Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Banki zwierają szyki

Bogda Żukowska


Polski sektor bankowy, podobnie jak cała gospodarka, przechodzi przez trudny okres transformacji. Procesy dostosowawcze wymusza zarówno konkurencja w branży ze strony innych krajowych instytucji finansowych jak i aktywne na naszym rynku banki zagraniczne. Przede wszystkim jednak banki starają się odpowiadać na zapotrzebowanie samych klientów, których wymagania stale rosną. Oczekują oni nowoczesnych, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb produktów i coraz wyższego standardu usług.

Krajowe banki zrobiły w ostatnich latach ogromne postępy, zarówno jeśli chodzi o wzrost możliwości finansowych, wewnętrzną organizację jak i ofertę usług. Bankowe zegary pokazują jednak nieubłaganie czas, który zbliża Polskę do coraz większej liberalizacji rynku usług finansowych i do pełnego otwarcia naszego rynku dla silnej konkurencji ze strony wielkich międzynarodowych banków.
     Rodzime banki dążą do zwiększenia swoich możliwości i umocnienia pozycji podnosząc kapitał i wdrażając nowoczesne technologie. Zdają sobie bowiem sprawę, że bez tych działań nie będą mogły uczestniczyć w kredytowaniu, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw. Nie byłyby też w stanie zaoferować intratnych usług z dziedziny bankowości inwestycyjnej dużym klientom instytucjonalnym. Choć jest to w Polsce nowa sfera bankowości, a może właśnie dlatego, wielu ekspertów jest zdania, że bankowość inwestycyjna stanowi przyszłość dla instytucji finansowych i tu istnieje największy potencjał rozwojowy.

Prywatyzacja

Wzmacnianie potencjału krajowych banków odbywało się do tej pory przede wszystkim poprzez ich prywatyzację, często z udziałem kapitału zagranicznego w roli strategicznych inwestorów. Dzięki temu powstały tak silne banki jak m.in. BRE SA z niemieckim Commerz-bank jako głównym akcjonariuszem, Bank Śląski SA, gdzie od 1996 r. pakiet kontrolny posiada INO Bank oraz WBK SA z irlandzkim Allied Irish Bank, który w ubr. odkupił także akcje od innego strategicznego inwestora, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR).
     Wszystkie trzy banki są notowane na giełdzie i niezależnie od wahań koniunkturalnych, jakie ostatnio obserwujemy, ich akcje uważane są za tzw. blue chips, czyli warte długoterminowych inwestycji.

Konsolidacja

Drugą, przyszłościową drogą zwiększania potencjału i wzmacniania pozycji konkurencyjnej banków na polskim rynku usług finansowych staje się konsolidacja. Z kronikarskiego obowiązku warto odnotować, że pierwsze próby konsolidacji w krajowym sektorze bankowym rozpoczęły się już w 1993 r. Trzy banki: Bank Przemysłowo-Handlowy,
Polski Bank Rozwoju i Wielkopolski Bank Kredytowy podpisały wówczas porozumienie mające docelowo doprowadzić do utworzenia grupy bankowej. Kilka lat temu także Bank Handlowy podejmował starania, interesując się Polskim Bankiem Inwestycyjnym. Proces konsolidacji ruszył jednak pełną parą dopiero niedawno.

Rok 1996

Punktem przełomowym było na pewno utworzenie w 1996 r. Grupy Pekao S.A. Była to decyzja równie polityczna, jak ekonomiczna i to zapewne zaważyło, że upłynął długi czas, zanim zdecydowano się na ostateczną formułę. Prywatyzacja banku będzie na pewno jednym z najważniejszych wydarzeń w sektorze bankowym w tym roku. Konsolidacja wokół grupy Pekao SA była na pewno największą, choć nie jedyną tego typu operacją w 1996 r. Poznański WBK przejął Gliwicki Bank Handlowy, a krakowski BPH wchłonął dwa banki spółdzielcze. Nastąpiły też inne oddolne przedsięwzięcia konsolidacyjne. Nie wynikały one z decyzji administracyjnych, lecz były elementem strategii umacniania pozycji przez same banki. W efekcie takich działań BRE SA zakupił pakiet ponad 26 proc. akcji Banku Energetyki S.A., a Bank Inicjatyw Społeczno-Gospo-darczych (BISE S.A.), został posiadaczem 20,4 proc. akcji Banku Świętokrzyskiego.

Rok 1997

przyniósł potwierdzenie i nasilenie procesu konsolidacji, któremu towarzyszyły oczekiwane i ważne decyzje prywatyzacyjne. Na giełdę wpłynął „flagowy okręt" polskiego sektora bankowego, Bank Handlowy S.A. Równolegle, w sektorze bankowym dokonywały się głębokie zmiany strukturalne, które tworzą zalążek przyszłego kształtu tego sektora. Szczególnie aktywną rolę odegrały tu BIG S.A., który przejął także giełdowy Bank Gdański S.A. oraz Kredyt Bank S.A.
     Ten ostatni z uporem buduje coraz silniejszą grupę o charakterze finansowym, a więc wychodzącym poza bankowość. W ubr. Kredyt Bank S.A. był wielkim kupcem na rynku bankowym, rozbudowując grupę o Polski Bank Inwestycyjny, w tym Prosper Bank, a pod koniec roku stał się jednym z wybranych inwestorów strategicznych w procesie prywatyzacji Powszechnego Banku Kredytowego. Kredyt Bank PBI ma znaczne pakiety akcji w Warcie i innych towarzystwach ubezpieczeniowych, prowadzi działalność leasingową, ma biuro maklerskie.

Rok 1998

będzie równie ważny dla polskiego sektora bankowego. Już w styczniu mieliśmy tego zapowiedź; zapadła decyzja o prywatyzacji Banku Zachodniego z Wrocławia, a niemiecki Bayerische Handelsbank, ogłosił chęć przejęcia poważnego pakietu akcji PBR S.A.
     Nadchodzące miesiące przyniosą na pewno następne ważne wydarzenia tworzące nowy kształt polskiego sektora bankowego. Będą się one wiązały z przygotowywaniem się banków do udziału w funduszach emerytalnych oraz powoływaniem nowych na naszym rynku banków hipotecznych.
(luty 1998)

dodano: 2012-01-02 13:00:00