Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Algieria na trasie maratonu promocyjnego


W popularnym powiedzeniu „nie zasypiać gruszek w popiele”-  zawarta jest cała istota skutecznego działania w wielu obszarach naszej aktywności, w tym w sferze gospodarczej. A jest nią niewątpliwie sfera naszej współpracy z zagranicą, gdzie wyniki są co najmniej satysfakcjonujące, w tym zwłaszcza w eksporcie,
którego dynamika w ostatnich latach jest kilkakrotnie wyższa od dynamiki PKB.

By ten stan rzeczy i trend wzrostu utrzymać, nie można, jako się rzekło „zasypiać gruszek w popiele”, a stale poszukiwać nowych możliwości na tradycyjnych, ale i nowych rynkach zbytu, w ramach ich dywersyfikacji. Lepiej wykorzystywać trzeba nasze branżowe i asortymentowe oferty produkcji i podaży w dostosowaniu ich do zmieniających się warunków w otoczeniu międzynarodowym, nie mówiąc już o rosnącej konkurencyjności. To wymóg utrwalający fakt, że eksport jest siłą polskiej gospodarki, a eksport żywności – to eksport zdrowia.

INICJATYWY PROMOCYJNE

I właśnie w tym kierunku zmierzają najświeższe inicjatywy resortu gospodarki i innych instytucji, wyrazem których jest określenie wsparcia finansowego działań promocyjnych na pięciu perspektywicznych rynkach zagranicznych oraz przeznaczonych na realizację jej 15 branżowych programów. Do 30 czerwca br. polscy przedsiębiorcy i eksporterzy mogą składać wnioski na dofinansowanie udziału m.in. w targach i imprezach wystawienniczych oraz w konferencjach i misjach gospodarczych. W sumie na te cele przeznaczono łącznie około 160 mln zł. Konkretyzując – do rynków perspektywicznych zaliczono rynki: algierski, brazylijski, kanadyjski, kazachstański i turecki. Na liście branżowych programów promocji znalazły się: branża meblarska, jubilersko – bursztynowa, usługi IT/ICT, przemysł biotechnologiczny i farmaceutyczny, produkcja jachtów i łodzi rekreacyjnych, produkcja sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej, branża stolarki okiennej i drzwiowej, budownictwo, branża ochrony i zachowania zabytków, kosmetyki, maszyny i urządzenia górnicze, odzież, dodatki i galanteria skórzana, turystyka medyczna, przemysł obronny i – oczywiście – polskie specjalności spożywcze.
      Te priorytety geograficzne i branżowe w pełni korespondują z założeniami „Strategii proeksportowego i proinnowacyjnego rozwoju polskiej gospodarki do roku 2020”, opracowanej przez  Stowarzyszenie Eksporterów Polskich.

W INTERESIE ZWIĘKSZENIA PARTNERSTWA Z ALGIERIĄ

Na tle tej całościowej inicjatywy – dla ilustracji i konkretyzacji,  ale i dla zainteresowania polskich biznesmenów, w tym eksporterów i inwestorów, kilka znaczących, aktualnych  informacji o rynku algierskim, pochodzących m.in. z Wydziału Promocji, Handlu i Inwestycji w Algierze, a promowanych przez nowego Kierownika tegoż Wydziału, Janusza Pisza. Nie wnikając zbyt głęboko w szczegóły, bo te są zawarte choćby w styczniowo-czerwcowym Biuletynie Informacyjnym tegoż WPHiI, warto zwrócić uwagę na algierskie atuty partnerstwa z zagranicą, w tym z Polską, a zwłaszcza na branżowo – asortymentowe zainteresowanie importem i współdziałaniem inwestycyjnym. Dla czytelności obrazu –w telegraficznym skrócie można by je ująć następująco. Do atutów gospodarki algierskiej zaliczyć trzeba – poza faktem, że to największy obszarowo kraj Maghrebu i o dużych zasobach ropy naftowej i gazu ziemnego, szacowanych łącznie na 4 mld ton, to charakteryzuje się średniorocznym tempem wzrostu PKB w granicach 3% oraz dysponuje znacznymi rezerwami dewizowymi rzędu 188 mld USD i ma dodatni bilans handlowy. Stopa inflacji jest relatywnie niska, bo około 4%. Jest krajem o ogromnych potrzebach konsumpcyjnych i technologicznych. Realizuje 5-letni program rozwoju inwestycji publicznych wartości ok. 286 mld USD, a obejmujący budowę dróg, linii kolejowych, budowę budynków użyteczności publicznej, w tym 5 tys. szkół oraz liczne stacje uzdatniania wody, budownictwo mieszkaniowe i obiekty sportowe. Buduje nowe dzielnice, miasta i osiedla. Prace tego typu będą prowadzone również po roku 2014 przez kolejnych pięć lat. Jest to więc olbrzymi obszar importogenny na dziś i na jutro, w tym dla polskich biznesmenów.

