Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
„Uczyńmy dialog społeczny ponownie wielkim!”

Ta parafraza przewodniego hasła użyta przez Donalda Trumpa w kampanii wyborczej stała się głównym przesłaniem konferencji na temat europejskiego dialogu społecznego, którą Konfederacja Lewiatan współorganizowała z europosłem T. Mannem oraz federacjami pracodawców z Danii (DA) i Niemiec (BDA) w Parlamencie Europejskim. Jednym z panelistów był dr Andrzej Rudka, doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan i członek Rady Zarządzającej Eurofound. W konferencji udział brali również Kinga Grafa i Adam Dorywalski z biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli.


 
Eksperci reprezentujący federacje pracodawców, związki zawodowe i Komisję Europejską wspólnie zastanawiali się w jaki sposób można usprawnić dialog społeczny na poziomie europejskim. Jest to duże wyzwanie, biorąc pod uwagę zróżnicowanie UE w zakresie modeli dialogu społecznego. Potwierdzają to badania przeprowadzone przez Eurofound (agencja UE działającą na rzecz poprawy warunków życia i pracy), obejmujące lata 2013-2017. Można mówić nawet o przepaści dzielącej grupę państw skandynawskich i beneluxu, o bardzo wysokiej kulturze dialogu społecznego, z państwami, które dołączyły do UE po 2004 r. z Europy Środkowej i Wschodniej.

Dr Rudka podkreślił, że niski poziom dialogu społecznego w Polsce przejawia się ciągle zbyt niską partycypacją firm w federacjach pracodawców, niewielką liczbą pracowników należących do związków zawodowych oraz zwykle zbyt krótkim czasem na przeprowadzenie istotnych konsultacji publicznych przy wprowadzaniu nowej legislacji. W konsekwencji ma to swoje przełożenie na poziom europejski, w którym zarówno federacje pracodawców, jak i związki zawodowe z naszej części Europy odgrywają znacznie mniejszą rolę od swoich odpowiedników z państw tzw. starej UE. Jeśli chcemy usprawnić europejski dialog społeczny, to powinniśmy zacząć od zmniejszenia różnic pomiędzy wschodnią a zachodnią częścią UE poprzez działania na poziomie lokalnym zmierzające do poprawienia jakości dialogu społecznego w państwach o jego najniższym poziomie.

Eksperci zwrócili także uwagę na to, że jednym z tematów poruszanych w ramach europejskiego dialogu społecznego powinno być przeprowadzanie szkoleń pracowników, zarówno w zakresie umiejętności zawodowych, jak i tzw. nowych umiejętności, które są wymagane ze względu na błyskawiczny postęp technologiczny. W tym kontekście wszyscy uczestnicy europejskiego dialogu społecznego, tj. federacje pracodawców, związki zawodowe, instytucje UE i państwa członkowskie powinny wspólnie zastanowić się w jaki sposób polityki UE mogą wspomóc zarówno pracowników, jak i pracodawców w kwestii kluczowej dla zachowania konkurencyjności unijnej gospodarki i podnoszenia standardu życia mieszkańców UE. Biorąc pod uwagę to oraz wiele innych wyzwań, takich chociażby jak prawidłowa integracja migrantów z państw trzecich, uczestnicy konferencji zgodzili się, że w naszym dobrze pojętym interesie jest „uczynienie dialogu społecznego ponownie wielkim!".


Źródło: Konfederacja Lewiatan. Więcej: 1. Szczegółowa agenda konferencji oraz 2. Najnowsze analizy Eurofound badające powiązania między dialogiem społecznym na poziomie UE a krajowym oraz mierzące ilościowo relacje przemysłowe.


dodano: 2019-01-29 07:18:14