentowała się ona następująco:
  • Niemcy – ok. 22,5% udziału,
  • Chiny – ok. 11,5%,
  • Rosja – ok. 7,5%,
  • Włochy – 5%,
  • Francja – ok. 3,5%.
Eksport do całej Unii Europejskiej wzrósł o ok. 7,5% (do 177,6 mld EUR). W kontekście sygnałów napływających z gospodarki niemieckiej (czego potwierdzeniem jest spadek PKB w III kw. w ujęciu kw/kw, spowolnienie handlu i zamówień oraz styczniowe obniżenie prognoz wzrostu PKB na rok 2019 r. do poziomu 1%) szczególnie cieszy wysoki wzrost sprzedaży na ten rynek (o 9,6%). Wśród ważniejszych krajów unijnych szybko także zwiększył się eksport do Niderlandów (o ok. 10%), na Węgry (o 8%), na Słowację (o ok. 9,5%) oraz do Belgii (o ponad 13%). Na tym tle słabo wypada niespełna 3-proc. wzrost eksportu do Wielkiej Brytanii. W 2018 r. nadwyżka obrotów z UE wyniosła ok. 45,7 mld EUR, tj. poziom o prawie 4,8 mld EUR wyższy niż przed rokiem.

Eksport do pozostałych krajów rozwiniętych gospodarczo (poza UE) zwiększył się o 7,6% (do 14,6 mld EUR), w tym do USA o ok. 12,5%, Norwegii o ok. 10%, RPA (o 15%), Izraela (o ok. 8%) i Japonii (o ok. 14%). Z drugiej strony wolno w tej grupie krajów rosła sprzedaż do Szwajcarii (o 1,9%) oraz Kanady (o ok. 1,5%).

Sprzedaż do krajów WNP wzrosła o 8,2% (do 13,6 mld EUR), w tym do Rosji o 9,6%, na Ukrainę o  4,6% oraz na Białoruś o ok. 9%. Zdecydowanie szybciej jednak rósł import z tych krajów (o ponad 30%, do ok. 22,5 mld EUR), co przełożyło się na blisko 2-krotne pogłębienie deficytu, do 8,8 mld EUR.

Niewielką zmianę w wielkości eksportu notowano na pozostałe (poza WNP) rynki słabiej rozwinięte i rozwijające się (wzrost o 0,5%, do ok. 15,1 mld EUR). Tradycyjnie dynamika eksportu do poszczególnych rynków tej grupy rozkładała się bardzo nierównomiernie. Szybko rosła sprzedaż m.in. do Arabii Saudyjskiej (o ok. 24%) oraz Brazylii (o ok. 13,5%); wolno m.in. do Chin (o 3,2%) i Serbii (o 1,8%), a spadek nastąpił m.in. na nasz główny rynek eksportowy z tej grupy, Turcji (o 13,5%), ZEA (o 9%) oraz Hongkongu (o ok. 9%).

Wśród ważniejszych pozycji na uwagę zasługuje dynamiczny wzrost eksportu: kotłów, maszyn i urządzeń mechanicznych oraz ich części (o ok. 10,5%), tworzyw sztucznych i artykułów z nich (o ok. 12,5%), wyrobów z żeliwa i stali (o ok. 11%) oraz paliw mineralnych (o 13%).

W imporcie natomiast pod względem tempa wzrostu wyróżniały się: kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne oraz ich części (wzrost o ok. 8,5%), pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria (ok. 11-proc. wzrost) oraz paliwa mineralnych (blisko 40-proc. wzrost).

Największe pogorszenie salda notowano w obrotach paliwami mineralnymi (o 4,8 mld EUR), produktami farmaceutycznymi (o prawie 1,3 mld EUR) oraz pojazdami nieszynowymi i ich częściami (o 1,2 mld EUR).


Źródło: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii


dodano: 2019-02-13 06:01:59