WZAJEMNE ATUTY

Algieria jest eksporterem netto rzędu 27,18 mld USD, co stanowi 13% algierskiego PKB. W  2012 roku – eksport osiągnął poziom 73,98 mld USD, a import – 46,80 mld USD. Dynamika obrotów globalnych nie przekroczyła zatem 1%, bo eksport w stosunku do roku 2011 wzrósł tylko o 0,67%, a import spadł o 0,94%. W eksporcie – udział surowców energetycznych stanowił aż 97%, a tylko 3% - stanowiły inne dostawy, więc to monokultura. Struktura importu jest natomiast zróżnicowana, bo obejmuje: maszyny i urządzenia wartości 13,45 mld USD, półprodukty – 10,37 mld USD, artykuły konsumpcyjno-przemysłowe – 9,95 mld USD i produkty spożywcze – 8,98 mld USD. Głównymi odbiorcami algierskiego eksportu są: USA, Włochy, Hiszpania, Francja i Kanada. Największymi eksporterami do Algierii są: Francja, Chiny, Włochy, Hiszpania i Niemcy. Co ciekawe, że obroty handlowe z 5 krajami Maghrebu stanowią tylko 2,87 mld USD czyli tylko 2%.
      A jak na tym tle wyglądają obroty Polski z Algierią?  Na razie stanowią one tylko 430,27 mln USD (według danych algierskich). Ale, co z satysfakcją można odnotować – nasz eksport, stanowiąc 376,76 mln USD, jest zdecydowanie wyższy od importu o 323 mln USD. Udział eksportu w globalnej wartości obrotów wynosi więc 85%. Polski eksport na rynek algierski obejmuje głównie: mleko (97,28 mln USD), koks (54,04 mln USD), pszenicę (30.1 mln USD), tytoń (27,19 mln USD), samochody osobowe (19,88 mln USD) i ser topiony (14,39 mln USD). Z Algierii importujemy w zasadzie trzy grupy towarów, tj. fosforyty (53,21 mln USD) oraz węglowodoran sodu (162 tys. USD) i cukier (135 tys. USD).

OD SŁÓW DO CZYNÓW

Promocja partnerskiej współpracy gospodarczej nabiera od początku bieżącego roku świeżego impetu na wszystkich rynkach zagranicznych, w tym i na omawianym tu rynku algierskim. Uczestniczą w niej zainteresowani z obu stron i tak ma być przez cały rok i dalsze lata. Więc od słów przechodzimy do czynów. Nie zasypiamy więc gruszek w popiele. Kilka konkretów z I półrocza.
      I tak – w dniach 25 – 28 lutego z wizytą w Algierii przebywała delegacja Agencji Rynku Rolnego, mająca na celu przygotowanie i promocję polskiego wystąpienia na Targach DJAZAGRO, które odbyły się w dniach 9 – 12 kwietnia br. w Algierze. W czasie spotkań z przedstawicielami organizacji biznesowych i, co warto podkreślić, z przedstawicielami mediów, omówione zostały m.in. możliwości transferu technologii w produkcji rolno – spożywczej, a także wymiany doświadczeń w zakresie uprawy kwiatów. Strona algierska wyraziła zainteresowanie importem polskich pomidorów do przetwórstwa. Agencja Rynku Rolnego zorganizowała stoisko narodowe i misję gospodarczą na Targi DJAZAGRO. W imprezie tej wzięli udział producenci produktów rolno – spożywczych, opakowań dla przemysłu spożywczego, maszyn i urządzeń rolniczych i maszyn dla przemysłu spożywczego, a także produktów weterynaryjnych i pasz. To branża rolno – spożywcza. A już wcześniej, bo w dniach 4 – 7 marca, w największej imprezie targowo – wystawienniczej przemysłu motoryzacyjnego EQUIP AUTO w Algierze wzięła udział grupa 7 firm polskich, tj. FON SKB, PARADOWSCY AMP, MARMOT, ZŁOTECKI, AS, EUROPEGAS i MAXIMUS. Przy okazji odbyło się ciekawe seminarium poświęcone polskiemu sektorowi motoryzacyjnemu. Przedstawiciele polskich firm zaproponowali partnerom algierskim szeroką gamę produktów o wysokiej jakości, w tym części zamiennych do ciężarówek, przyczep czy nawet dla autobusów. To tylko dwa przykłady. Ale są też propozycje ze strony algierskiej, zachęcające polskie firmy do udziału w algierskim programie budowy mieszkań i innych inwestycjach. Jedno jest pewne, że Algieria jest zainteresowana współpracą z Polską w wielu dziedzinach, w tym także w wykorzystaniu polskich doświadczeń w działaniach na rzecz poprawy klimatu biznesowego. Żeby poznać realia i potrzeby rynku algierskiego, trzeba być obecnym na tym rynku i nawiązywać bezpośrednie kontakty z instytucjami i firmami nań funkcjonującymi. A taką możliwość dają m.in. udziały w licznych imprezach targowych i wystawienniczych, w tym także w wielobranżowych Międzynarodowych Targach Algierskich, które odbędą się w dniach 29 maja – 4 czerwca br. w Algierze. A do końca I półrocza odbędzie się jeszcze łącznie 10  imprez wystawienniczych, głównie o charakterze branżowym. Promocja na rynku algierskim i innych rynkach zagranicznych nabiera więc wigoru i rumieńców.
      A ujmując szerzej – problematyka strategii zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, kierunki regionalnej polityki proeksportowej, mechanizmy i instrumenty wsparcia eksportu, alokacja proeksportowych i proinnowacyjnych funduszy unijnych i koncentracja środków promocyjnych na priorytetowych rynkach i branżach – będą przedmiotem obrad IX Konferencji Programowej Stowarzyszenia Eksporterów Polskich, która odbędzie się  17 czerwca br. w Hotelu Marriott w Warszawie, z udziałem kilkuset eksporterów polskich.
                   
Źródło: Mikołaj Oniszczuk, Stowarzyszenia Eksporterów Polskich


dodano: 2013-04-27 08:11:30