Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
30 mld euro na finansowanie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020

Komisja Europejska w ubiegły piątek podała do wiadomości, na co przeznaczy 30 mld euro z budżetu unijnego programu finansowania badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 na lata 2018–2020, w tym 2,7 mld euro na utworzenie Europejskiej Rady ds. Innowacji. Program, którego budżet opiewa na 77 mld euro, służy wsparciu doskonałości naukowej w Europie.

Środki z tego programu umożliwiły dokonanie przełomowych odkryć o pierwszorzędnym znaczeniu dla rozwoju nauki, takich jak odkrycie planet pozasłonecznych i fal grawitacyjnych. W ciągu najbliższych 3 lat Komisja będzie dążyć do uzyskania większego wpływu finansowania w dziedzinie badań, koncentrując się na mniejszej liczbie kluczowych tematów, takich jak migracja, bezpieczeństwo, zmiany klimatu, czysta energia i gospodarka cyfrowa. Program Horyzont 2020 ma także w większym stopniu stymulować przełomowe innowacje tworzące rynek.

Komisja rozpoczyna pierwszą fazę działalności Europejskiej Rady ds. Innowacji. W latach 2018–2020 Komisja przeznaczy 2,7 mld euro z programu Horyzont 2020 na wsparcie innowacji wysokiego ryzyka, które potencjalnie mogą wygenerować wysokie zyski i stworzyć rynki przyszłości. Ponadto aby stymulować powstawanie przełomowych rozwiązań technologicznych dotyczących problemów, z jakimi mierzą się obywatele UE, w większym stopniu wykorzystywane będą nagrody z serii „podejmij wyzwanie” programu Horyzont 2020.

Priorytety polityczne w centrum zainteresowania

W programie prac na lata 2018–2020 znajdzie się mniejsza liczba zagadnień, które otrzymają większy budżet i będą stanowić bezpośrednie wsparcie priorytetów politycznych Komisji:

  • Niskoemisyjna, odporna na zmianę klimatu przyszłość: 3,3 mld euro

  • Gospodarka o obiegu zamkniętym: 1 mld euro

  • Digitalizacja i przekształcanie europejskiego sektora przemysłu i usług: 1,7 mld euro

  • Unia bezpieczeństwa: 1 mld euro
  • 
Migracja: 200 mln euro

2,2 mld euro zostaną przeznaczone na projekty na rzecz czystej energii w czterech wzajemnie ze sobą powiązanych obszarach: odnawialne źródła energii, energooszczędne budynki, rozwiązania w zakresie elektromobilności i magazynowania energii elektrycznej, w tym 200 mln euro na wsparcie rozwoju i produkcji w Europie nowej generacji baterii elektrycznych.

Wspieranie badań podstawowych

Jednocześnie w ramach programu Horyzont 2020 finansowanie nadal będą otrzymywać „badania motywowane ciekawością” (często określane mianem „badań podstawowych” lub „pionierskich”). Przyjęty w sierpniu roczny program prac Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok 2018 umożliwi przekazanie najlepszym naukowcom prawie 1,86 mld euro. Dodatkowe wsparcie o łącznej wysokości 2,9 mld euro w ciągu trzech lat otrzymają też Działania Maria Skłodowska-Curie, z których finansuje się stypendia dla naukowców na wszystkich etapach kariery.

Pogłębienie współpracy międzynarodowej

Nowy program prac przyczynia się także do wzmocnienia współpracy międzynarodowej w dziedzinie badań naukowych i innowacji. UE zainwestuje ponad 1 mld euro w 30 projektów przewodnich w dziedzinach, które przynoszą wzajemne korzyści. Przykłady współpracy: z Kanadą w dziedzinie medycyny spersonalizowanej; ze Stanami Zjednoczonymi, Japonią, Koreą Południową, Singapurem i Australią w dziedzinie automatyzacji transportu drogowego; z Indiami nad rozwiązaniami problemów związanych z wodą oraz z krajami afrykańskimi w zakresie bezpieczeństwa zaopatrzenia w żywność i energii ze źródeł odnawialnych.

Upowszechnianie doskonałości

W latach 2018–2020 kwota w wysokości 460 mln euro w ramach programu Horyzont 2020 zostanie przeznaczona w szczególności na cele wsparcia państw członkowskich i państw stowarzyszonych, które uczestniczą w programie, ale nie realizują w pełni swojego potencjału. Celem jest wykorzystanie niezrealizowanego potencjału, jaki kryje się w enklawach doskonałości w Europie i poza jej granicami. Ponadto program będzie nadal promować osiąganie większej synergii z europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi.

Dalsze uproszczenie zasad uczestnictwa

Przykładem nowego, uproszczonego podejścia do przekazywania środków uczestnikom programu jest pilotażowe wprowadzenie ryczałtowego finansowania projektów. Pozwoli ono na przesunięcie akcentu w ramach kontroli ex ante z kontroli finansowych na naukowo-techniczną treść projektów.

Otwarta nauka

Program stanowi krok naprzód we wspieraniu otwartej nauki poprzez odejście od publikacji wyników badań w publikacjach naukowych na rzecz dzielenia się wiedzą na wcześniejszych etapach badań. Na wsparcie otwartej nauki przeznaczona zostanie kwota 2 mld euro, a na europejską chmurę dla otwartej nauki, europejską infrastrukturę danych i obliczenia o wysokiej wydajności – 600 mln euro.

Naukowcy biorący udział w programie Horyzont 2020 uczestniczyli w ważnych odkryciach naukowych, np. planet pozasłonecznych, bozonu Higgsa i fal grawitacyjnych, a co najmniej 19 laureatów Nagrody Nobla otrzymało wsparcie UE na badania naukowe przed otrzymaniem nagrody lub po jej otrzymaniu.

Równocześnie z programem prac Horyzont 2020 na lata 2018–2020 przyjęto program prac Euratomu na 2018 r. Przewidziano w nim zainwestowanie 32 mln euro w badania w zakresie gospodarowania odpadami promieniotwórczymi oraz ich trwałego składowania. Ponadto planuje się opracowanie planu badań naukowych dotyczących bezpiecznej likwidacji elektrowni jądrowych w celu ograniczenia wpływu na środowisko i kosztów.


Źródło: Komisja Europejska. Pełna treść komunikatu KPK.


dodano: 2017-11-03 06:32:22