Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Aktywność ekonomiczna ludności Polski

Główny Urząd Statystyczny przeprowadził i opublikował wyniki badania przeprowadzonego w I kwartale 2015 roku dotyczące aktywności ekonomicznej ludności Polski. W I kwartale 2015 r. ludność aktywna zawodowo w wieku 15 lat i więcej liczyła 17,3 mln osób, z tego 15,8 mln pracujących i blisko 1,5 mln bezrobotnych (w wieku produkcyjnym 18-59/64 lata było to odpowiednio: 16,8 mln, 15,3 mln i niecałe 1,5 mln).

Populacja osób biernych zawodowo wynosiła 13,6 mln osób (w tym 5,8 mln osób w wieku produkcyjnym). Liczba osób aktywnych zawodowo w wieku 15 lat i więcej zmniejszyła się w porównaniu zarówno do IV jak i I kwartału 2014 r. Zmiany te w przypadku pierwszego porównywanego okresu wynikały ze spadku populacji osób pracujących (przy jednoczesnym wzroście populacji bezrobotnych), natomiast w okresie roku zaobserwowano tendencję odwrotną - istotny spadek liczby osób bezrobotnych, przy jednoczesnym wzroście liczby osób pracujących. Liczba osób biernych zawodowo w wieku 15 lat i więcej wzrosła w porównaniu do obu analizowanych okresów.

Podstawowe wyniki BAEL
dla osób w wieku 15 lat i więcej
I kwartał 2014IV kwartał 2014I kwartał 2015
liczba osób pracujących w tys.15 57316 01815 837
liczba osób bezrobotnych w tys.184614101494
liczba osób biernych zawodowo w tys.
13 61313 54313 632
współczynnik aktywności zawodowej w %56,156,356,0
wskaźnik zatrudnienia w %
50,251,751,1
stopa bezrobocia w %10,68,18,6

W wyniku tych zmian na rynku pracy liczba osób niepracujących (bezrobotnych, jak i biernych zawodowo w wieku 15 lat i więcej) przypadających na 1000 osób pracujących zwiększyła się w stosunku do IV kwartału 2014 roku, natomiast w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku zmniejszyła się. W I kwartale 2015 r. wskaźnik ten wynosił 955 (w miastach 948, na wsi 965), podczas gdy w IV kwartale 2014 r. na 1000 osób pracujących przypadały 934 osoby niepracujące (w miastach 927, na wsi 944), a w I kwartale 2014 r. 993 osoby (w miastach 986, na wsi 1003).

Ludność aktywna zawodowo w I kwartale 2015 r. stanowiła 56,0% ludności w wieku 15 lat i więcej, natomiast dla ludności w wieku produkcyjnym współczynnik aktywności zawodowej wyniósł 74,3%.

Obniżenie się współczynnika aktywności zawodowej w porównaniu do obu analizowanych okresów odnotowano dla całej zbiorowości w wieku 15 lat i więcej, jedynie w przypadku mężczyzn zmiana roczna miała przeciwny kierunek – wystąpił niewielki wzrost omawianego wskaźnika. Natomiast wśród osób w wieku produkcyjnym współczynnik aktywności zawodowej zmniejszył się w ujęciu kwartalnym, ale wzrósł w skali roku. Podobne tendencje zaobserwować można biorąc pod uwagę podział ze względu na płeć oraz miejsce zamieszkania.

Analogicznie jak w poprzednich kwartałach, wyraźnie wyższy współczynnik aktywności zawodowej wystąpił w populacji mężczyzn niż kobiet, zarówno w całej populacji (w wieku 15 lat i więcej), jak i dla osób w wieku produkcyjnym. Jednakże w drugiej grupie wiekowej zróżnicowanie poziomu aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn jest zdecydowanie mniejsze (niecałe 8 p.proc. różnicy we współczynnikach aktywności zawodowej dla mężczyzn i kobiet w wieku produkcyjnym wobec 16 p.proc. róż nicy w grupie 15 lat i więcej). Miejsce zamieszkania (miasto/wieś ) nie ma aż  takiego wpływu jak płeć  na zróżnicowanie współczynnika aktywności zawodowej dla obu grup wiekowych.


Źródło: GUS - Aktywność ekonomiczna ludności Polski. I kwartał 2015. Publikacja przygotowana została przez zespół pracowników Wydziału Zasobów Pracy w Departamencie Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS, przy współpracy z Departamentem Metodologii, Standardów i Rejestrów GUS oraz Centrum Informatyki Statystycznej – Wydział Systemów Pozyskiwania Danych w Radomiu. Wybrane wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności pod nazwą „Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności”, „Kwartalna informacja o rynku pracy” oraz bieżącą publikację można znaleźć w Internecie pod adresem: www.stat.gov.pl; obszar tematyczny: Rynek pracy.


dodano: 2015-07-29 08:29:58